Bulk Deals

GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
bought 89917 @ Rs. 193.17
Of Aries Agro
On 25-08-2023


NSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
sold 89917 @ Rs. 193.25
Of Aries Agro
On 25-08-2023


NSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
bought 87781 @ Rs. 185.24
Of Aries Agro
On 24-08-2023


NSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
sold 87781 @ Rs. 185.75
Of Aries Agro
On 24-08-2023


NSE


QE SECURITIES
bought 99516 @ Rs. 221.15
Of Aries Agro Limited
On 05-01-2023


NSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
bought 216567 @ Rs. 221.15
Of Aries Agro Limited
On 05-01-2023


NSE


PRIYA MANAVADARIYA
bought 94156 @ Rs. 225.26
Of Aries Agro Limited
On 05-01-2023


NSE


PRIYA MANAVADARIYA
sold 94636 @ Rs. 225.02
Of Aries Agro Limited
On 05-01-2023


NSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
sold 216567 @ Rs. 221.32
Of Aries Agro Limited
On 05-01-2023


NSE


QE SECURITIES
sold 103839 @ Rs. 220.42
Of Aries Agro Limited
On 05-01-2023


NSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
bought 65342 @ Rs. 208.92
Of Aries Agro Limited
On 04-01-2023


NSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
sold 65342 @ Rs. 209.52
Of Aries Agro Limited
On 04-01-2023


NSE


QE SECURITIES
bought 105376 @ Rs. 211.72
Of Aries Agro Limited
On 30-12-2022


NSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
bought 259154 @ Rs. 212.38
Of Aries Agro Limited
On 30-12-2022


NSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
sold 259154 @ Rs. 212.78
Of Aries Agro Limited
On 30-12-2022


NSE


QE SECURITIES
sold 101522 @ Rs. 213.10
Of Aries Agro Limited
On 30-12-2022


NSE


QE SECURITIES
sold 82,998 @ Rs. 226.46
Of ARIES
On 29-12-2022


BSE


QE SECURITIES
bought 86,780 @ Rs. 226.69
Of ARIES
On 29-12-2022


BSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
bought 907701 @ Rs. 224.94
Of Aries Agro Limited
On 29-12-2022


NSE


QE SECURITIES
bought 377189 @ Rs. 225.97
Of Aries Agro Limited
On 29-12-2022


NSE


ADROIT FINANCIAL SERVICES PVT LTD
bought 76645 @ Rs. 227.57
Of Aries Agro Limited
On 29-12-2022


NSE


XTX MARKETS LLP
bought 139689 @ Rs. 224.20
Of Aries Agro Limited
On 29-12-2022


NSE


NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED
bought 374152 @ Rs. 225.70
Of Aries Agro Limited
On 29-12-2022


NSE


PRATIK VELJI SHAH
bought 66628 @ Rs. 231.62
Of Aries Agro Limited
On 29-12-2022


NSE


ALGOFIRST TRADING
bought 99710 @ Rs. 221.37
Of Aries Agro Limited
On 29-12-2022


NSE


DHARMISHTHA PANKAJBHAI DOBARIYA
bought 77042 @ Rs. 231.40
Of Aries Agro Limited
On 29-12-2022


NSE


SUNEET LAL
bought 71038 @ Rs. 224.50
Of Aries Agro Limited
On 29-12-2022


NSE


ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
bought 69749 @ Rs. 223.96
Of Aries Agro Limited
On 29-12-2022


NSE


DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED
bought 102415 @ Rs. 230.17
Of Aries Agro Limited
On 29-12-2022


NSE


MUDUPULAVEMULA SURENDRANADHA REDDY
bought 180054 @ Rs. 226.81
Of Aries Agro Limited
On 29-12-2022


NSE


XTX MARKETS LLP
sold 139196 @ Rs. 224.74
Of Aries Agro Limited
On 29-12-2022


NSE


QE SECURITIES
sold 380971 @ Rs. 225.94
Of Aries Agro Limited
On 29-12-2022


NSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
sold 907701 @ Rs. 224.85
Of Aries Agro Limited
On 29-12-2022


NSE


NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED
sold 374152 @ Rs. 225.81
Of Aries Agro Limited
On 29-12-2022


NSE


PRATIK VELJI SHAH
sold 66628 @ Rs. 230.84
Of Aries Agro Limited
On 29-12-2022


NSE


DHARMISHTHA PANKAJBHAI DOBARIYA
sold 77042 @ Rs. 231.86
Of Aries Agro Limited
On 29-12-2022


NSE


SUNEET LAL
sold 71038 @ Rs. 224.60
Of Aries Agro Limited
On 29-12-2022


NSE


ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
sold 66749 @ Rs. 225.13
Of Aries Agro Limited
On 29-12-2022


NSE


DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED
sold 103177 @ Rs. 230.18
Of Aries Agro Limited
On 29-12-2022


NSE


MUDUPULAVEMULA SURENDRANADHA REDDY
sold 180054 @ Rs. 227.95
Of Aries Agro Limited
On 29-12-2022


NSE


ADROIT FINANCIAL SERVICES PVT LTD
sold 76638 @ Rs. 227.69
Of Aries Agro Limited
On 29-12-2022


NSE


ALGOFIRST TRADING
sold 99710 @ Rs. 221.74
Of Aries Agro Limited
On 29-12-2022


NSE


STOCK VERTEX VENTURES
bought 97807 @ Rs. 206.72
Of Aries Agro Limited
On 28-12-2022


NSE


QE SECURITIES
bought 132902 @ Rs. 199.25
Of Aries Agro Limited
On 28-12-2022


NSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
bought 202610 @ Rs. 193.62
Of Aries Agro Limited
On 28-12-2022


