Bulk Deals

NNM SECURITIES PVT LTD
sold 944000 @ Rs. 100.01
Of Davangere Sugar
On 16-02-2024


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 95000 @ Rs. 68.24
Of AAA
On 12-10-2023


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 20000 @ Rs. 68.02
Of AAA
On 12-10-2023


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 30000 @ Rs. 64.05
Of Maks Energy
On 12-09-2023


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 42000 @ Rs. 64.03
Of Maks Energy
On 12-09-2023


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 36000 @ Rs. 55.35
Of Maks Energy
On 07-09-2023


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 6000 @ Rs. 55.35
Of Maks Energy
On 07-09-2023


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 100,200 @ Rs. 2.53
Of VEERKRUPA
On 28-08-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 2,020,700 @ Rs. 2.53
Of VEERKRUPA
On 28-08-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 65400 @ Rs. 119.50
Of SYNOPTICS
On 28-08-2023


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 1200 @ Rs. 120.00
Of SYNOPTICS
On 28-08-2023


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 48,000 @ Rs. 10.11
Of NAVODAYENT
On 14-08-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 24,000 @ Rs. 10.33
Of NAVODAYENT
On 14-08-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 13200 @ Rs. 145.89
Of SYNOPTICS
On 07-08-2023


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 51600 @ Rs. 134.01
Of SYNOPTICS
On 07-08-2023


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 16800 @ Rs. 51.71
Of Cell Point
On 14-07-2023


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 184800 @ Rs. 50.62
Of Cell Point
On 14-07-2023


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 34,000 @ Rs. 37.89
Of MAAGHADV
On 07-07-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 33,400 @ Rs. 2.63
Of VEERKRUPA
On 06-07-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 818,300 @ Rs. 2.59
Of VEERKRUPA
On 06-07-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 12,000 @ Rs. 40.39
Of MAAGHADV
On 27-06-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 18,000 @ Rs. 40.39
Of MAAGHADV
On 27-06-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 54000 @ Rs. 32.00
Of Maks Energy
On 26-06-2023


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 1,803,600 @ Rs. 2.99
Of VEERKRUPA
On 16-06-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 501,000 @ Rs. 3.19
Of VEERKRUPA
On 14-06-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 16,700 @ Rs. 3.25
Of VEERKRUPA
On 13-06-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 968,600 @ Rs. 3.12
Of VEERKRUPA
On 13-06-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 65,600 @ Rs. 51.51
Of BCCL
On 05-06-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 1,600 @ Rs. 52.50
Of BCCL
On 05-06-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 1,419,500 @ Rs. 3.20
Of VEERKRUPA
On 02-06-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 33,400 @ Rs. 3.28
Of VEERKRUPA
On 02-06-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 75,000 @ Rs. 34.00
Of SHASHIJIT
On 01-06-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 80,000 @ Rs. 44.40
Of BCCL
On 09-05-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 48,000 @ Rs. 6.22
Of NAVODAYENT
On 28-04-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 60,000 @ Rs. 6.20
Of NAVODAYENT
On 28-04-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 156,000 @ Rs. 31.92
Of SHASHIJIT
On 20-04-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 2,000 @ Rs. 98.80
Of VEERKRUPA
On 18-04-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 116,000 @ Rs. 103.79
Of VEERKRUPA
On 18-04-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 20,000 @ Rs. 20.43
Of BRANDBUCKT
On 05-04-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 18,000 @ Rs. 20.76
Of BRANDBUCKT
On 05-04-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 88,000 @ Rs. 42.99
Of BCCL
On 29-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 27,200 @ Rs. 44.94
Of BCCL
On 29-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 892,000 @ Rs. 7.97
Of PATRON
On 29-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 30,000 @ Rs. 58.00
Of REETECH
On 29-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 8,000 @ Rs. 96.60
Of VEERKRUPA
On 29-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 128,000 @ Rs. 87.91
Of VEERKRUPA
On 29-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 132 @ Rs. 42.50
Of AAA Technologies Limited
On 29-03-2023


