Bulk Deals

KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 10,299 @ Rs. 12.90
Of ALEXANDER
On 21-09-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 50,000 @ Rs. 12.66
Of ALEXANDER
On 21-09-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 22,153 @ Rs. 13.25
Of ALEXANDER
On 16-09-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 50,000 @ Rs. 12.90
Of ALEXANDER
On 16-09-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 46,225 @ Rs. 13.79
Of ALEXANDER
On 14-09-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 44,185 @ Rs. 12.99
Of ALEXANDER
On 14-09-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 52,461 @ Rs. 13.63
Of ALEXANDER
On 25-08-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 89,053 @ Rs. 13.17
Of ALEXANDER
On 25-08-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 92,975 @ Rs. 13.74
Of ALEXANDER
On 24-08-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 156,851 @ Rs. 13.58
Of ALEXANDER
On 24-08-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 47,842 @ Rs. 14.98
Of ALEXANDER
On 19-08-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 97,804 @ Rs. 14.59
Of ALEXANDER
On 19-08-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 112,876 @ Rs. 15.15
Of ALEXANDER
On 18-08-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 73,949 @ Rs. 14.65
Of ALEXANDER
On 18-08-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 51,994 @ Rs. 15.45
Of ALEXANDER
On 17-08-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 101,361 @ Rs. 14.92
Of ALEXANDER
On 17-08-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 84,535 @ Rs. 14.86
Of ALEXANDER
On 14-08-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 46,451 @ Rs. 15.41
Of ALEXANDER
On 14-08-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 59,635 @ Rs. 15.19
Of ALEXANDER
On 13-08-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 63,535 @ Rs. 14.95
Of ALEXANDER
On 13-08-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 6,530 @ Rs. 13.35
Of ALEXANDER
On 11-08-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 54,530 @ Rs. 13.56
Of ALEXANDER
On 11-08-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 54,729 @ Rs. 11.67
Of ALEXANDER
On 07-08-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 39,160 @ Rs. 11.63
Of ALEXANDER
On 07-08-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 47,132 @ Rs. 11.58
Of ALEXANDER
On 05-08-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 76,604 @ Rs. 11.63
Of ALEXANDER
On 05-08-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 827 @ Rs. 10.49
Of ALEXANDER
On 30-07-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 50,827 @ Rs. 10.32
Of ALEXANDER
On 30-07-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 9,173 @ Rs. 10.72
Of ALEXANDER
On 29-07-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 105,712 @ Rs. 10.74
Of ALEXANDER
On 29-07-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 76,248 @ Rs. 10.99
Of ALEXANDER
On 28-07-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 24,997 @ Rs. 11.04
Of ALEXANDER
On 28-07-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 2,162 @ Rs. 10.50
Of ALEXANDER
On 23-07-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 53,020 @ Rs. 10.65
Of ALEXANDER
On 23-07-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 79,842 @ Rs. 10.75
Of ALEXANDER
On 29-06-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 24,950 @ Rs. 10.99
Of ALEXANDER
On 29-06-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 5,354 @ Rs. 11.50
Of ALEXANDER
On 25-06-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 61,791 @ Rs. 11.41
Of ALEXANDER
On 25-06-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 46,328 @ Rs. 10.86
Of ALEXANDER
On 24-06-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 8,000 @ Rs. 11.40
Of ALEXANDER
On 24-06-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 2,535 @ Rs. 11.65
Of ALEXANDER
On 17-06-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 62,235 @ Rs. 11.17
Of ALEXANDER
On 17-06-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 19,191 @ Rs. 13.22
Of ALEXANDER
On 20-05-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 78,001 @ Rs. 12.88
Of ALEXANDER
On 20-05-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 16,706 @ Rs. 13.29
Of ALEXANDER
On 19-05-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 77,953 @ Rs. 12.38
Of ALEXANDER
On 19-05-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 39,511 @ Rs. 12.81
Of ALEXANDER
On 18-05-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 47,718 @ Rs. 12.24
Of ALEXANDER
On 18-05-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 530 @ Rs. 14.14