NSE


QE SECURITIES
sold 145796 @ Rs. 198.59
Of Aries Agro Limited
On 28-12-2022


NSE


STOCK VERTEX VENTURES
sold 75000 @ Rs. 206.66
Of Aries Agro Limited
On 28-12-2022


NSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
sold 202610 @ Rs. 193.79
Of Aries Agro Limited
On 28-12-2022


NSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
bought 84743 @ Rs. 180.31
Of Aries Agro Limited
On 16-12-2022


NSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
sold 84743 @ Rs. 180.62
Of Aries Agro Limited
On 16-12-2022


NSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
bought 122419 @ Rs. 174.50
Of Aries Agro Limited
On 15-12-2022


NSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
sold 122419 @ Rs. 174.90
Of Aries Agro Limited
On 15-12-2022


NSE


JIMMY MIRCHANDANI
sold 90000 @ Rs. 141.68
Of Aries Agro Limited
On 07-09-2022


NSE


RAHUL THAKURDAS MIRCHANDANI
bought 90000 @ Rs. 141.69
Of Aries Agro Limited
On 07-09-2022


NSE


RAHUL THAKURDAS MIRCHANDANI
bought 165254 @ Rs. 121.54
Of Aries Agro Limited
On 27-06-2022


NSE


AMOL MIRCHANDANI
sold 165254 @ Rs. 121.45
Of Aries Agro Limited
On 27-06-2022


NSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
bought 84102 @ Rs. 173.89
Of Aries Agro Limited
On 19-04-2022


NSE


JATESH JAIN
bought 131896 @ Rs. 175.94
Of Aries Agro Limited
On 19-04-2022


NSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
sold 84102 @ Rs. 173.56
Of Aries Agro Limited
On 19-04-2022


NSE


JATESH JAIN
sold 131696 @ Rs. 175.85
Of Aries Agro Limited
On 19-04-2022


NSE


JATESH JAIN
bought 95974 @ Rs. 164.99
Of Aries Agro Limited
On 02-02-2022


NSE


JATESH JAIN
sold 95924 @ Rs. 164.37
Of Aries Agro Limited
On 02-02-2022


NSE


JATESH JAIN
bought 67456 @ Rs. 169.78
Of Aries Agro Limited
On 17-01-2022


NSE


JATESH JAIN
sold 66030 @ Rs. 173.45
Of Aries Agro Limited
On 17-01-2022


NSE


NUMIV RESEARCH PRIVATE LIMITED
bought 134090 @ Rs. 177.82
Of Aries Agro Limited
On 14-07-2021


NSE


MATHISYS ADVISORS LLP
bought 66126 @ Rs. 178.46
Of Aries Agro Limited
On 14-07-2021


NSE


QE SECURITIES
bought 74845 @ Rs. 179.51
Of Aries Agro Limited
On 14-07-2021


NSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
bought 220418 @ Rs. 178.88
Of Aries Agro Limited
On 14-07-2021


NSE


XTX MARKETS LLP
bought 175930 @ Rs. 178.86
Of Aries Agro Limited
On 14-07-2021


NSE


NUMIV RESEARCH PRIVATE LIMITED
sold 134090 @ Rs. 177.84
Of Aries Agro Limited
On 14-07-2021


NSE


QE SECURITIES
sold 73682 @ Rs. 178.58
Of Aries Agro Limited
On 14-07-2021


NSE


MATHISYS ADVISORS LLP
sold 66113 @ Rs. 178.08
Of Aries Agro Limited
On 14-07-2021


NSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
sold 220418 @ Rs. 179.08
Of Aries Agro Limited
On 14-07-2021


NSE


XTX MARKETS LLP
sold 177096 @ Rs. 179.17
Of Aries Agro Limited
On 14-07-2021


NSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
bought 124929 @ Rs. 160.48
Of Aries Agro Limited
On 13-07-2021


NSE


XTX MARKETS LLP
bought 98287 @ Rs. 160.22
Of Aries Agro Limited
On 13-07-2021


NSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
sold 124929 @ Rs. 160.45
Of Aries Agro Limited
On 13-07-2021


NSE


XTX MARKETS LLP
sold 93324 @ Rs. 161.00
Of Aries Agro Limited
On 13-07-2021


NSE


XTX MARKETS LLP
bought 108889 @ Rs. 148.81
Of Aries Agro Limited
On 12-07-2021


NSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
bought 124526 @ Rs. 149.83
Of Aries Agro Limited
On 12-07-2021


NSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
sold 124526 @ Rs. 149.66
Of Aries Agro Limited
On 12-07-2021


NSE


XTX MARKETS LLP
sold 111702 @ Rs. 149.12
Of Aries Agro Limited
On 12-07-2021


NSE


SANTOSH KUMAR AGARWAL
bought 72491 @ Rs. 150.07
Of Aries Agro Limited
On 29-06-2021


NSE


XTX MARKETS LLP
bought 102783 @ Rs. 147.31
Of Aries Agro Limited
On 29-06-2021


NSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
bought 114317 @ Rs. 148.05
Of Aries Agro Limited
On 29-06-2021


NSE


XTX MARKETS LLP
sold 103291 @ Rs. 147.34
Of Aries Agro Limited
On 29-06-2021


NSE


SANTOSH KUMAR AGARWAL
sold 72491 @ Rs. 150.36
Of Aries Agro Limited
On 29-06-2021


NSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
sold 114317 @ Rs. 147.62
Of Aries Agro Limited
On 29-06-2021