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 102218 @ Rs. 43.21
Of AAA Technologies Limited
On 29-03-2023


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 156000 @ Rs. 23.02
Of Maks Energy Sol India Ltd
On 29-03-2023


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 120000 @ Rs. 23.00
Of Maks Energy Sol India Ltd
On 28-03-2023


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 104400 @ Rs. 96.98
Of Nirman Agri Gentics Ltd
On 28-03-2023


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 107,200 @ Rs. 45.50
Of BCCL
On 28-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 30,000 @ Rs. 61.00
Of PCL
On 28-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 6000 @ Rs. 23.00
Of Maks Energy Sol India Ltd
On 28-03-2023


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 38400 @ Rs. 100.31
Of Nirman Agri Gentics Ltd
On 28-03-2023


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 200,000 @ Rs. 45.95
Of AAATECH
On 27-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 1,685 @ Rs. 95.87
Of DEEP
On 27-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 125,330 @ Rs. 95.41
Of DEEP
On 27-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 646 @ Rs. 51.89
Of OBCL
On 27-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 122,973 @ Rs. 52.42
Of OBCL
On 27-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 50,000 @ Rs. 60.90
Of PCL
On 27-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 35,000 @ Rs. 151.00
Of SAHLIBHFI
On 27-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 231,000 @ Rs. 5.41
Of AARSHYAM
On 24-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 184,000 @ Rs. 12.15
Of PATRON
On 22-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 32,000 @ Rs. 60.95
Of PCL
On 22-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 81,000 @ Rs. 21.75
Of VALENCIA
On 21-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 81,000 @ Rs. 21.60
Of VALENCIA
On 20-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 48,000 @ Rs. 5.80
Of NAVODAYENT
On 17-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 36,000 @ Rs. 5.85
Of NAVODAYENT
On 17-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 60,000 @ Rs. 6.65
Of NAVODAYENT
On 10-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 48,000 @ Rs. 6.65
Of NAVODAYENT
On 10-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 96,000 @ Rs. 6.29
Of NAVODAYENT
On 09-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 72,000 @ Rs. 6.34
Of NAVODAYENT
On 09-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 108,000 @ Rs. 6.04
Of NAVODAYENT
On 08-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 96,000 @ Rs. 6.04
Of NAVODAYENT
On 08-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 1,080,000 @ Rs. 26.98
Of PATRON
On 06-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 54,000 @ Rs. 107.15
Of VEERKRUPA
On 28-02-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 22000 @ Rs. 119.46
Of Party Cruisers Limited
On 28-02-2023


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 74000 @ Rs. 118.33
Of Party Cruisers Limited
On 28-02-2023