Of ALEXANDER
On 13-05-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 51,148 @ Rs. 13.50
Of ALEXANDER
On 13-05-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 43,914 @ Rs. 14.20
Of ALEXANDER
On 12-05-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 30,896 @ Rs. 13.56
Of ALEXANDER
On 12-05-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 56,130 @ Rs. 14.45
Of ALEXANDER
On 08-05-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 44,604 @ Rs. 13.91
Of ALEXANDER
On 08-05-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 60,981 @ Rs. 14.49
Of ALEXANDER
On 07-05-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 39,579 @ Rs. 13.86
Of ALEXANDER
On 07-05-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 107,868 @ Rs. 14.27
Of ALEXANDER
On 06-05-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 44,656 @ Rs. 13.44
Of ALEXANDER
On 06-05-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 11,627 @ Rs. 14.14
Of ALEXANDER
On 04-05-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 50,490 @ Rs. 13.72
Of ALEXANDER
On 04-05-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 63,024 @ Rs. 14.48
Of ALEXANDER
On 29-04-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 30,288 @ Rs. 13.97
Of ALEXANDER
On 29-04-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 49,139 @ Rs. 14.78
Of ALEXANDER
On 27-04-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 17,507 @ Rs. 14.29
Of ALEXANDER
On 27-04-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 14,183 @ Rs. 15.01
Of ALEXANDER
On 21-04-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 57,303 @ Rs. 14.69
Of ALEXANDER
On 21-04-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 4,879 @ Rs. 14.84
Of ALEXANDER
On 20-04-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 43,554 @ Rs. 14.15
Of ALEXANDER
On 20-04-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 45,480 @ Rs. 14.18
Of ALEXANDER
On 17-04-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 11,850 @ Rs. 13.70
Of ALEXANDER
On 17-04-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 82,892 @ Rs. 13.24
Of ALEXANDER
On 05-02-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 39,878 @ Rs. 12.99
Of ALEXANDER
On 05-02-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 62,142 @ Rs. 13.47
Of ALEXANDER
On 04-02-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 47,104 @ Rs. 13.33
Of ALEXANDER
On 04-02-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 54,510 @ Rs. 14.04
Of ALEXANDER
On 03-02-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 51,845 @ Rs. 13.78
Of ALEXANDER
On 03-02-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 110,606 @ Rs. 14.61
Of ALEXANDER
On 31-01-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 65,000 @ Rs. 14.30
Of ALEXANDER
On 31-01-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 58,645 @ Rs. 14.89
Of ALEXANDER
On 30-01-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 47,422 @ Rs. 14.44
Of ALEXANDER
On 30-01-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 40,236 @ Rs. 14.91
Of ALEXANDER
On 29-01-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 58,049 @ Rs. 14.69
Of ALEXANDER
On 29-01-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 24,678 @ Rs. 16.52
Of ALEXANDER
On 23-01-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 111,609 @ Rs. 16.35
Of ALEXANDER
On 23-01-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 63,804 @ Rs. 16.81
Of ALEXANDER
On 22-01-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 66,738 @ Rs. 16.41
Of ALEXANDER
On 22-01-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 46,523 @ Rs. 17.26
Of ALEXANDER
On 21-01-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 24,100 @ Rs. 16.62
Of ALEXANDER
On 21-01-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 50,000 @ Rs. 17.25
Of ALEXANDER
On 14-01-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 55,000 @ Rs. 16.82
Of ALEXANDER
On 27-12-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 286,775 @ Rs. 17.17
Of ALEXANDER
On 19-12-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 15,000 @ Rs. 17.25
Of ALEXANDER
On 19-12-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 262,506 @ Rs. 17.62
Of ALEXANDER
On 16-12-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 250,000 @ Rs. 18.06
Of ALEXANDER
On 11-12-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 203,000 @ Rs. 18.79
Of ALEXANDER
On 06-12-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 100,000 @ Rs. 18.75
Of ALEXANDER
On 04-12-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 122,500 @ Rs. 18.85
Of ALEXANDER