NSE


QE SECURITIES
bought 68423 @ Rs. 136.00
Of Aries Agro Limited
On 16-06-2021


NSE


XTX MARKETS LLP
bought 69580 @ Rs. 135.89
Of Aries Agro Limited
On 16-06-2021


NSE


JATESH JAIN
bought 232732 @ Rs. 136.65
Of Aries Agro Limited
On 16-06-2021


NSE


QE SECURITIES
sold 72076 @ Rs. 135.81
Of Aries Agro Limited
On 16-06-2021


NSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
sold 126427 @ Rs. 136.24
Of Aries Agro Limited
On 16-06-2021


NSE


JATESH JAIN
sold 231732 @ Rs. 136.43
Of Aries Agro Limited
On 16-06-2021


NSE


XTX MARKETS LLP
sold 67559 @ Rs. 136.29
Of Aries Agro Limited
On 16-06-2021


NSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
bought 126427 @ Rs. 136.46
Of Aries Agro Limited
On 16-06-2021


NSE


SMP SECURITIES LTD
bought 72756 @ Rs. 130.49
Of Aries Agro Limited
On 11-06-2021


NSE


SMP SECURITIES LTD
sold 72756 @ Rs. 130.79
Of Aries Agro Limited
On 11-06-2021


NSE


JATESH JAIN
bought 69146 @ Rs. 135.75
Of Aries Agro Limited
On 10-06-2021


NSE


JATESH JAIN
sold 68146 @ Rs. 136.45
Of Aries Agro Limited
On 10-06-2021


NSE


QE SECURITIES
bought 75965 @ Rs. 125.57
Of Aries Agro Limited
On 04-06-2021


NSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
bought 175334 @ Rs. 125.41
Of Aries Agro Limited
On 04-06-2021


NSE


NUMIV RESEARCH PRIVATE LIMITED
bought 80666 @ Rs. 127.51
Of Aries Agro Limited
On 04-06-2021


NSE


GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
sold 175334 @ Rs. 125.48
Of Aries Agro Limited
On 04-06-2021


NSE


NUMIV RESEARCH PRIVATE LIMITED
sold 80666 @ Rs. 127.39
Of Aries Agro Limited
On 04-06-2021


NSE


QE SECURITIES
sold 75330 @ Rs. 124.36
Of Aries Agro Limited
On 04-06-2021


NSE


JATESH JAIN
bought 160514 @ Rs. 117.67
Of Aries Agro Limited
On 03-06-2021


NSE


JATESH JAIN
sold 157514 @ Rs. 117.47
Of Aries Agro Limited
On 03-06-2021


NSE


JATESH JAIN
bought 65630 @ Rs. 109.45
Of Aries Agro Limited
On 12-05-2021


NSE


JATESH JAIN
sold 65630 @ Rs. 109.63
Of Aries Agro Limited
On 12-05-2021


NSE


MONEY GROW INVESTMENT
bought 126824 @ Rs. 109.28
Of Aries Agro Limited
On 09-12-2020


NSE


MONEY GROW INVESTMENT
sold 126824 @ Rs. 113.86
Of Aries Agro Limited
On 09-12-2020


NSE


MONEY GROW INVESTMENT
bought 84846 @ Rs. 102.65
Of Aries Agro Limited
On 08-12-2020


NSE


PINAKINI ARUNKUMAR SOLANKI
bought 119289 @ Rs. 101.59
Of Aries Agro Limited
On 08-12-2020


NSE


MONEY GROW INVESTMENT
sold 84846 @ Rs. 101.95
Of Aries Agro Limited
On 08-12-2020


NSE


PINAKINI ARUNKUMAR SOLANKI
sold 119289 @ Rs. 105.48
Of Aries Agro Limited
On 08-12-2020


NSE


RAHUL THAKURDAS MIRCHANDANI
bought 90,000 @ Rs. 86.34
Of ARIES
On 18-08-2020


BSE


JIMMY MIRCHANDANI
sold 90,000 @ Rs. 86.34
Of ARIES
On 18-08-2020


BSE


RAHUL THAKURDAS MIRCHANDANI
bought 90000 @ Rs. 116.34
Of Aries Agro
On 10-09-2018


BSE


JIMMY MIRCHANDANI
sold 90000 @ Rs. 116.34
Of Aries Agro
On 10-09-2018


BSE


NEON VINIMAY PRIVATE LIMITED
bought 119990 @ Rs. 122.73
Of Aries Agro
On 16-08-2018


NSE


NEON VINIMAY PRIVATE LIMITED
sold 116990 @ Rs. 121.83
Of Aries Agro
On 16-08-2018


NSE


RAHUL DOSHI
sold 81244 @ Rs. 206.51
Of Aries Agro
On 06-04-2018


NSE


RAHUL DOSHI
bought 65884 @ Rs. 213.80
Of Aries Agro
On 06-04-2018


NSE


R S SHARES & SECURITIES LTD
bought 107000 @ Rs. 11.45
Of Vikas Granaries
On 27-02-2018


BSE


PRADIPKUMAR KANTILAL PATEL
sold 122630 @ Rs. 11.51
Of Vikas Granaries
On 27-02-2018


BSE


RAHUL THAKURDAS MIRCHANDANI
bought 90000 @ Rs. 208.00
Of Aries Agro
On 20-02-2018


BSE


JIMMY MIRCHANDANI
sold 90000 @ Rs. 208.00
Of Aries Agro
On 20-02-2018


BSE


AJAY DESAI (HUF)
bought 85193 @ Rs. 281.48
Of Aries Agro
On 24-10-2017


NSE


AJAY DESAI (HUF)
sold 102968 @ Rs. 281.42
Of Aries Agro
On 24-10-2017


NSE


SUNITA MEHTA
bought 72204 @ Rs. 266.28
Of Aries Agro
On 23-10-2017


NSE


ASHWIN STOCKS AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED
sold 79776 @ Rs. 262.76
Of Aries Agro
On 23-10-2017