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 60,000 @ Rs. 6.02
Of NAVODAYENT
On 10-02-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 84,000 @ Rs. 6.01
Of NAVODAYENT
On 10-02-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 48,000 @ Rs. 6.71
Of NAVODAYENT
On 03-02-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 12,000 @ Rs. 6.85
Of NAVODAYENT
On 03-02-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 84,000 @ Rs. 6.75
Of NAVODAYENT
On 02-02-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 96,000 @ Rs. 6.73
Of NAVODAYENT
On 02-02-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 60,000 @ Rs. 5.54
Of NAVODAYENT
On 30-01-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 36,000 @ Rs. 5.42
Of NAVODAYENT
On 30-01-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 36,000 @ Rs. 5.80
Of NAVODAYENT
On 27-01-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 48,000 @ Rs. 5.79
Of NAVODAYENT
On 27-01-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 72,000 @ Rs. 5.68
Of NAVODAYENT
On 25-01-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 24,000 @ Rs. 5.71
Of NAVODAYENT
On 25-01-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 52,439 @ Rs. 16.20
Of VELOXIND
On 16-01-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 30,000 @ Rs. 8.20
Of ADISHAKTI
On 13-01-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 10,000 @ Rs. 8.20
Of ADISHAKTI
On 13-01-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 28,000 @ Rs. 28.00
Of MAAGHADV
On 13-01-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 84,000 @ Rs. 5.73
Of NAVODAYENT
On 13-01-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 48,000 @ Rs. 5.92
Of NAVODAYENT
On 13-01-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 72,000 @ Rs. 5.66
Of NAVODAYENT
On 12-01-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 60,000 @ Rs. 5.61
Of NAVODAYENT
On 12-01-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 46,000 @ Rs. 104.70
Of VEERKRUPA
On 10-01-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 102,549 @ Rs. 148.58
Of DEEP
On 10-01-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 169,805 @ Rs. 149.74
Of DEEP
On 10-01-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 4,000 @ Rs. 27.88
Of MAAGHADV
On 06-01-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 58,000 @ Rs. 28.85
Of MAAGHADV
On 06-01-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 36,000 @ Rs. 4.34
Of NAVODAYENT
On 04-01-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 48,000 @ Rs. 4.34
Of NAVODAYENT
On 04-01-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 48,000 @ Rs. 4.67
Of NAVODAYENT
On 03-01-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 72,000 @ Rs. 4.68
Of NAVODAYENT
On 03-01-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 106,000 @ Rs. 13.16
Of TDSL
On 03-01-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 50,000 @ Rs. 14.26
Of TDSL
On 03-01-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 108,500 @ Rs. 4.09
Of JANUSCORP
On 28-12-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 98,000 @ Rs. 4.12
Of JANUSCORP
On 28-12-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 24,000 @ Rs. 3.79
Of NAVODAYENT
On 27-12-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 48,000 @ Rs. 3.76
Of NAVODAYENT
On 27-12-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 24,000 @ Rs. 4.52
Of NAVODAYENT
On 21-12-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 48,000 @ Rs. 4.47
Of NAVODAYENT
On 21-12-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 20,000 @ Rs. 8.75
Of ADISHAKTI
On 19-12-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 30,000 @ Rs. 8.83
Of ADISHAKTI
On 19-12-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 40,000 @ Rs. 8.84
Of ADISHAKTI
On 12-12-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 136,000 @ Rs. 44.29
Of BCCL
On 12-12-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 499,700 @ Rs. 32.40
Of SHREESEC
On 05-12-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 474,700 @ Rs. 32.45
Of SHREESEC
On 05-12-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 42,000 @ Rs. 5.53
Of JANUSCORP
On 02-12-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 42,000 @ Rs. 5.40
Of JANUSCORP
On 02-12-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 24,000 @ Rs. 6.55
Of NAVODAYENT
On 01-12-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 24,000 @ Rs. 6.55
Of NAVODAYENT
On 01-12-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 36,000 @ Rs. 6.90
Of NAVODAYENT
On 30-11-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 36,000 @ Rs. 6.85
Of NAVODAYENT
On 30-11-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 192,000 @ Rs. 44.24
Of BCCL
On 29-11-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 60,000 @ Rs. 12.61
Of NAVODAYENT
On 28-11-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 66,000 @ Rs. 12.55
Of NAVODAYENT
On 28-11-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 30,000 @ Rs. 12.22
Of NAVODAYENT
On 25-11-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 24,000 @ Rs. 12.59
Of NAVODAYENT
On 25-11-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 36,000 @ Rs. 11.92
Of NAVODAYENT
On 24-11-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 48,000 @ Rs. 12.09
Of NAVODAYENT
On 24-11-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 24,000 @ Rs. 9.50
Of NAVODAYENT
On 21-11-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 24,000 @ Rs. 9.09
Of NAVODAYENT
On 21-11-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 34,500 @ Rs. 9.01
Of JANUSCORP
On 18-11-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 33,000 @ Rs. 9.01
Of JANUSCORP
On 18-11-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 54000 @ Rs. 51.83
Of Maks Energy Sol India Ltd
On 14-11-2022


