Bulk Deals

KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 82,892 @ Rs. 13.24
Of ALEXANDER
On 05-02-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 39,878 @ Rs. 12.99
Of ALEXANDER
On 05-02-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 62,142 @ Rs. 13.47
Of ALEXANDER
On 04-02-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 47,104 @ Rs. 13.33
Of ALEXANDER
On 04-02-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 54,510 @ Rs. 14.04
Of ALEXANDER
On 03-02-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 51,845 @ Rs. 13.78
Of ALEXANDER
On 03-02-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 110,606 @ Rs. 14.61
Of ALEXANDER
On 31-01-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 65,000 @ Rs. 14.30
Of ALEXANDER
On 31-01-2020


BSE


VANDNA ANIRUDH SETHI
sold 100,000 @ Rs. 14.62
Of ALEXANDER
On 31-01-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 58,645 @ Rs. 14.89
Of ALEXANDER
On 30-01-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 47,422 @ Rs. 14.44
Of ALEXANDER
On 30-01-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 40,236 @ Rs. 14.91
Of ALEXANDER
On 29-01-2020


BSE


NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE
bought 44,491 @ Rs. 14.95
Of ALEXANDER
On 29-01-2020


BSE


NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE
sold 32,517 @ Rs. 14.97
Of ALEXANDER
On 29-01-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 58,049 @ Rs. 14.69
Of ALEXANDER
On 29-01-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 24,678 @ Rs. 16.52
Of ALEXANDER
On 23-01-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 111,609 @ Rs. 16.35
Of ALEXANDER
On 23-01-2020


BSE


PATIL ULHAS BHASKARRAO PATIL ULHAS BHASKARRAO
bought 60,000 @ Rs. 16.50
Of ALEXANDER
On 23-01-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 63,804 @ Rs. 16.81
Of ALEXANDER
On 22-01-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 66,738 @ Rs. 16.41
Of ALEXANDER
On 22-01-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 46,523 @ Rs. 17.26
Of ALEXANDER
On 21-01-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 24,100 @ Rs. 16.62
Of ALEXANDER
On 21-01-2020


BSE


PATIL ULHAS BHASKARRAO PATIL ULHAS BHASKARRAO
bought 50,000 @ Rs. 17.25
Of ALEXANDER
On 20-01-2020


BSE


PATIL ULHAS BHASKARRAO PATIL ULHAS BHASKARRAO
bought 50,000 @ Rs. 17.25
Of ALEXANDER
On 14-01-2020


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 50,000 @ Rs. 17.25
Of ALEXANDER
On 14-01-2020


BSE


PRIYANKA AGARWAL
bought 52,111 @ Rs. 15.00
Of ALEXANDER
On 03-01-2020


BSE


VANDNA ANIRUDH SETHI
bought 53,200 @ Rs. 16.99
Of ALEXANDER
On 27-12-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 55,000 @ Rs. 16.82
Of ALEXANDER
On 27-12-2019


BSE


NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE
bought 15 @ Rs. 16.90
Of ALEXANDER
On 26-12-2019


BSE


VANDNA ANIRUDH SETHI
bought 50,025 @ Rs. 17.25
Of ALEXANDER
On 26-12-2019


BSE


NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE
sold 50,015 @ Rs. 17.25
Of ALEXANDER
On 26-12-2019


BSE


VANDNA ANIRUDH SETHI
bought 51,300 @ Rs. 17.54
Of ALEXANDER
On 24-12-2019


BSE


NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE
bought 60,030 @ Rs. 17.10
Of ALEXANDER
On 19-12-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 286,775 @ Rs. 17.17
Of ALEXANDER
On 19-12-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 15,000 @ Rs. 17.25
Of ALEXANDER
On 19-12-2019


BSE


VANDNA ANIRUDH SETHI
sold 320,000 @ Rs. 17.16
Of ALEXANDER
On 19-12-2019


BSE


VANDNA ANIRUDH SETHI
bought 357,734 @ Rs. 17.66
Of ALEXANDER
On 16-12-2019


BSE


ARATI GOVINDBHAI SALVE
sold 81,000 @ Rs. 17.74
Of ALEXANDER
On 16-12-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 262,506 @ Rs. 17.62
Of ALEXANDER
On 16-12-2019


BSE


ARATI GOVINDBHAI SALVE
bought 80,902 @ Rs. 17.90
Of ALEXANDER
On 12-12-2019


BSE


VANDNA ANIRUDH SETHI
sold 80,000 @ Rs. 17.90
Of ALEXANDER
On 12-12-2019


BSE


VANDNA ANIRUDH SETHI
bought 5,238 @ Rs. 18.04
Of ALEXANDER
On 11-12-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 250,000 @ Rs. 18.06
Of ALEXANDER
On 11-12-2019


BSE


VANDNA ANIRUDH SETHI
sold 240,000 @ Rs. 18.06
Of ALEXANDER
On 11-12-2019


BSE


VANDNA ANIRUDH SETHI
bought 315,730 @ Rs. 18.73
Of ALEXANDER
On 06-12-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 203,000 @ Rs. 18.79
Of ALEXANDER
On 06-12-2019


BSE


SONIKA JALAN
sold 50,000 @ Rs. 18.35
Of ALEXANDER
On 06-12-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 100,000 @ Rs. 18.75
Of ALEXANDER
On 04-12-2019