NSE


SUNITA MEHTA
sold 71053 @ Rs. 266.21
Of Aries Agro
On 23-10-2017


NSE


AJAY DESAI (HUF)
bought 66952 @ Rs. 265.03
Of Aries Agro
On 23-10-2017


NSE


ASHWIN STOCKS AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED
bought 83776 @ Rs. 264.39
Of Aries Agro
On 23-10-2017


NSE


AJAY DESAI (HUF)
sold 49323 @ Rs. 262.29
Of Aries Agro
On 23-10-2017


NSE


MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD.
sold 83344 @ Rs. 240.99
Of Aries Agro
On 18-10-2017


NSE


MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD.
bought 83344 @ Rs. 240.76
Of Aries Agro
On 18-10-2017


NSE


ARKAYA INVESTMENTS
sold 141354 @ Rs. 183.02
Of Aries Agro
On 16-10-2017


NSE


VIJAY KISHANLAL KEDIA
bought 260000 @ Rs. 199.93
Of Aries Agro
On 16-10-2017


NSE


ARKAYA INVESTMENTS
bought 141354 @ Rs. 182.63
Of Aries Agro
On 16-10-2017


NSE


ARKAYA INVESTMENTS
sold 88188 @ Rs. 171.82
Of Aries Agro
On 12-10-2017


NSE


ARKAYA INVESTMENTS
bought 88188 @ Rs. 170.47
Of Aries Agro
On 12-10-2017


NSE


SILVER STREAM EQUITIES PRIVATE LIMITED
bought 151171 @ Rs. 181.68
Of Aries Agro
On 10-10-2017


NSE


SILVER STREAM EQUITIES PRIVATE LIMITED
sold 151171 @ Rs. 181.68
Of Aries Agro
On 10-10-2017


NSE


SUNITA MEHTA
bought 256649 @ Rs. 182.15
Of Aries Agro
On 10-10-2017


NSE


ARKAYA INVESTMENTS
bought 99983 @ Rs. 178.94
Of Aries Agro
On 10-10-2017


NSE


SUNITA MEHTA
sold 256649 @ Rs. 180.73
Of Aries Agro
On 10-10-2017


NSE


ARKAYA INVESTMENTS
sold 99983 @ Rs. 181.09
Of Aries Agro
On 10-10-2017


NSE


GAURAV DOSHI
bought 114540 @ Rs. 182.20
Of Aries Agro
On 10-10-2017


NSE


GAURAV DOSHI
sold 114540 @ Rs. 181.75
Of Aries Agro
On 10-10-2017


NSE


VRAMATH INVESTMENT CONSULTANCY PVT LTD
sold 115037 @ Rs. 151.49
Of Aries Agro
On 26-07-2017


NSE


SHASHI GUPTA
sold 80819 @ Rs. 151.35
Of Aries Agro
On 23-06-2017


NSE


BULLSEYE ENTERPRISES
bought 75000 @ Rs. 171.10
Of Aries Agro
On 12-06-2017


NSE


BULLSEYE ENTERPRISES
sold 15000 @ Rs. 167.39
Of Aries Agro
On 12-06-2017


NSE


PROSPEROUS VYAPAAR PRIVATE LIMITED
bought 99000 @ Rs. 148.20
Of Aries Agro
On 29-03-2017


NSE


SNOWTEX INVESTMENTS LTD
sold 99000 @ Rs. 148.20
Of Aries Agro
On 29-03-2017


NSE


SNOWTEX INVESTMENTS LTD
sold 67500 @ Rs. 149.74
Of Aries Agro
On 21-03-2017


NSE


SNOWTEX INVESTMENTS LTD
bought 94600 @ Rs. 147.62
Of Aries Agro
On 14-03-2017


BSE


gaurav modi
sold 95585 @ Rs. 147.59
Of Aries Agro
On 14-03-2017


BSE


PROSPEROUS VYAPAAR PRIVATE LIMITED
sold 71000 @ Rs. 156.52
Of Aries Agro
On 15-02-2017


BSE


SNOWTEX INVESTMENTS LTD
bought 71000 @ Rs. 156.52
Of Aries Agro
On 15-02-2017


BSE


MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD.
bought 65122 @ Rs. 172.05
Of Aries Agro Limited
On 12-12-2016


NSE


MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD.
sold 65122 @ Rs. 172.63
Of Aries Agro Limited
On 12-12-2016


NSE


MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD.
bought 91185 @ Rs. 164.85
Of Aries Agro Limited
On 08-12-2016


NSE


MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD.
sold 89985 @ Rs. 166.35
Of Aries Agro Limited
On 08-12-2016


NSE


MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD.
bought 68183 @ Rs. 161.34
Of Aries Agro Limited
On 07-12-2016


NSE


MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD.
sold 68183 @ Rs. 160.68
Of Aries Agro Limited
On 07-12-2016


NSE


MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD.
bought 71415 @ Rs. 160.71
Of Aries Agro Limited
On 06-12-2016


NSE


MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD.
sold 72208 @ Rs. 160.68
Of Aries Agro Limited
On 06-12-2016


NSE


MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD.
bought 85417 @ Rs. 145.31
Of Aries Agro Limited
On 02-12-2016


NSE


MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD.
sold 85417 @ Rs. 145.13
Of Aries Agro Limited
On 02-12-2016


NSE


MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD.
bought 68817 @ Rs. 139.94
Of Aries Agro Limited
On 29-11-2016


NSE


MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD.
sold 82345 @ Rs. 141.16
Of Aries Agro Limited
On 29-11-2016


NSE


MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD.
bought 1,10,964 @ Rs. 135.71
Of Aries Agro Limited
On 28-11-2016