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 6000 @ Rs. 50.10
Of Maks Energy Sol India Ltd
On 14-11-2022


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 72000 @ Rs. 47.85
Of Maks Energy Sol India Ltd
On 09-11-2022


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 18000 @ Rs. 47.85
Of Maks Energy Sol India Ltd
On 09-11-2022


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 20000 @ Rs. 359.09
Of Salasar Exterior Cont Ltd
On 04-11-2022


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 61250 @ Rs. 350.48
Of Salasar Exterior Cont Ltd
On 04-11-2022


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 14,000 @ Rs. 31.14
Of BRANDBUCKT
On 01-11-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 18,000 @ Rs. 30.66
Of BRANDBUCKT
On 01-11-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 18000 @ Rs. 39.43
Of Maks Energy Sol India Ltd
On 28-10-2022


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 60000 @ Rs. 39.08
Of Maks Energy Sol India Ltd
On 28-10-2022


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 20,000 @ Rs. 39.87
Of MAAGHADV
On 28-10-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 2,000 @ Rs. 39.50
Of MAAGHADV
On 28-10-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 287,421 @ Rs. 20.65
Of GGPL
On 21-10-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 303,417 @ Rs. 20.84
Of GGPL
On 21-10-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 18000 @ Rs. 29.10
Of Maks Energy Sol India Ltd
On 17-10-2022


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 48000 @ Rs. 29.77
Of Maks Energy Sol India Ltd
On 17-10-2022


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 66250 @ Rs. 419.96
Of Salasar Exterior Cont Ltd
On 17-10-2022


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 30,000 @ Rs. 80.00
Of REETECH
On 14-10-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 12000 @ Rs. 26.25
Of Maks Energy Sol India Ltd
On 14-10-2022


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 54000 @ Rs. 24.98
Of Maks Energy Sol India Ltd
On 14-10-2022


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 42,000 @ Rs. 12.98
Of NAVODAYENT
On 12-10-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 42,000 @ Rs. 12.93
Of NAVODAYENT
On 12-10-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 48,000 @ Rs. 10.38
Of NAVODAYENT
On 10-10-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 12,000 @ Rs. 10.86
Of NAVODAYENT
On 10-10-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 79,200 @ Rs. 82.00
Of REETECH
On 10-10-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 48000 @ Rs. 20.88
Of Maks Energy Sol India Ltd
On 10-10-2022


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 18000 @ Rs. 21.05
Of Maks Energy Sol India Ltd
On 10-10-2022


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 60000 @ Rs. 23.46
Of Maks Energy Sol India Ltd
On 03-10-2022


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 30000 @ Rs. 23.67
Of Maks Energy Sol India Ltd
On 03-10-2022


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 30,000 @ Rs. 8.57
Of ADISHAKTI
On 27-09-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 10,000 @ Rs. 9.00
Of ADISHAKTI
On 27-09-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 51250 @ Rs. 340.84
Of Salasar Exterior Cont Ltd
On 26-09-2022


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 5000 @ Rs. 350.05
Of Salasar Exterior Cont Ltd
On 26-09-2022


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 1600 @ Rs. 77.90
Of Ishan International Ltd
On 22-09-2022


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 120000 @ Rs. 78.24
Of Ishan International Ltd
On 22-09-2022


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 14,000 @ Rs. 24.32
Of BRANDBUCKT
On 19-09-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 16,000 @ Rs. 24.29
Of BRANDBUCKT
On 19-09-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 16,000 @ Rs. 25.76
Of BRANDBUCKT
On 16-09-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 12,000 @ Rs. 25.85
Of BRANDBUCKT
On 16-09-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 472500 @ Rs. 250.00
Of Salasar Exterior Cont Ltd
On 15-09-2022