BSE


VANDNA ANIRUDH SETHI
bought 160,033 @ Rs. 18.24
Of ALEXANDER
On 04-12-2019


BSE


NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE
sold 75,000 @ Rs. 18.75
Of ALEXANDER
On 04-12-2019


BSE


SONIKA JALAN
sold 150,000 @ Rs. 18.21
Of ALEXANDER
On 04-12-2019


BSE


ARATI GOVINDBHAI SALVE
bought 69,630 @ Rs. 19.14
Of ALEXANDER
On 02-12-2019


BSE


NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE
bought 75,110 @ Rs. 19.12
Of ALEXANDER
On 02-12-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 122,500 @ Rs. 18.85
Of ALEXANDER
On 02-12-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 20 @ Rs. 19.30
Of ALEXANDER
On 02-12-2019


BSE


VANDNA ANIRUDH SETHI
sold 260,000 @ Rs. 19.00
Of ALEXANDER
On 02-12-2019


BSE


VANDNA ANIRUDH SETHI
bought 7,525 @ Rs. 19.95
Of ALEXANDER
On 19-11-2019


BSE


NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE
bought 50,000 @ Rs. 20.15
Of ALEXANDER
On 19-11-2019


BSE


ARATI GOVINDBHAI SALVE
bought 50,040 @ Rs. 20.12
Of ALEXANDER
On 19-11-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 152,591 @ Rs. 19.80
Of ALEXANDER
On 19-11-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 7,500 @ Rs. 19.95
Of ALEXANDER
On 19-11-2019


BSE


VANDNA ANIRUDH SETHI
sold 219,680 @ Rs. 19.97
Of ALEXANDER
On 19-11-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 26,833 @ Rs. 19.29
Of ALEXANDER
On 11-11-2019


BSE


VANDNA ANIRUDH SETHI
bought 213,095 @ Rs. 19.58
Of ALEXANDER
On 11-11-2019


BSE


ARATI GOVINDBHAI SALVE
sold 50,000 @ Rs. 19.52
Of ALEXANDER
On 11-11-2019


BSE


NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE
sold 50,000 @ Rs. 19.55
Of ALEXANDER
On 11-11-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 84,000 @ Rs. 19.65
Of ALEXANDER
On 11-11-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 25,050 @ Rs. 20.70
Of ALEXANDER
On 30-10-2019


BSE


NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE
bought 46,910 @ Rs. 20.44
Of ALEXANDER
On 30-10-2019


BSE


NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE
sold 27,000 @ Rs. 20.62
Of ALEXANDER
On 30-10-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 49,300 @ Rs. 20.53
Of ALEXANDER
On 30-10-2019


BSE


VANDNA ANIRUDH SETHI
bought 106,346 @ Rs. 19.81
Of ALEXANDER
On 29-10-2019


BSE


VANDNA ANIRUDH SETHI
sold 6,201 @ Rs. 20.20
Of ALEXANDER
On 29-10-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 78,000 @ Rs. 19.71
Of ALEXANDER
On 29-10-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 54,076 @ Rs. 18.76
Of ALEXANDER
On 25-10-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 3,692 @ Rs. 18.66
Of ALEXANDER
On 25-10-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 75,057 @ Rs. 18.84
Of ALEXANDER
On 23-10-2019


BSE


VANDNA ANIRUDH SETHI
sold 60,000 @ Rs. 18.90
Of ALEXANDER
On 23-10-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 2,200 @ Rs. 18.40
Of ALEXANDER
On 22-10-2019


BSE


VANDNA ANIRUDH SETHI
bought 95,000 @ Rs. 18.99
Of ALEXANDER
On 22-10-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 50,200 @ Rs. 19.15
Of ALEXANDER
On 22-10-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 72,010 @ Rs. 19.61
Of ALEXANDER
On 17-10-2019


BSE


VANDNA ANIRUDH SETHI
sold 50,000 @ Rs. 19.50
Of ALEXANDER
On 17-10-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 22,545 @ Rs. 20.68
Of ALEXANDER
On 14-10-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 100,604 @ Rs. 19.99
Of ALEXANDER
On 14-10-2019


BSE


VANDNA ANIRUDH SETHI
bought 101,440 @ Rs. 20.92
Of ALEXANDER
On 11-10-2019


BSE


NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE
bought 48,355 @ Rs. 20.87
Of ALEXANDER
On 09-10-2019


BSE


NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE
sold 50,000 @ Rs. 19.85
Of ALEXANDER
On 09-10-2019


BSE


VANDNA ANIRUDH SETHI
bought 37,500 @ Rs. 20.92
Of ALEXANDER
On 07-10-2019


BSE


NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE
bought 54,235 @ Rs. 20.63
Of ALEXANDER
On 07-10-2019


BSE


NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE
sold 11,931 @ Rs. 19.62
Of ALEXANDER
On 07-10-2019


BSE


VANDNA ANIRUDH SETHI
sold 62,500 @ Rs. 19.99
Of ALEXANDER
On 07-10-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 46,481 @ Rs. 20.73
Of ALEXANDER
On 04-10-2019


BSE


HEMLATABEN ROHITKUMAR PANDYA
bought 50,010 @ Rs. 19.40
Of ALEXANDER
On 04-10-2019


BSE


HEMLATABEN ROHITKUMAR PANDYA
sold 32,000 @ Rs. 20.85
Of ALEXANDER
On 04-10-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 53,000 @ Rs. 19.48
Of ALEXANDER
On 04-10-2019