NSE


MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD.
sold 97436 @ Rs. 135.41
Of Aries Agro Limited
On 28-11-2016


NSE


MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD.
bought 3,38,048 @ Rs. 142.87
Of Aries Agro Limited
On 10-10-2016


NSE


MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD.
sold 3,38,048 @ Rs. 143.01
Of Aries Agro Limited
On 10-10-2016


NSE


NEON VINIMAY PRIVATE LIMITED
bought 70241 @ Rs. 113.24
Of Aries Agro Limited
On 18-04-2016


NSE


NEON VINIMAY PRIVATE LIMITED
sold 69241 @ Rs. 113.52
Of Aries Agro Limited
On 18-04-2016


NSE


AJAY ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
bought 74843 @ Rs. 140.77
Of Aries Agro Limited
On 13-01-2015


NSE


AJAY ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
sold 93843 @ Rs. 140.45
Of Aries Agro Limited
On 13-01-2015


NSE


Bulk Deals

Bulk Deals for All Stocks listed on NSE and BSE.
See all the large transactions via Bulk deals made by promoters, mutual funds, financial institutions, insurance companies, banks, venture capitalists and foreign institutional investors.

You can search by name or superstar or by a range of dates to find out the relevant bulk deal. You can get all the bulk deals of the past by clicking on the company name.
Date Company Client Trans Quantity Traded Market Type
2023/08/2525-08-2023 Aries Agro GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP Buy 89917 193.17 NSE
2023/08/2525-08-2023 Aries Agro GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP Sell 89917 193.25 NSE
2023/08/2424-08-2023 Aries Agro GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP Buy 87781 185.24 NSE
2023/08/2424-08-2023 Aries Agro GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP Sell 87781 185.75 NSE
2023/01/0505-01-2023 Aries Agro Limited QE SECURITIES BUY 99516 221.15 NSE
2023/01/0505-01-2023 Aries Agro Limited GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP BUY 216567 221.15 NSE
2023/01/0505-01-2023 Aries Agro Limited PRIYA MANAVADARIYA BUY 94156 225.26 NSE
2023/01/0505-01-2023 Aries Agro Limited PRIYA MANAVADARIYA SELL 94636 225.02 NSE
2023/01/0505-01-2023 Aries Agro Limited GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP SELL 216567 221.32 NSE
2023/01/0505-01-2023 Aries Agro Limited QE SECURITIES SELL 103839 220.42 NSE
2023/01/0404-01-2023 Aries Agro Limited GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP BUY 65342 208.92 NSE
2023/01/0404-01-2023 Aries Agro Limited GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP SELL 65342 209.52 NSE
2022/12/3030-12-2022 Aries Agro Limited QE SECURITIES BUY 105376 211.72 NSE
2022/12/3030-12-2022 Aries Agro Limited GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP BUY 259154 212.38 NSE
2022/12/3030-12-2022 Aries Agro Limited GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP SELL 259154 212.78 NSE
2022/12/3030-12-2022 Aries Agro Limited QE SECURITIES SELL 101522 213.10 NSE
2022/12/2929-12-2022 ARIES QE SECURITIES Sell 82,998 226.46 BSE
2022/12/2929-12-2022 ARIES QE SECURITIES Buy 86,780 226.69 BSE
2022/12/2929-12-2022 Aries Agro Limited GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP BUY 907701 224.94 NSE
2022/12/2929-12-2022 Aries Agro Limited QE SECURITIES BUY 377189 225.97 NSE
2022/12/2929-12-2022 Aries Agro Limited ADROIT FINANCIAL SERVICES PVT LTD BUY 76645 227.57 NSE
2022/12/2929-12-2022 Aries Agro Limited XTX MARKETS LLP BUY 139689 224.20 NSE
2022/12/2929-12-2022 Aries Agro Limited NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED BUY 374152 225.70 NSE
2022/12/2929-12-2022 Aries Agro Limited PRATIK VELJI SHAH BUY 66628 231.62 NSE
2022/12/2929-12-2022 Aries Agro Limited ALGOFIRST TRADING BUY 99710 221.37 NSE
2022/12/2929-12-2022 Aries Agro Limited DHARMISHTHA PANKAJBHAI DOBARIYA BUY 77042 231.40 NSE
2022/12/2929-12-2022 Aries Agro Limited SUNEET LAL BUY 71038 224.50 NSE
2022/12/2929-12-2022 Aries Agro Limited ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED BUY 69749 223.96 NSE
2022/12/2929-12-2022 Aries Agro Limited DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED BUY 102415 230.17 NSE
2022/12/2929-12-2022 Aries Agro Limited MUDUPULAVEMULA SURENDRANADHA REDDY BUY 180054 226.81 NSE
2022/12/2929-12-2022 Aries Agro Limited XTX MARKETS LLP SELL 139196 224.74 NSE
2022/12/2929-12-2022 Aries Agro Limited QE SECURITIES SELL 380971 225.94 NSE
2022/12/2929-12-2022 Aries Agro Limited GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP SELL 907701 224.85 NSE