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 18,000 @ Rs. 26.00
Of SPRAYKING
On 13-09-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 346,000 @ Rs. 3.52
Of AARSHYAM
On 12-09-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 30,000 @ Rs. 7.87
Of ADISHAKTI
On 12-09-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 30,000 @ Rs. 7.90
Of ADISHAKTI
On 12-09-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 36,000 @ Rs. 28.90
Of BRANDBUCKT
On 12-09-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 36,000 @ Rs. 28.61
Of BRANDBUCKT
On 12-09-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 30,000 @ Rs. 7.50
Of ADISHAKTI
On 09-09-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 10,000 @ Rs. 7.20
Of ADISHAKTI
On 09-09-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 24,000 @ Rs. 9.60
Of NAVODAYENT
On 30-08-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 6,000 @ Rs. 9.80
Of NAVODAYENT
On 30-08-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 24,000 @ Rs. 8.88
Of NAVODAYENT
On 29-08-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 18,000 @ Rs. 9.13
Of NAVODAYENT
On 29-08-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 15,499 @ Rs. 28.05
Of DAVANGERE
On 26-08-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 1,053,000 @ Rs. 28.05
Of DAVANGERE
On 26-08-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 30,000 @ Rs. 7.44
Of NAVODAYENT
On 26-08-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 136,000 @ Rs. 65.95
Of MANOMAY
On 17-08-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 19 @ Rs. 50.75
Of AEPL
On 08-08-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 360,000 @ Rs. 56.00
Of AEPL
On 08-08-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 120,000 @ Rs. 6.45
Of ADISHAKTI
On 02-08-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 80,000 @ Rs. 6.41
Of ADISHAKTI
On 01-08-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 100000 @ Rs. 11.08
Of Sona Hi Sona Jewell G Ltd
On 27-06-2022


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 651,650 @ Rs. 24.19
Of BHATIA
On 18-05-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 840,000 @ Rs. 24.41
Of BHATIA
On 08-04-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 25,000 @ Rs. 9.39
Of IFINSER
On 07-04-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 25,000 @ Rs. 8.99
Of IFINSER
On 06-04-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 16,000 @ Rs. 19.50
Of BRANDBUCKT
On 04-04-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 14,000 @ Rs. 19.26
Of BRANDBUCKT
On 04-04-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 54,000 @ Rs. 38.00
Of LAXMIPATI
On 28-03-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 440,000 @ Rs. 51.09
Of AEPL
On 25-03-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 87,617 @ Rs. 210.24
Of DEEP
On 25-03-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 149,299 @ Rs. 211.91
Of DEEP
On 25-03-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 300,000 @ Rs. 51.44
Of AEPL
On 24-03-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 20,885 @ Rs. 7.27
Of IFINSER
On 24-03-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 2,000 @ Rs. 19.20
Of CHCL
On 23-03-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 254,000 @ Rs. 17.43
Of CHCL
On 23-03-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 90,000 @ Rs. 6.93
Of IFINSER
On 23-03-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 80,000 @ Rs. 63.00
Of MANOMAY
On 23-03-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 200,000 @ Rs. 50.65
Of AEPL
On 22-03-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 200,000 @ Rs. 52.50
Of AEPL
On 21-03-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 30,000 @ Rs. 7.55
Of ADISHAKTI
On 17-03-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 20,000 @ Rs. 7.68
Of ADISHAKTI
On 17-03-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 350,000 @ Rs. 52.00
Of AEPL
On 17-03-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 88 @ Rs. 73.55
Of AGOL
On 17-03-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 164,088 @ Rs. 76.79
Of AGOL
On 17-03-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 43 @ Rs. 41.20
Of RAWEDGE
On 17-03-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 61,000 @ Rs. 43.50
Of RAWEDGE
On 17-03-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 119,000 @ Rs. 42.26
Of RAWEDGE
On 15-03-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 100,000 @ Rs. 9.88
Of IFINSER
On 11-03-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 126,600 @ Rs. 43.14
Of RAWEDGE
On 08-03-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 74,000 @ Rs. 21.00
Of 7NR
On 07-03-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 14,832 @ Rs. 22.87
Of ELLORATRAD
On 28-02-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 85,127 @ Rs. 564.83
Of DEEP
On 23-02-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 67,304 @ Rs. 561.99
Of DEEP
On 23-02-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 15,000 @ Rs. 21.05
Of ELLORATRAD
On 21-02-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 42000 @ Rs. 124.00
Of Salasar Exterior Cont Ltd
On 21-02-2022