BSE


VANDNA ANIRUDH SETHI
bought 62,565 @ Rs. 20.34
Of ALEXANDER
On 03-10-2019


BSE


NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE
bought 38,050 @ Rs. 19.93
Of ALEXANDER
On 01-10-2019


BSE


NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE
sold 50,000 @ Rs. 18.90
Of ALEXANDER
On 01-10-2019


BSE


VANDNA ANIRUDH SETHI
sold 100,000 @ Rs. 14.93
Of ALEXANDER
On 03-07-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 2,321 @ Rs. 15.14
Of ALEXANDER
On 28-06-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 46,618 @ Rs. 15.00
Of ALEXANDER
On 28-06-2019


BSE


NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE
sold 75,000 @ Rs. 17.66
Of ALEXANDER
On 17-06-2019


BSE


ARATI GOVINDBHAI SALVE
bought 15,930 @ Rs. 21.10
Of ALEXANDER
On 14-06-2019


BSE


NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE
bought 17,758 @ Rs. 19.49
Of ALEXANDER
On 14-06-2019


BSE


VANDNA ANIRUDH SETHI
bought 49,115 @ Rs. 19.95
Of ALEXANDER
On 14-06-2019


BSE


VANDNA ANIRUDH SETHI
sold 2,000 @ Rs. 19.68
Of ALEXANDER
On 14-06-2019


BSE


ARATI GOVINDBHAI SALVE
sold 46,662 @ Rs. 18.68
Of ALEXANDER
On 14-06-2019


BSE


NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE
sold 87,375 @ Rs. 18.59
Of ALEXANDER
On 14-06-2019


BSE


ARATI GOVINDBHAI SALVE
bought 19,206 @ Rs. 18.83
Of ALEXANDER
On 13-06-2019


BSE


NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE
bought 47,950 @ Rs. 20.02
Of ALEXANDER
On 13-06-2019


BSE


VANDNA ANIRUDH SETHI
bought 101,512 @ Rs. 20.93
Of ALEXANDER
On 13-06-2019


BSE


ARATI GOVINDBHAI SALVE
sold 70,000 @ Rs. 19.25
Of ALEXANDER
On 13-06-2019


BSE


NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE
sold 77,500 @ Rs. 19.46
Of ALEXANDER
On 13-06-2019


BSE


ARATI GOVINDBHAI SALVE
bought 55,501 @ Rs. 18.84
Of ALEXANDER
On 12-06-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 62,851 @ Rs. 19.47
Of ALEXANDER
On 12-06-2019


BSE


ARATI GOVINDBHAI SALVE
sold 62,175 @ Rs. 19.84
Of ALEXANDER
On 12-06-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 112,202 @ Rs. 18.99
Of ALEXANDER
On 12-06-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 37,097 @ Rs. 16.74
Of ALEXANDER
On 07-06-2019


BSE


VANDNA ANIRUDH SETHI
bought 50,000 @ Rs. 16.99
Of ALEXANDER
On 07-06-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 64,575 @ Rs. 16.92
Of ALEXANDER
On 07-06-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 22,900 @ Rs. 15.13
Of ALEXANDER
On 03-06-2019


BSE


VANDNA ANIRUDH SETHI
bought 125,500 @ Rs. 14.69
Of ALEXANDER
On 03-06-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 131,330 @ Rs. 14.65
Of ALEXANDER
On 03-06-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 61,069 @ Rs. 14.19
Of ALEXANDER
On 30-05-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 15,544 @ Rs. 13.54
Of ALEXANDER
On 30-05-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 16,205 @ Rs. 14.28
Of ALEXANDER
On 29-05-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 68,846 @ Rs. 13.89
Of ALEXANDER
On 29-05-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 29,066 @ Rs. 17.13
Of ALEXANDER
On 17-05-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 85,903 @ Rs. 16.59
Of ALEXANDER
On 17-05-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 13,240 @ Rs. 13.48
Of ALEXANDER
On 16-04-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 67,629 @ Rs. 13.20
Of ALEXANDER
On 16-04-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 21,890 @ Rs. 15.33
Of ALEXANDER
On 09-04-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 78,199 @ Rs. 14.77
Of ALEXANDER
On 09-04-2019


BSE


OMSHANTHI COMMODITIES
sold 75010 @ Rs. 16.05
Of Alexander Stamp
On 08-03-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 63292 @ Rs. 16.09
Of Alexander Stamp
On 08-03-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 65834 @ Rs. 16.08
Of Alexander Stamp
On 08-03-2019


BSE


OMSHANTHI COMMODITIES
bought 75010 @ Rs. 16.10
Of Alexander Stamp
On 08-03-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 43797 @ Rs. 18.71
Of Alexander Stamp
On 01-03-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 32047 @ Rs. 18.86
Of Alexander Stamp
On 01-03-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 49354 @ Rs. 20.09
Of Alexander Stamp
On 26-02-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 69674 @ Rs. 20.27
Of Alexander Stamp
On 26-02-2019


BSE


OMSHANTHI COMMODITIES
bought 45000 @ Rs. 20.13
Of Alexander Stamp
On 26-02-2019


BSE


OMSHANTHI COMMODITIES
sold 45000 @ Rs. 20.31
Of Alexander Stamp
On 26-02-2019


BSE


NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE
bought 39760 @ Rs. 20.86
Of Alexander Stamp
On 18-02-2019