On 02-12-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 20 @ Rs. 19.30
Of ALEXANDER
On 02-12-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 152,591 @ Rs. 19.80
Of ALEXANDER
On 19-11-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 7,500 @ Rs. 19.95
Of ALEXANDER
On 19-11-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 26,833 @ Rs. 19.29
Of ALEXANDER
On 11-11-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 84,000 @ Rs. 19.65
Of ALEXANDER
On 11-11-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 25,050 @ Rs. 20.70
Of ALEXANDER
On 30-10-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 49,300 @ Rs. 20.53
Of ALEXANDER
On 30-10-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 78,000 @ Rs. 19.71
Of ALEXANDER
On 29-10-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 54,076 @ Rs. 18.76
Of ALEXANDER
On 25-10-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 3,692 @ Rs. 18.66
Of ALEXANDER
On 25-10-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 75,057 @ Rs. 18.84
Of ALEXANDER
On 23-10-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 2,200 @ Rs. 18.40
Of ALEXANDER
On 22-10-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 50,200 @ Rs. 19.15
Of ALEXANDER
On 22-10-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 72,010 @ Rs. 19.61
Of ALEXANDER
On 17-10-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 22,545 @ Rs. 20.68
Of ALEXANDER
On 14-10-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 100,604 @ Rs. 19.99
Of ALEXANDER
On 14-10-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 46,481 @ Rs. 20.73
Of ALEXANDER
On 04-10-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 53,000 @ Rs. 19.48
Of ALEXANDER
On 04-10-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 2,321 @ Rs. 15.14
Of ALEXANDER
On 28-06-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 46,618 @ Rs. 15.00
Of ALEXANDER
On 28-06-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 62,851 @ Rs. 19.47
Of ALEXANDER
On 12-06-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 112,202 @ Rs. 18.99
Of ALEXANDER
On 12-06-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 37,097 @ Rs. 16.74
Of ALEXANDER
On 07-06-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 64,575 @ Rs. 16.92
Of ALEXANDER
On 07-06-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 22,900 @ Rs. 15.13
Of ALEXANDER
On 03-06-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 131,330 @ Rs. 14.65
Of ALEXANDER
On 03-06-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 61,069 @ Rs. 14.19
Of ALEXANDER
On 30-05-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 15,544 @ Rs. 13.54
Of ALEXANDER
On 30-05-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 16,205 @ Rs. 14.28
Of ALEXANDER
On 29-05-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 68,846 @ Rs. 13.89
Of ALEXANDER
On 29-05-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 29,066 @ Rs. 17.13
Of ALEXANDER
On 17-05-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 85,903 @ Rs. 16.59
Of ALEXANDER
On 17-05-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 13,240 @ Rs. 13.48
Of ALEXANDER
On 16-04-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 67,629 @ Rs. 13.20
Of ALEXANDER
On 16-04-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 21,890 @ Rs. 15.33
Of ALEXANDER
On 09-04-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 78,199 @ Rs. 14.77
Of ALEXANDER
On 09-04-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 63292 @ Rs. 16.09
Of Alexander Stamp
On 08-03-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 65834 @ Rs. 16.08
Of Alexander Stamp
On 08-03-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 43797 @ Rs. 18.71
Of Alexander Stamp
On 01-03-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 32047 @ Rs. 18.86
Of Alexander Stamp
On 01-03-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 49354 @ Rs. 20.09
Of Alexander Stamp
On 26-02-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 69674 @ Rs. 20.27
Of Alexander Stamp
On 26-02-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 14900 @ Rs. 19.35
Of Alexander Stamp
On 23-01-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 43229 @ Rs. 18.75
Of Alexander Stamp
On 23-01-2019


BSE


Bulk Deals

Bulk Deals for All Stocks listed on NSE and BSE.
See all the large transactions via Bulk deals made by promoters, mutual funds, financial institutions, insurance companies, banks, venture capitalists and foreign institutional investors.

You can search by name or superstar or by a range of dates to find out the relevant bulk deal. You can get all the bulk deals of the past by clicking on the company name.