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 3000 @ Rs. 135.00
Of Salasar Exterior Cont Ltd
On 21-02-2022


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 259,995 @ Rs. 38.08
Of RAWEDGE
On 18-02-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 75000 @ Rs. 71.00
Of AAA Technologies Limited
On 11-02-2022


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 8000 @ Rs. 53.19
Of Precision Metaliks Ltd
On 10-02-2022


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 104000 @ Rs. 54.67
Of Precision Metaliks Ltd
On 10-02-2022


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 69,568 @ Rs. 571.89
Of DEEP
On 09-02-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 46,407 @ Rs. 572.40
Of DEEP
On 09-02-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 4,000 @ Rs. 188.63
Of OBCL
On 08-02-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 110,000 @ Rs. 188.73
Of OBCL
On 08-02-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 30,000 @ Rs. 8.59
Of ADISHAKTI
On 07-02-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 20,000 @ Rs. 8.59
Of ADISHAKTI
On 07-02-2022


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 24000 @ Rs. 451.03
Of BEW Engineering Limited
On 03-01-2022


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 2000 @ Rs. 448.85
Of BEW Engineering Limited
On 03-01-2022


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 22000 @ Rs. 318.30
Of BEW Engineering Limited
On 15-11-2021


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 24000 @ Rs. 317.33
Of BEW Engineering Limited
On 15-11-2021


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 14000 @ Rs. 271.80
Of BEW Engineering Limited
On 01-11-2021


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 4000 @ Rs. 271.80
Of BEW Engineering Limited
On 01-11-2021


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 42000 @ Rs. 9.00
Of Omfurn India Limited
On 25-10-2021


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 75000 @ Rs. 21.50
Of Salasar Exterior Cont Ltd
On 21-10-2021


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 3000 @ Rs. 21.00
Of Salasar Exterior Cont Ltd
On 21-10-2021


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 363000 @ Rs. 20.00
Of Salasar Exterior Cont Ltd
On 05-10-2021


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 3000 @ Rs. 20.50
Of Salasar Exterior Cont Ltd
On 05-10-2021


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 6,831 @ Rs. 204.45
Of DEEP
On 24-09-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 60,946 @ Rs. 203.02
Of DEEP
On 24-09-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 324000 @ Rs. 89.05
Of B&B Triplewall Cont Ltd
On 09-09-2021


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 93000 @ Rs. 46.32
Of AAA Technologies Limited
On 06-09-2021


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 141000 @ Rs. 47.00
Of AAA Technologies Limited
On 27-08-2021


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 216000 @ Rs. 84.28
Of B&B Triplewall Cont Ltd
On 16-08-2021


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 51000 @ Rs. 46.01
Of AAA Technologies Limited
On 10-08-2021


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 60000 @ Rs. 21.25
Of Salasar Exterior Cont Ltd
On 14-07-2021


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 35,593 @ Rs. 114.63
Of DEEP
On 14-07-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 69,187 @ Rs. 111.38
Of DEEP
On 14-07-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 30,000 @ Rs. 16.02
Of NAVODAYENT
On 14-07-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 36,000 @ Rs. 16.22
Of NAVODAYENT
On 14-07-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 150000 @ Rs. 75.00
Of B&B Triplewall Cont Ltd
On 30-06-2021