BSE


NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE
sold 44500 @ Rs. 20.47
Of Alexander Stamp
On 18-02-2019


BSE


OMSHANTHI COMMODITIES
bought 60000 @ Rs. 21.10
Of Alexander Stamp
On 15-02-2019


BSE


OMSHANTHI COMMODITIES
sold 20000 @ Rs. 20.71
Of Alexander Stamp
On 15-02-2019


BSE


ADITYA VIKRAM AGARWAL (HUF)
sold 54828 @ Rs. 20.01
Of Alexander Stamp
On 13-02-2019


BSE


NAVEEN GUPTA
bought 46738 @ Rs. 20.22
Of Alexander Stamp
On 13-02-2019


BSE


NAVEEN GUPTA
sold 46738 @ Rs. 20.84
Of Alexander Stamp
On 13-02-2019


BSE


RAHIL MOHMMEDRAFIK SHAIKH
bought 50457 @ Rs. 21.62
Of Alexander Stamp
On 12-02-2019


BSE


RAHIL MOHMMEDRAFIK SHAIKH
sold 52651 @ Rs. 21.00
Of Alexander Stamp
On 12-02-2019


BSE


PRIYANKA AGGARWAL
bought 50300 @ Rs. 20.06
Of Alexander Stamp
On 08-02-2019


BSE


BRIJESH AGGARWAL
sold 50300 @ Rs. 20.05
Of Alexander Stamp
On 08-02-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
sold 14900 @ Rs. 19.35
Of Alexander Stamp
On 23-01-2019


BSE


KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI
bought 43229 @ Rs. 18.75
Of Alexander Stamp
On 23-01-2019


BSE


ARATI GOVINDBHAI SALVE
sold 55310 @ Rs. 19.30
Of Alexander Stamp
On 06-02-2018


BSE


ARATI GOVINDBHAI SALVE
bought 14785 @ Rs. 17.55
Of Alexander Stamp
On 06-02-2018


BSE


KALEEM GULAMBASHIR SHAIKH
bought 15385 @ Rs. 26.96
Of Alexander Stamp
On 11-01-2018


BSE


KALEEM GULAMBASHIR SHAIKH
sold 37401 @ Rs. 26.23
Of Alexander Stamp
On 11-01-2018


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
sold 23254 @ Rs. 41.22
Of Alexander Stamp
On 02-06-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
bought 39513 @ Rs. 43.54
Of Alexander Stamp
On 02-06-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
bought 122918 @ Rs. 42.54
Of Alexander Stamp
On 31-05-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
sold 122918 @ Rs. 41.67
Of Alexander Stamp
On 31-05-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
sold 86716 @ Rs. 35.32
Of Alexander Stamp
On 25-05-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
bought 133648 @ Rs. 35.97
Of Alexander Stamp
On 25-05-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
sold 52548 @ Rs. 35.09
Of Alexander Stamp
On 24-05-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
bought 59808 @ Rs. 35.82
Of Alexander Stamp
On 24-05-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
bought 63122 @ Rs. 36.40
Of Alexander Stamp
On 23-05-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
sold 63122 @ Rs. 35.93
Of Alexander Stamp
On 23-05-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
sold 35084 @ Rs. 36.84
Of Alexander Stamp
On 19-05-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
bought 49961 @ Rs. 38.01
Of Alexander Stamp
On 19-05-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
sold 42289 @ Rs. 42.62
Of Alexander Stamp
On 03-05-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
bought 42289 @ Rs. 43.01
Of Alexander Stamp
On 03-05-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
sold 55539 @ Rs. 44.85
Of Alexander Stamp
On 02-05-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
bought 55427 @ Rs. 45.31
Of Alexander Stamp
On 02-05-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
sold 96344 @ Rs. 44.42
Of Alexander Stamp
On 28-04-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
bought 111408 @ Rs. 46.36
Of Alexander Stamp
On 28-04-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
sold 95656 @ Rs. 44.25
Of Alexander Stamp
On 27-04-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
bought 133275 @ Rs. 44.64
Of Alexander Stamp
On 27-04-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
sold 87918 @ Rs. 43.50
Of Alexander Stamp
On 26-04-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
bought 92418 @ Rs. 44.39
Of Alexander Stamp
On 26-04-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
sold 65062 @ Rs. 43.93
Of Alexander Stamp
On 25-04-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
bought 75038 @ Rs. 44.75
Of Alexander Stamp
On 25-04-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
sold 42224 @ Rs. 44.79
Of Alexander Stamp
On 24-04-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
bought 50358 @ Rs. 45.47
Of Alexander Stamp
On 24-04-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
sold 37539 @ Rs. 46.13
Of Alexander Stamp
On 21-04-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
bought 42889 @ Rs. 46.09
Of Alexander Stamp
On 21-04-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
sold 29970 @ Rs. 42.02
Of Alexander Stamp
On 20-04-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
bought 34469 @ Rs. 42.98
Of Alexander Stamp
On 20-04-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
sold 30433 @ Rs. 44.31
Of Alexander Stamp
On 13-04-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
bought 30433 @ Rs. 44.67
Of Alexander Stamp
On 13-04-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
sold 48420 @ Rs. 46.64
Of Alexander Stamp
On 12-04-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
bought 52465 @ Rs. 46.82
Of Alexander Stamp
On 12-04-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
sold 76444 @ Rs. 47.18
Of Alexander Stamp
On 10-04-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
bought 77944 @ Rs. 48.15
Of Alexander Stamp
On 10-04-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
sold 37647 @ Rs. 45.86
Of Alexander Stamp
On 06-04-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
bought 50546 @ Rs. 46.61
Of Alexander Stamp
On 06-04-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
sold 38877 @ Rs. 53.18
Of Alexander Stamp
On 29-03-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
bought 38877 @ Rs. 54.91
Of Alexander Stamp
On 29-03-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
sold 40415 @ Rs. 61.33
Of Alexander Stamp
On 08-03-2017