Date Company Client Trans Quantity Traded Market Type
2020/09/2121-09-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 10,299 12.90 BSE
2020/09/2121-09-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 50,000 12.66 BSE
2020/09/1616-09-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 22,153 13.25 BSE
2020/09/1616-09-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 50,000 12.90 BSE
2020/09/1414-09-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 46,225 13.79 BSE
2020/09/1414-09-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 44,185 12.99 BSE
2020/08/2525-08-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 52,461 13.63 BSE
2020/08/2525-08-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 89,053 13.17 BSE
2020/08/2424-08-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 92,975 13.74 BSE
2020/08/2424-08-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 156,851 13.58 BSE
2020/08/1919-08-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 47,842 14.98 BSE
2020/08/1919-08-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 97,804 14.59 BSE
2020/08/1818-08-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 112,876 15.15 BSE
2020/08/1818-08-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 73,949 14.65 BSE
2020/08/1717-08-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 51,994 15.45 BSE
2020/08/1717-08-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 101,361 14.92 BSE
2020/08/1414-08-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 84,535 14.86 BSE
2020/08/1414-08-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 46,451 15.41 BSE
2020/08/1313-08-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 59,635 15.19 BSE
2020/08/1313-08-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 63,535 14.95 BSE
2020/08/1111-08-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 6,530 13.35 BSE
2020/08/1111-08-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 54,530 13.56 BSE
2020/08/0707-08-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 54,729 11.67 BSE
2020/08/0707-08-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 39,160 11.63 BSE
2020/08/0505-08-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 47,132 11.58 BSE
2020/08/0505-08-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 76,604 11.63 BSE
2020/07/3030-07-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 827 10.49 BSE
2020/07/3030-07-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 50,827 10.32 BSE
2020/07/2929-07-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 9,173 10.72 BSE
2020/07/2929-07-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 105,712 10.74 BSE
2020/07/2828-07-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 76,248 10.99 BSE
2020/07/2828-07-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 24,997 11.04 BSE
2020/07/2323-07-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 2,162 10.50 BSE
2020/07/2323-07-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 53,020 10.65 BSE
2020/06/2929-06-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 79,842 10.75 BSE
2020/06/2929-06-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 24,950 10.99 BSE
2020/06/2525-06-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 5,354 11.50 BSE
2020/06/2525-06-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 61,791 11.41 BSE
2020/06/2424-06-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 46,328 10.86 BSE
2020/06/2424-06-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 8,000 11.40 BSE
2020/06/1717-06-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 2,535 11.65 BSE
2020/06/1717-06-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 62,235 11.17 BSE
2020/05/2020-05-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 19,191 13.22 BSE
2020/05/2020-05-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 78,001 12.88 BSE
2020/05/1919-05-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 16,706 13.29 BSE
2020/05/1919-05-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 77,953 12.38 BSE
2020/05/1818-05-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 39,511 12.81 BSE
2020/05/1818-05-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 47,718 12.24 BSE
2020/05/1313-05-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 530 14.14 BSE
2020/05/1313-05-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 51,148 13.50 BSE
2020/05/1212-05-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 43,914 14.20 BSE
2020/05/1212-05-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 30,896 13.56 BSE
2020/05/0808-05-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 56,130 14.45 BSE
2020/05/0808-05-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 44,604 13.91 BSE
2020/05/0707-05-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 60,981 14.49 BSE
2020/05/0707-05-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 39,579 13.86 BSE
2020/05/0606-05-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 107,868 14.27 BSE
2020/05/0606-05-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 44,656 13.44 BSE
2020/05/0404-05-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 11,627 14.14 BSE
2020/05/0404-05-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 50,490 13.72 BSE
2020/04/2929-04-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 63,024 14.48 BSE
2020/04/2929-04-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 30,288 13.97 BSE
2020/04/2727-04-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 49,139 14.78 BSE
2020/04/2727-04-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 17,507 14.29 BSE
2020/04/2121-04-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 14,183 15.01 BSE
2020/04/2121-04-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 57,303 14.69 BSE
2020/04/2020-04-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 4,879 14.84 BSE
2020/04/2020-04-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 43,554 14.15 BSE
2020/04/1717-04-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 45,480 14.18 BSE
2020/04/1717-04-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 11,850 13.70 BSE
2020/02/0505-02-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 82,892 13.24 BSE