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 153000 @ Rs. 75.04
Of B&B Triplewall Cont Ltd
On 21-06-2021


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 99,000 @ Rs. 25.00
Of LAXMIPATI
On 01-06-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 6,142 @ Rs. 91.78
Of DEEP
On 28-05-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 69,816 @ Rs. 90.85
Of DEEP
On 28-05-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 32,878 @ Rs. 74.18
Of DEEP
On 14-05-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 94,114 @ Rs. 75.98
Of DEEP
On 14-05-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 24,000 @ Rs. 27.72
Of DLCL
On 26-04-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 16,000 @ Rs. 27.50
Of DLCL
On 26-04-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 64,000 @ Rs. 38.00
Of RAWEDGE
On 20-04-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 3,200 @ Rs. 38.40
Of RAWEDGE
On 20-04-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 150000 @ Rs. 12.00
Of Sona Hi Sona Jewell G Ltd
On 20-04-2021


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 28,000 @ Rs. 18.68
Of DLCL
On 15-04-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 24,000 @ Rs. 18.42
Of DLCL
On 15-04-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 32,000 @ Rs. 16.50
Of DLCL
On 13-04-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 28,000 @ Rs. 16.18
Of DLCL
On 13-04-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 54000 @ Rs. 42.47
Of AAA Technologies Limited
On 13-04-2021


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 90,000 @ Rs. 30.93
Of SUNRETAIL
On 25-03-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 172,000 @ Rs. 3.50
Of JINAAM
On 25-03-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 2,000 @ Rs. 24.00
Of OBCL
On 25-03-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 202,000 @ Rs. 29.82
Of OBCL
On 25-03-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 200,000 @ Rs. 27.75
Of INTEGRAEN
On 24-03-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 3000 @ Rs. 44.50
Of AAA Technologies Limited
On 22-03-2021


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 10000 @ Rs. 9.80
Of Sona Hi Sona Jewell G Ltd
On 22-03-2021


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 192000 @ Rs. 48.87
Of AAA Technologies Limited
On 22-03-2021


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 290000 @ Rs. 11.93
Of Sona Hi Sona Jewell G Ltd
On 22-03-2021


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 144,000 @ Rs. 53.36
Of AGOL
On 19-03-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 129,600 @ Rs. 53.08
Of AGOL
On 19-03-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 154,000 @ Rs. 26.49
Of OBCL
On 18-03-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 154,000 @ Rs. 26.50
Of OBCL
On 18-03-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 89,600 @ Rs. 48.90
Of RAWEDGE
On 18-03-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 91,200 @ Rs. 48.90
Of RAWEDGE
On 18-03-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 48,000 @ Rs. 53.83
Of RAWEDGE
On 17-03-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 75,000 @ Rs. 6.85
Of 7NR
On 10-03-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 139,706 @ Rs. 6.90
Of 7NR
On 03-03-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 3,000 @ Rs. 74.00
Of DEEP
On 09-02-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 73,500 @ Rs. 66.09
Of DEEP
On 09-02-2021


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 16,000 @ Rs. 50.91
Of ADVAIT
On 29-09-2020


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 54,000 @ Rs. 51.31
Of ADVAIT
On 29-09-2020


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 36,000 @ Rs. 51.66
Of ADVAIT
On 28-09-2020


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 10,000 @ Rs. 52.25
Of ADVAIT
On 28-09-2020


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 60,000 @ Rs. 24.00
Of WAA
On 01-09-2020


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 208000 @ Rs. 29.50
Of Suumaya Lifestyle Limited
On 31-08-2020


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 60,000 @ Rs. 21.00
Of WAA
On 27-08-2020


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 30,000 @ Rs. 59.50
Of LPNAVAL
On 26-08-2020


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 45,000 @ Rs. 59.00
Of LPNAVAL
On 25-08-2020