2022/12/2929-12-2022 Aries Agro Limited NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED SELL 374152 225.81 NSE
2022/12/2929-12-2022 Aries Agro Limited PRATIK VELJI SHAH SELL 66628 230.84 NSE
2022/12/2929-12-2022 Aries Agro Limited DHARMISHTHA PANKAJBHAI DOBARIYA SELL 77042 231.86 NSE
2022/12/2929-12-2022 Aries Agro Limited SUNEET LAL SELL 71038 224.60 NSE
2022/12/2929-12-2022 Aries Agro Limited ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED SELL 66749 225.13 NSE
2022/12/2929-12-2022 Aries Agro Limited DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED SELL 103177 230.18 NSE
2022/12/2929-12-2022 Aries Agro Limited MUDUPULAVEMULA SURENDRANADHA REDDY SELL 180054 227.95 NSE
2022/12/2929-12-2022 Aries Agro Limited ADROIT FINANCIAL SERVICES PVT LTD SELL 76638 227.69 NSE
2022/12/2929-12-2022 Aries Agro Limited ALGOFIRST TRADING SELL 99710 221.74 NSE
2022/12/2828-12-2022 Aries Agro Limited STOCK VERTEX VENTURES BUY 97807 206.72 NSE
2022/12/2828-12-2022 Aries Agro Limited QE SECURITIES BUY 132902 199.25 NSE
2022/12/2828-12-2022 Aries Agro Limited GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP BUY 202610 193.62 NSE
2022/12/2828-12-2022 Aries Agro Limited QE SECURITIES SELL 145796 198.59 NSE
2022/12/2828-12-2022 Aries Agro Limited STOCK VERTEX VENTURES SELL 75000 206.66 NSE
2022/12/2828-12-2022 Aries Agro Limited GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP SELL 202610 193.79 NSE
2022/12/1616-12-2022 Aries Agro Limited GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP BUY 84743 180.31 NSE
2022/12/1616-12-2022 Aries Agro Limited GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP SELL 84743 180.62 NSE
2022/12/1515-12-2022 Aries Agro Limited GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP BUY 122419 174.50 NSE
2022/12/1515-12-2022 Aries Agro Limited GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP SELL 122419 174.90 NSE
2022/09/0707-09-2022 Aries Agro Limited JIMMY MIRCHANDANI SELL 90000 141.68 NSE
2022/09/0707-09-2022 Aries Agro Limited RAHUL THAKURDAS MIRCHANDANI BUY 90000 141.69 NSE
2022/06/2727-06-2022 Aries Agro Limited RAHUL THAKURDAS MIRCHANDANI BUY 165254 121.54 NSE
2022/06/2727-06-2022 Aries Agro Limited AMOL MIRCHANDANI SELL 165254 121.45 NSE
2022/04/1919-04-2022 Aries Agro Limited GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP BUY 84102 173.89 NSE
2022/04/1919-04-2022 Aries Agro Limited JATESH JAIN BUY 131896 175.94 NSE
2022/04/1919-04-2022 Aries Agro Limited GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP SELL 84102 173.56 NSE
2022/04/1919-04-2022 Aries Agro Limited JATESH JAIN SELL 131696 175.85 NSE
2022/02/0202-02-2022 Aries Agro Limited JATESH JAIN BUY 95974 164.99 NSE
2022/02/0202-02-2022 Aries Agro Limited JATESH JAIN SELL 95924 164.37 NSE
2022/01/1717-01-2022 Aries Agro Limited JATESH JAIN BUY 67456 169.78 NSE
2022/01/1717-01-2022 Aries Agro Limited JATESH JAIN SELL 66030 173.45 NSE
2021/07/1414-07-2021 Aries Agro Limited NUMIV RESEARCH PRIVATE LIMITED BUY 134090 177.82 NSE
2021/07/1414-07-2021 Aries Agro Limited MATHISYS ADVISORS LLP BUY 66126 178.46 NSE
2021/07/1414-07-2021 Aries Agro Limited QE SECURITIES BUY 74845 179.51 NSE
2021/07/1414-07-2021 Aries Agro Limited GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP BUY 220418 178.88 NSE
2021/07/1414-07-2021 Aries Agro Limited XTX MARKETS LLP BUY 175930 178.86 NSE
2021/07/1414-07-2021 Aries Agro Limited NUMIV RESEARCH PRIVATE LIMITED SELL 134090 177.84 NSE
2021/07/1414-07-2021 Aries Agro Limited QE SECURITIES SELL 73682 178.58 NSE
2021/07/1414-07-2021 Aries Agro Limited MATHISYS ADVISORS LLP SELL 66113 178.08 NSE
2021/07/1414-07-2021 Aries Agro Limited GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP SELL 220418 179.08 NSE
2021/07/1414-07-2021 Aries Agro Limited XTX MARKETS LLP SELL 177096 179.17 NSE
2021/07/1313-07-2021 Aries Agro Limited GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP BUY 124929 160.48 NSE
2021/07/1313-07-2021 Aries Agro Limited XTX MARKETS LLP BUY 98287 160.22 NSE
2021/07/1313-07-2021 Aries Agro Limited GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP SELL 124929 160.45 NSE
2021/07/1313-07-2021 Aries Agro Limited XTX MARKETS LLP SELL 93324 161.00 NSE
2021/07/1212-07-2021 Aries Agro Limited XTX MARKETS LLP BUY 108889 148.81 NSE
2021/07/1212-07-2021 Aries Agro Limited GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP BUY 124526 149.83 NSE
2021/07/1212-07-2021 Aries Agro Limited GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP SELL 124526 149.66 NSE