BSE


ANIRUDH PRADUMAN SETHI
bought 40415 @ Rs. 61.65
Of Alexander Stamp
On 08-03-2017


BSE


SHARAD MOHANBHAI PARMAR
sold 26255 @ Rs. 71.20
Of Alexander Stamp
On 28-02-2017


BSE


RAZAKBHAI MOOSABHAI DHANANI
sold 69297 @ Rs. 70.90
Of Alexander Stamp
On 28-02-2017


BSE


RAZAKBHAI MOOSABHAI DHANANI
bought 14147 @ Rs. 76.81
Of Alexander Stamp
On 28-02-2017


BSE


RAZAKBHAI MOOSABHAI DHANANI
sold 37220 @ Rs. 89.44
Of Alexander Stamp
On 15-02-2017


BSE


RAZAKBHAI MOOSABHAI DHANANI
bought 19145 @ Rs. 95.36
Of Alexander Stamp
On 15-02-2017


BSE


Bulk Deals

Bulk Deals for All Stocks listed on NSE and BSE.
See all the large transactions via Bulk deals made by promoters, mutual funds, financial institutions, insurance companies, banks, venture capitalists and foreign institutional investors.

You can search by name or superstar or by a range of dates to find out the relevant bulk deal. You can get all the bulk deals of the past by clicking on the company name.
Date Company Client Trans Quantity Traded Market Type
2020/02/0505-02-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 82,892 13.24 BSE
2020/02/0505-02-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 39,878 12.99 BSE
2020/02/0404-02-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 62,142 13.47 BSE
2020/02/0404-02-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 47,104 13.33 BSE
2020/02/0303-02-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 54,510 14.04 BSE
2020/02/0303-02-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 51,845 13.78 BSE
2020/01/3131-01-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 110,606 14.61 BSE
2020/01/3131-01-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 65,000 14.30 BSE
2020/01/3131-01-2020 ALEXANDER VANDNA ANIRUDH SETHI Sell 100,000 14.62 BSE
2020/01/3030-01-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 58,645 14.89 BSE
2020/01/3030-01-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 47,422 14.44 BSE
2020/01/2929-01-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 40,236 14.91 BSE
2020/01/2929-01-2020 ALEXANDER NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE Buy 44,491 14.95 BSE
2020/01/2929-01-2020 ALEXANDER NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE Sell 32,517 14.97 BSE
2020/01/2929-01-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 58,049 14.69 BSE
2020/01/2323-01-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 24,678 16.52 BSE
2020/01/2323-01-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 111,609 16.35 BSE
2020/01/2323-01-2020 ALEXANDER PATIL ULHAS BHASKARRAO PATIL ULHAS BHASKARRAO Buy 60,000 16.50 BSE
2020/01/2222-01-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 63,804 16.81 BSE
2020/01/2222-01-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 66,738 16.41 BSE
2020/01/2121-01-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 46,523 17.26 BSE
2020/01/2121-01-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 24,100 16.62 BSE
2020/01/2020-01-2020 ALEXANDER PATIL ULHAS BHASKARRAO PATIL ULHAS BHASKARRAO Buy 50,000 17.25 BSE
2020/01/1414-01-2020 ALEXANDER PATIL ULHAS BHASKARRAO PATIL ULHAS BHASKARRAO Buy 50,000 17.25 BSE
2020/01/1414-01-2020 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 50,000 17.25 BSE
2020/01/0303-01-2020 ALEXANDER PRIYANKA AGARWAL Buy 52,111 15.00 BSE
2019/12/2727-12-2019 ALEXANDER VANDNA ANIRUDH SETHI Buy 53,200 16.99 BSE
2019/12/2727-12-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 55,000 16.82 BSE
2019/12/2626-12-2019 ALEXANDER NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE Buy 15 16.90 BSE
2019/12/2626-12-2019 ALEXANDER VANDNA ANIRUDH SETHI Buy 50,025 17.25 BSE
2019/12/2626-12-2019 ALEXANDER NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE Sell 50,015 17.25 BSE
2019/12/2424-12-2019 ALEXANDER VANDNA ANIRUDH SETHI Buy 51,300 17.54 BSE
2019/12/1919-12-2019 ALEXANDER NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE Buy 60,030 17.10 BSE
2019/12/1919-12-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 286,775 17.17 BSE
2019/12/1919-12-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 15,000 17.25 BSE
2019/12/1919-12-2019 ALEXANDER VANDNA ANIRUDH SETHI Sell 320,000 17.16 BSE
2019/12/1616-12-2019 ALEXANDER VANDNA ANIRUDH SETHI Buy 357,734 17.66 BSE
2019/12/1616-12-2019 ALEXANDER ARATI GOVINDBHAI SALVE Sell 81,000 17.74 BSE
2019/12/1616-12-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 262,506 17.62 BSE
2019/12/1212-12-2019 ALEXANDER ARATI GOVINDBHAI SALVE Buy 80,902 17.90 BSE
2019/12/1212-12-2019 ALEXANDER VANDNA ANIRUDH SETHI Sell 80,000 17.90 BSE
2019/12/1111-12-2019 ALEXANDER VANDNA ANIRUDH SETHI Buy 5,238 18.04 BSE
2019/12/1111-12-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 250,000 18.06 BSE
2019/12/1111-12-2019 ALEXANDER VANDNA ANIRUDH SETHI Sell 240,000 18.06 BSE