2020/02/0505-02-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 39,878 12.99 BSE
2020/02/0404-02-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 62,142 13.47 BSE
2020/02/0404-02-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 47,104 13.33 BSE
2020/02/0303-02-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 54,510 14.04 BSE
2020/02/0303-02-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 51,845 13.78 BSE
2020/01/3131-01-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 110,606 14.61 BSE
2020/01/3131-01-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 65,000 14.30 BSE
2020/01/3030-01-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 58,645 14.89 BSE
2020/01/3030-01-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 47,422 14.44 BSE
2020/01/2929-01-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 40,236 14.91 BSE
2020/01/2929-01-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 58,049 14.69 BSE
2020/01/2323-01-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 24,678 16.52 BSE
2020/01/2323-01-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 111,609 16.35 BSE
2020/01/2222-01-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 63,804 16.81 BSE
2020/01/2222-01-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 66,738 16.41 BSE
2020/01/2121-01-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 46,523 17.26 BSE
2020/01/2121-01-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 24,100 16.62 BSE
2020/01/1414-01-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 50,000 17.25 BSE
2019/12/2727-12-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 55,000 16.82 BSE
2019/12/1919-12-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 286,775 17.17 BSE
2019/12/1919-12-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 15,000 17.25 BSE
2019/12/1616-12-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 262,506 17.62 BSE
2019/12/1111-12-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 250,000 18.06 BSE
2019/12/0606-12-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 203,000 18.79 BSE
2019/12/0404-12-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 100,000 18.75 BSE
2019/12/0202-12-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 122,500 18.85 BSE
2019/12/0202-12-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 20 19.30 BSE
2019/11/1919-11-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 152,591 19.80 BSE
2019/11/1919-11-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 7,500 19.95 BSE
2019/11/1111-11-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 26,833 19.29 BSE
2019/11/1111-11-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 84,000 19.65 BSE
2019/10/3030-10-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 25,050 20.70 BSE
2019/10/3030-10-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 49,300 20.53 BSE
2019/10/2929-10-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 78,000 19.71 BSE
2019/10/2525-10-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 54,076 18.76 BSE
2019/10/2525-10-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 3,692 18.66 BSE
2019/10/2323-10-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 75,057 18.84 BSE
2019/10/2222-10-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 2,200 18.40 BSE
2019/10/2222-10-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 50,200 19.15 BSE
2019/10/1717-10-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 72,010 19.61 BSE
2019/10/1414-10-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 22,545 20.68 BSE
2019/10/1414-10-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 100,604 19.99 BSE
2019/10/0404-10-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 46,481 20.73 BSE
2019/10/0404-10-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 53,000 19.48 BSE
2019/06/2828-06-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 2,321 15.14 BSE
2019/06/2828-06-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 46,618 15.00 BSE
2019/06/1212-06-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 62,851 19.47 BSE
2019/06/1212-06-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 112,202 18.99 BSE
2019/06/0707-06-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 37,097 16.74 BSE
2019/06/0707-06-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 64,575 16.92 BSE
2019/06/0303-06-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 22,900 15.13 BSE
2019/06/0303-06-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 131,330 14.65 BSE
2019/05/3030-05-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 61,069 14.19 BSE
2019/05/3030-05-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 15,544 13.54 BSE
2019/05/2929-05-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 16,205 14.28 BSE
2019/05/2929-05-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 68,846 13.89 BSE
2019/05/1717-05-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 29,066 17.13 BSE
2019/05/1717-05-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 85,903 16.59 BSE
2019/04/1616-04-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 13,240 13.48 BSE
2019/04/1616-04-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 67,629 13.20 BSE
2019/04/0909-04-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 21,890 15.33 BSE
2019/04/0909-04-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 78,199 14.77 BSE
2019/03/0808-03-2019 Alexander Stamp KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 63292 16.09 BSE
2019/03/0808-03-2019 Alexander Stamp KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 65834 16.08 BSE
2019/03/0101-03-2019 Alexander Stamp KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 43797 18.71 BSE
2019/03/0101-03-2019 Alexander Stamp KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 32047 18.86 BSE
2019/02/2626-02-2019 Alexander Stamp KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 49354 20.09 BSE
2019/02/2626-02-2019 Alexander Stamp KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 69674 20.27 BSE
2019/01/2323-01-2019 Alexander Stamp KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 14900 19.35 BSE
2019/01/2323-01-2019 Alexander Stamp KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 43229 18.75 BSE