2021/07/1212-07-2021 Aries Agro Limited XTX MARKETS LLP SELL 111702 149.12 NSE
2021/06/2929-06-2021 Aries Agro Limited SANTOSH KUMAR AGARWAL BUY 72491 150.07 NSE
2021/06/2929-06-2021 Aries Agro Limited XTX MARKETS LLP BUY 102783 147.31 NSE
2021/06/2929-06-2021 Aries Agro Limited GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP BUY 114317 148.05 NSE
2021/06/2929-06-2021 Aries Agro Limited XTX MARKETS LLP SELL 103291 147.34 NSE
2021/06/2929-06-2021 Aries Agro Limited SANTOSH KUMAR AGARWAL SELL 72491 150.36 NSE
2021/06/2929-06-2021 Aries Agro Limited GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP SELL 114317 147.62 NSE
2021/06/1616-06-2021 Aries Agro Limited QE SECURITIES BUY 68423 136.00 NSE
2021/06/1616-06-2021 Aries Agro Limited XTX MARKETS LLP BUY 69580 135.89 NSE
2021/06/1616-06-2021 Aries Agro Limited JATESH JAIN BUY 232732 136.65 NSE
2021/06/1616-06-2021 Aries Agro Limited QE SECURITIES SELL 72076 135.81 NSE
2021/06/1616-06-2021 Aries Agro Limited GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP SELL 126427 136.24 NSE
2021/06/1616-06-2021 Aries Agro Limited JATESH JAIN SELL 231732 136.43 NSE
2021/06/1616-06-2021 Aries Agro Limited XTX MARKETS LLP SELL 67559 136.29 NSE
2021/06/1616-06-2021 Aries Agro Limited GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP BUY 126427 136.46 NSE
2021/06/1111-06-2021 Aries Agro Limited SMP SECURITIES LTD BUY 72756 130.49 NSE
2021/06/1111-06-2021 Aries Agro Limited SMP SECURITIES LTD SELL 72756 130.79 NSE
2021/06/1010-06-2021 Aries Agro Limited JATESH JAIN BUY 69146 135.75 NSE
2021/06/1010-06-2021 Aries Agro Limited JATESH JAIN SELL 68146 136.45 NSE
2021/06/0404-06-2021 Aries Agro Limited QE SECURITIES BUY 75965 125.57 NSE
2021/06/0404-06-2021 Aries Agro Limited GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP BUY 175334 125.41 NSE
2021/06/0404-06-2021 Aries Agro Limited NUMIV RESEARCH PRIVATE LIMITED BUY 80666 127.51 NSE
2021/06/0404-06-2021 Aries Agro Limited GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP SELL 175334 125.48 NSE
2021/06/0404-06-2021 Aries Agro Limited NUMIV RESEARCH PRIVATE LIMITED SELL 80666 127.39 NSE
2021/06/0404-06-2021 Aries Agro Limited QE SECURITIES SELL 75330 124.36 NSE
2021/06/0303-06-2021 Aries Agro Limited JATESH JAIN BUY 160514 117.67 NSE
2021/06/0303-06-2021 Aries Agro Limited JATESH JAIN SELL 157514 117.47 NSE
2021/05/1212-05-2021 Aries Agro Limited JATESH JAIN BUY 65630 109.45 NSE
2021/05/1212-05-2021 Aries Agro Limited JATESH JAIN SELL 65630 109.63 NSE
2020/12/0909-12-2020 Aries Agro Limited MONEY GROW INVESTMENT BUY 126824 109.28 NSE
2020/12/0909-12-2020 Aries Agro Limited MONEY GROW INVESTMENT SELL 126824 113.86 NSE
2020/12/0808-12-2020 Aries Agro Limited MONEY GROW INVESTMENT BUY 84846 102.65 NSE
2020/12/0808-12-2020 Aries Agro Limited PINAKINI ARUNKUMAR SOLANKI BUY 119289 101.59 NSE
2020/12/0808-12-2020 Aries Agro Limited MONEY GROW INVESTMENT SELL 84846 101.95 NSE
2020/12/0808-12-2020 Aries Agro Limited PINAKINI ARUNKUMAR SOLANKI SELL 119289 105.48 NSE
2020/08/1818-08-2020 ARIES RAHUL THAKURDAS MIRCHANDANI Buy 90,000 86.34 BSE
2020/08/1818-08-2020 ARIES JIMMY MIRCHANDANI Sell 90,000 86.34 BSE
2018/09/1010-09-2018 Aries Agro RAHUL THAKURDAS MIRCHANDANI Buy 90000 116.34 BSE
2018/09/1010-09-2018 Aries Agro JIMMY MIRCHANDANI Sell 90000 116.34 BSE
2018/08/1616-08-2018 Aries Agro NEON VINIMAY PRIVATE LIMITED Buy 119990 122.73 NSE
2018/08/1616-08-2018 Aries Agro NEON VINIMAY PRIVATE LIMITED Sell 116990 121.83 NSE
2018/04/0606-04-2018 Aries Agro RAHUL DOSHI Sell 81244 206.51 NSE
2018/04/0606-04-2018 Aries Agro RAHUL DOSHI Buy 65884 213.80 NSE
2018/02/2727-02-2018 Vikas Granaries R S SHARES & SECURITIES LTD Buy 107000 11.45 BSE
2018/02/2727-02-2018 Vikas Granaries PRADIPKUMAR KANTILAL PATEL Sell 122630 11.51 BSE
2018/02/2020-02-2018 Aries Agro RAHUL THAKURDAS MIRCHANDANI Buy 90000 208.00 BSE
2018/02/2020-02-2018 Aries Agro JIMMY MIRCHANDANI Sell 90000 208.00 BSE
2017/10/2424-10-2017 Aries Agro AJAY DESAI (HUF) Buy 85193 281.48 NSE
2017/10/2424-10-2017 Aries Agro AJAY DESAI (HUF) Sell 102968 281.42 NSE
2017/10/2323-10-2017 Aries Agro SUNITA MEHTA Buy 72204 266.28 NSE
2017/10/2323-10-2017 Aries Agro ASHWIN STOCKS AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED Sell 79776 262.76 NSE
2017/10/2323-10-2017 Aries Agro SUNITA MEHTA Sell 71053 266.21 NSE
2017/10/2323-10-2017 Aries Agro AJAY DESAI (HUF) Buy 66952 265.03 NSE
2017/10/2323-10-2017 Aries Agro ASHWIN STOCKS AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED Buy 83776 264.39 NSE