2019/12/0606-12-2019 ALEXANDER VANDNA ANIRUDH SETHI Buy 315,730 18.73 BSE
2019/12/0606-12-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 203,000 18.79 BSE
2019/12/0606-12-2019 ALEXANDER SONIKA JALAN Sell 50,000 18.35 BSE
2019/12/0404-12-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 100,000 18.75 BSE
2019/12/0404-12-2019 ALEXANDER VANDNA ANIRUDH SETHI Buy 160,033 18.24 BSE
2019/12/0404-12-2019 ALEXANDER NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE Sell 75,000 18.75 BSE
2019/12/0404-12-2019 ALEXANDER SONIKA JALAN Sell 150,000 18.21 BSE
2019/12/0202-12-2019 ALEXANDER ARATI GOVINDBHAI SALVE Buy 69,630 19.14 BSE
2019/12/0202-12-2019 ALEXANDER NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE Buy 75,110 19.12 BSE
2019/12/0202-12-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 122,500 18.85 BSE
2019/12/0202-12-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 20 19.30 BSE
2019/12/0202-12-2019 ALEXANDER VANDNA ANIRUDH SETHI Sell 260,000 19.00 BSE
2019/11/1919-11-2019 ALEXANDER VANDNA ANIRUDH SETHI Buy 7,525 19.95 BSE
2019/11/1919-11-2019 ALEXANDER NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE Buy 50,000 20.15 BSE
2019/11/1919-11-2019 ALEXANDER ARATI GOVINDBHAI SALVE Buy 50,040 20.12 BSE
2019/11/1919-11-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 152,591 19.80 BSE
2019/11/1919-11-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 7,500 19.95 BSE
2019/11/1919-11-2019 ALEXANDER VANDNA ANIRUDH SETHI Sell 219,680 19.97 BSE
2019/11/1111-11-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 26,833 19.29 BSE
2019/11/1111-11-2019 ALEXANDER VANDNA ANIRUDH SETHI Buy 213,095 19.58 BSE
2019/11/1111-11-2019 ALEXANDER ARATI GOVINDBHAI SALVE Sell 50,000 19.52 BSE
2019/11/1111-11-2019 ALEXANDER NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE Sell 50,000 19.55 BSE
2019/11/1111-11-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 84,000 19.65 BSE
2019/10/3030-10-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 25,050 20.70 BSE
2019/10/3030-10-2019 ALEXANDER NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE Buy 46,910 20.44 BSE
2019/10/3030-10-2019 ALEXANDER NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE Sell 27,000 20.62 BSE
2019/10/3030-10-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 49,300 20.53 BSE
2019/10/2929-10-2019 ALEXANDER VANDNA ANIRUDH SETHI Buy 106,346 19.81 BSE
2019/10/2929-10-2019 ALEXANDER VANDNA ANIRUDH SETHI Sell 6,201 20.20 BSE
2019/10/2929-10-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 78,000 19.71 BSE
2019/10/2525-10-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 54,076 18.76 BSE
2019/10/2525-10-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 3,692 18.66 BSE
2019/10/2323-10-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 75,057 18.84 BSE
2019/10/2323-10-2019 ALEXANDER VANDNA ANIRUDH SETHI Sell 60,000 18.90 BSE
2019/10/2222-10-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 2,200 18.40 BSE
2019/10/2222-10-2019 ALEXANDER VANDNA ANIRUDH SETHI Buy 95,000 18.99 BSE
2019/10/2222-10-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 50,200 19.15 BSE
2019/10/1717-10-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 72,010 19.61 BSE
2019/10/1717-10-2019 ALEXANDER VANDNA ANIRUDH SETHI Sell 50,000 19.50 BSE
2019/10/1414-10-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 22,545 20.68 BSE
2019/10/1414-10-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 100,604 19.99 BSE
2019/10/1111-10-2019 ALEXANDER VANDNA ANIRUDH SETHI Buy 101,440 20.92 BSE
2019/10/0909-10-2019 ALEXANDER NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE Buy 48,355 20.87 BSE
2019/10/0909-10-2019 ALEXANDER NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE Sell 50,000 19.85 BSE
2019/10/0707-10-2019 ALEXANDER VANDNA ANIRUDH SETHI Buy 37,500 20.92 BSE
2019/10/0707-10-2019 ALEXANDER NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE Buy 54,235 20.63 BSE
2019/10/0707-10-2019 ALEXANDER NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE Sell 11,931 19.62 BSE
2019/10/0707-10-2019 ALEXANDER VANDNA ANIRUDH SETHI Sell 62,500 19.99 BSE
2019/10/0404-10-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 46,481 20.73 BSE
2019/10/0404-10-2019 ALEXANDER HEMLATABEN ROHITKUMAR PANDYA Buy 50,010 19.40 BSE
2019/10/0404-10-2019 ALEXANDER HEMLATABEN ROHITKUMAR PANDYA Sell 32,000 20.85 BSE
2019/10/0404-10-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 53,000 19.48 BSE
2019/10/0303-10-2019 ALEXANDER VANDNA ANIRUDH SETHI Buy 62,565 20.34 BSE
2019/10/0101-10-2019 ALEXANDER NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE Buy 38,050 19.93 BSE
2019/10/0101-10-2019 ALEXANDER NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE Sell 50,000 18.90 BSE