2017/10/2323-10-2017 Aries Agro AJAY DESAI (HUF) Sell 49323 262.29 NSE
2017/10/1818-10-2017 Aries Agro MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD. Sell 83344 240.99 NSE
2017/10/1818-10-2017 Aries Agro MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD. Buy 83344 240.76 NSE
2017/10/1616-10-2017 Aries Agro ARKAYA INVESTMENTS Sell 141354 183.02 NSE
2017/10/1616-10-2017 Aries Agro VIJAY KISHANLAL KEDIA Buy 260000 199.93 NSE
2017/10/1616-10-2017 Aries Agro ARKAYA INVESTMENTS Buy 141354 182.63 NSE
2017/10/1212-10-2017 Aries Agro ARKAYA INVESTMENTS Sell 88188 171.82 NSE
2017/10/1212-10-2017 Aries Agro ARKAYA INVESTMENTS Buy 88188 170.47 NSE
2017/10/1010-10-2017 Aries Agro SILVER STREAM EQUITIES PRIVATE LIMITED Buy 151171 181.68 NSE
2017/10/1010-10-2017 Aries Agro SILVER STREAM EQUITIES PRIVATE LIMITED Sell 151171 181.68 NSE
2017/10/1010-10-2017 Aries Agro SUNITA MEHTA Buy 256649 182.15 NSE
2017/10/1010-10-2017 Aries Agro ARKAYA INVESTMENTS Buy 99983 178.94 NSE
2017/10/1010-10-2017 Aries Agro SUNITA MEHTA Sell 256649 180.73 NSE
2017/10/1010-10-2017 Aries Agro ARKAYA INVESTMENTS Sell 99983 181.09 NSE
2017/10/1010-10-2017 Aries Agro GAURAV DOSHI Buy 114540 182.20 NSE
2017/10/1010-10-2017 Aries Agro GAURAV DOSHI Sell 114540 181.75 NSE
2017/07/2626-07-2017 Aries Agro VRAMATH INVESTMENT CONSULTANCY PVT LTD Sell 115037 151.49 NSE
2017/06/2323-06-2017 Aries Agro SHASHI GUPTA Sell 80819 151.35 NSE
2017/06/1212-06-2017 Aries Agro BULLSEYE ENTERPRISES Buy 75000 171.10 NSE
2017/06/1212-06-2017 Aries Agro BULLSEYE ENTERPRISES Sell 15000 167.39 NSE
2017/03/2929-03-2017 Aries Agro PROSPEROUS VYAPAAR PRIVATE LIMITED Buy 99000 148.20 NSE
2017/03/2929-03-2017 Aries Agro SNOWTEX INVESTMENTS LTD Sell 99000 148.20 NSE
2017/03/2121-03-2017 Aries Agro SNOWTEX INVESTMENTS LTD Sell 67500 149.74 NSE
2017/03/1414-03-2017 Aries Agro SNOWTEX INVESTMENTS LTD Buy 94600 147.62 BSE
2017/03/1414-03-2017 Aries Agro gaurav modi Sell 95585 147.59 BSE
2017/02/1515-02-2017 Aries Agro PROSPEROUS VYAPAAR PRIVATE LIMITED Sell 71000 156.52 BSE
2017/02/1515-02-2017 Aries Agro SNOWTEX INVESTMENTS LTD Buy 71000 156.52 BSE
2016/12/1212-12-2016 Aries Agro Limited MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD. BUY 65122 172.05 NSE
2016/12/1212-12-2016 Aries Agro Limited MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD. SELL 65122 172.63 NSE
2016/12/0808-12-2016 Aries Agro Limited MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD. BUY 91185 164.85 NSE
2016/12/0808-12-2016 Aries Agro Limited MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD. SELL 89985 166.35 NSE
2016/12/0707-12-2016 Aries Agro Limited MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD. BUY 68183 161.34 NSE
2016/12/0707-12-2016 Aries Agro Limited MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD. SELL 68183 160.68 NSE
2016/12/0606-12-2016 Aries Agro Limited MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD. BUY 71415 160.71 NSE
2016/12/0606-12-2016 Aries Agro Limited MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD. SELL 72208 160.68 NSE
2016/12/0202-12-2016 Aries Agro Limited MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD. BUY 85417 145.31 NSE
2016/12/0202-12-2016 Aries Agro Limited MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD. SELL 85417 145.13 NSE
2016/11/2929-11-2016 Aries Agro Limited MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD. BUY 68817 139.94 NSE
2016/11/2929-11-2016 Aries Agro Limited MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD. SELL 82345 141.16 NSE
2016/11/2828-11-2016 Aries Agro Limited MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD. BUY 1,10,964 135.71 NSE
2016/11/2828-11-2016 Aries Agro Limited MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD. SELL 97436 135.41 NSE
2016/10/1010-10-2016 Aries Agro Limited MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD. BUY 3,38,048 142.87 NSE
2016/10/1010-10-2016 Aries Agro Limited MILLENNIUM STOCK BROKING PVT. LTD. SELL 3,38,048 143.01 NSE
2016/04/1818-04-2016 Aries Agro Limited NEON VINIMAY PRIVATE LIMITED BUY 70241 113.24 NSE
2016/04/1818-04-2016 Aries Agro Limited NEON VINIMAY PRIVATE LIMITED SELL 69241 113.52 NSE
2015/01/1313-01-2015 Aries Agro Limited AJAY ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED BUY 74843 140.77 NSE
2015/01/1313-01-2015 Aries Agro Limited AJAY ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED SELL 93843 140.45 NSE