2019/07/0303-07-2019 ALEXANDER VANDNA ANIRUDH SETHI Sell 100,000 14.93 BSE
2019/06/2828-06-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 2,321 15.14 BSE
2019/06/2828-06-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 46,618 15.00 BSE
2019/06/1717-06-2019 ALEXANDER NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE Sell 75,000 17.66 BSE
2019/06/1414-06-2019 ALEXANDER ARATI GOVINDBHAI SALVE Buy 15,930 21.10 BSE
2019/06/1414-06-2019 ALEXANDER NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE Buy 17,758 19.49 BSE
2019/06/1414-06-2019 ALEXANDER VANDNA ANIRUDH SETHI Buy 49,115 19.95 BSE
2019/06/1414-06-2019 ALEXANDER VANDNA ANIRUDH SETHI Sell 2,000 19.68 BSE
2019/06/1414-06-2019 ALEXANDER ARATI GOVINDBHAI SALVE Sell 46,662 18.68 BSE
2019/06/1414-06-2019 ALEXANDER NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE Sell 87,375 18.59 BSE
2019/06/1313-06-2019 ALEXANDER ARATI GOVINDBHAI SALVE Buy 19,206 18.83 BSE
2019/06/1313-06-2019 ALEXANDER NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE Buy 47,950 20.02 BSE
2019/06/1313-06-2019 ALEXANDER VANDNA ANIRUDH SETHI Buy 101,512 20.93 BSE
2019/06/1313-06-2019 ALEXANDER ARATI GOVINDBHAI SALVE Sell 70,000 19.25 BSE
2019/06/1313-06-2019 ALEXANDER NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE Sell 77,500 19.46 BSE
2019/06/1212-06-2019 ALEXANDER ARATI GOVINDBHAI SALVE Buy 55,501 18.84 BSE
2019/06/1212-06-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 62,851 19.47 BSE
2019/06/1212-06-2019 ALEXANDER ARATI GOVINDBHAI SALVE Sell 62,175 19.84 BSE
2019/06/1212-06-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 112,202 18.99 BSE
2019/06/0707-06-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 37,097 16.74 BSE
2019/06/0707-06-2019 ALEXANDER VANDNA ANIRUDH SETHI Buy 50,000 16.99 BSE
2019/06/0707-06-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 64,575 16.92 BSE
2019/06/0303-06-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 22,900 15.13 BSE
2019/06/0303-06-2019 ALEXANDER VANDNA ANIRUDH SETHI Buy 125,500 14.69 BSE
2019/06/0303-06-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 131,330 14.65 BSE
2019/05/3030-05-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 61,069 14.19 BSE
2019/05/3030-05-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 15,544 13.54 BSE
2019/05/2929-05-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 16,205 14.28 BSE
2019/05/2929-05-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 68,846 13.89 BSE
2019/05/1717-05-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 29,066 17.13 BSE
2019/05/1717-05-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 85,903 16.59 BSE
2019/04/1616-04-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 13,240 13.48 BSE
2019/04/1616-04-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 67,629 13.20 BSE
2019/04/0909-04-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 21,890 15.33 BSE
2019/04/0909-04-2019 ALEXANDER KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 78,199 14.77 BSE
2019/03/0808-03-2019 Alexander Stamp OMSHANTHI COMMODITIES Sell 75010 16.05 BSE
2019/03/0808-03-2019 Alexander Stamp KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 63292 16.09 BSE
2019/03/0808-03-2019 Alexander Stamp KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 65834 16.08 BSE
2019/03/0808-03-2019 Alexander Stamp OMSHANTHI COMMODITIES Buy 75010 16.10 BSE
2019/03/0101-03-2019 Alexander Stamp KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 43797 18.71 BSE
2019/03/0101-03-2019 Alexander Stamp KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 32047 18.86 BSE
2019/02/2626-02-2019 Alexander Stamp KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 49354 20.09 BSE
2019/02/2626-02-2019 Alexander Stamp KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 69674 20.27 BSE
2019/02/2626-02-2019 Alexander Stamp OMSHANTHI COMMODITIES Buy 45000 20.13 BSE
2019/02/2626-02-2019 Alexander Stamp OMSHANTHI COMMODITIES Sell 45000 20.31 BSE
2019/02/1818-02-2019 Alexander Stamp NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE Buy 39760 20.86 BSE
2019/02/1818-02-2019 Alexander Stamp NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE Sell 44500 20.47 BSE
2019/02/1515-02-2019 Alexander Stamp OMSHANTHI COMMODITIES Buy 60000 21.10 BSE
2019/02/1515-02-2019 Alexander Stamp OMSHANTHI COMMODITIES Sell 20000 20.71 BSE
2019/02/1313-02-2019 Alexander Stamp ADITYA VIKRAM AGARWAL (HUF) Sell 54828 20.01 BSE
2019/02/1313-02-2019 Alexander Stamp NAVEEN GUPTA Buy 46738 20.22 BSE
2019/02/1313-02-2019 Alexander Stamp NAVEEN GUPTA Sell 46738 20.84 BSE
2019/02/1212-02-2019 Alexander Stamp RAHIL MOHMMEDRAFIK SHAIKH Buy 50457 21.62 BSE
2019/02/1212-02-2019 Alexander Stamp RAHIL MOHMMEDRAFIK SHAIKH Sell 52651 21.00 BSE
2019/02/0808-02-2019 Alexander Stamp PRIYANKA AGGARWAL Buy 50300 20.06 BSE
2019/02/0808-02-2019 Alexander Stamp BRIJESH AGGARWAL Sell 50300 20.05 BSE
2019/01/2323-01-2019 Alexander Stamp KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Sell 14900 19.35 BSE
2019/01/2323-01-2019 Alexander Stamp KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI Buy 43229 18.75 BSE
2018/02/0606-02-2018 Alexander Stamp ARATI GOVINDBHAI SALVE Sell 55310 19.30 BSE
2018/02/0606-02-2018 Alexander Stamp ARATI GOVINDBHAI SALVE Buy 14785 17.55 BSE
2018/01/1111-01-2018 Alexander Stamp KALEEM GULAMBASHIR SHAIKH Buy 15385 26.96 BSE
2018/01/1111-01-2018 Alexander Stamp KALEEM GULAMBASHIR SHAIKH Sell 37401 26.23 BSE
2017/06/0202-06-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Sell 23254 41.22 BSE
2017/06/0202-06-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Buy 39513 43.54 BSE
2017/05/3131-05-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Buy 122918 42.54 BSE
2017/05/3131-05-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Sell 122918 41.67 BSE
2017/05/2525-05-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Sell 86716 35.32 BSE
2017/05/2525-05-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Buy 133648 35.97 BSE
2017/05/2424-05-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Sell 52548 35.09 BSE
2017/05/2424-05-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Buy 59808 35.82 BSE
2017/05/2323-05-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Buy 63122 36.40 BSE
2017/05/2323-05-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Sell 63122 35.93 BSE
2017/05/1919-05-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Sell 35084 36.84 BSE
2017/05/1919-05-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Buy 49961 38.01 BSE
2017/05/0303-05-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Sell 42289 42.62 BSE
2017/05/0303-05-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Buy 42289 43.01 BSE
2017/05/0202-05-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Sell 55539 44.85 BSE
2017/05/0202-05-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Buy 55427 45.31 BSE
2017/04/2828-04-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Sell 96344 44.42 BSE
2017/04/2828-04-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Buy 111408 46.36 BSE
2017/04/2727-04-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Sell 95656 44.25 BSE
2017/04/2727-04-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Buy 133275 44.64 BSE
2017/04/2626-04-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Sell 87918 43.50 BSE
2017/04/2626-04-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Buy 92418 44.39 BSE
2017/04/2525-04-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Sell 65062 43.93 BSE
2017/04/2525-04-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Buy 75038 44.75 BSE
2017/04/2424-04-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Sell 42224 44.79 BSE
2017/04/2424-04-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Buy 50358 45.47 BSE
2017/04/2121-04-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Sell 37539 46.13 BSE
2017/04/2121-04-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Buy 42889 46.09 BSE
2017/04/2020-04-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Sell 29970 42.02 BSE
2017/04/2020-04-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Buy 34469 42.98 BSE
2017/04/1313-04-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Sell 30433 44.31 BSE
2017/04/1313-04-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Buy 30433 44.67 BSE
2017/04/1212-04-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Sell 48420 46.64 BSE
2017/04/1212-04-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Buy 52465 46.82 BSE
2017/04/1010-04-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Sell 76444 47.18 BSE
2017/04/1010-04-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Buy 77944 48.15 BSE
2017/04/0606-04-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Sell 37647 45.86 BSE
2017/04/0606-04-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Buy 50546 46.61 BSE
2017/03/2929-03-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Sell 38877 53.18 BSE
2017/03/2929-03-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Buy 38877 54.91 BSE
2017/03/0808-03-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Sell 40415 61.33 BSE
2017/03/0808-03-2017 Alexander Stamp ANIRUDH PRADUMAN SETHI Buy 40415 61.65 BSE
2017/02/2828-02-2017 Alexander Stamp SHARAD MOHANBHAI PARMAR Sell 26255 71.20 BSE
2017/02/2828-02-2017 Alexander Stamp RAZAKBHAI MOOSABHAI DHANANI Sell 69297 70.90 BSE
2017/02/2828-02-2017 Alexander Stamp RAZAKBHAI MOOSABHAI DHANANI Buy 14147 76.81 BSE
2017/02/1515-02-2017 Alexander Stamp RAZAKBHAI MOOSABHAI DHANANI Sell 37220 89.44 BSE
2017/02/1515-02-2017 Alexander Stamp RAZAKBHAI MOOSABHAI DHANANI Buy 19145 95.36 BSE