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 120,000 @ Rs. 66.39
Of ZEAL
On 30-06-2020


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 66,000 @ Rs. 76.64
Of DEEP
On 13-03-2020


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 6000 @ Rs. 22.90
Of Vaxtex Cotfab Limited
On 23-01-2020


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 102000 @ Rs. 23.78
Of Vaxtex Cotfab Limited
On 23-01-2020


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 30000 @ Rs. 12.17
Of Sona Hi Sona Jewell G Ltd
On 22-01-2020


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 90000 @ Rs. 10.10
Of Sona Hi Sona Jewell G Ltd
On 22-01-2020


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 48000 @ Rs. 23.95
Of Vaxtex Cotfab Limited
On 15-01-2020


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 24000 @ Rs. 24.00
Of Vaxtex Cotfab Limited
On 15-01-2020


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 43,200 @ Rs. 59.00
Of RAWEDGE
On 31-12-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 43,200 @ Rs. 59.25
Of RAWEDGE
On 31-12-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 43,200 @ Rs. 69.40
Of RAWEDGE
On 17-12-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 64,000 @ Rs. 69.75
Of RAWEDGE
On 29-11-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 48,000 @ Rs. 59.50
Of LPNAVAL
On 27-11-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 84,000 @ Rs. 64.50
Of DEEP
On 25-11-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 51,000 @ Rs. 51.29
Of LPNAVAL
On 22-11-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 2,000 @ Rs. 27.05
Of AGOL
On 15-11-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 150,000 @ Rs. 27.05
Of AGOL
On 15-11-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 48,000 @ Rs. 70.67
Of RAWEDGE
On 01-11-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 50000 @ Rs. 10.98
Of Sona Hi Sona Jewell G Ltd
On 31-10-2019


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 90000 @ Rs. 10.97
Of Sona Hi Sona Jewell G Ltd
On 31-10-2019


NSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 4,000 @ Rs. 19.45
Of CHCL
On 30-10-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 202,000 @ Rs. 21.06
Of CHCL
On 30-10-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 1,600 @ Rs. 67.00
Of RAWEDGE
On 30-10-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 81,600 @ Rs. 70.58
Of RAWEDGE
On 30-10-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 2,000 @ Rs. 17.50
Of CHCL
On 15-10-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 140,000 @ Rs. 19.44
Of CHCL
On 15-10-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 51,000 @ Rs. 68.75
Of SGRL
On 07-10-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 64,000 @ Rs. 77.75
Of BHATIA
On 17-09-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 128,000 @ Rs. 23.50
Of SMGOLD
On 21-06-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 45,000 @ Rs. 11.00
Of UHZAVERI
On 19-06-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 728,000 @ Rs. 68.26
Of ARTEMISELC
On 14-05-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 74,000 @ Rs. 52.50
Of JINAAM
On 13-05-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 150,000 @ Rs. 52.50
Of JINAAM
On 13-05-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 194,000 @ Rs. 56.94
Of JINAAM
On 25-04-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 56,000 @ Rs. 69.77
Of RAWEDGE
On 10-04-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 78,000 @ Rs. 52.21
Of DEEP
On 01-04-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 153,000 @ Rs. 48.24
Of DEEP
On 27-03-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 152,000 @ Rs. 48.45
Of OBCL
On 27-03-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 208,000 @ Rs. 49.45
Of OBCL
On 27-03-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 3,000 @ Rs. 58.00
Of SGRL
On 27-03-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 81,000 @ Rs. 68.65
Of SGRL
On 27-03-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 2,000 @ Rs. 76.00
Of BHATIA
On 22-03-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 128,000 @ Rs. 78.50
Of BHATIA
On 22-03-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 111000 @ Rs. 47.13
Of Deep Polymers L
On 13-02-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 60000 @ Rs. 47.44
Of Deep Polymers L
On 06-02-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 65250 @ Rs. 110.10
Of Zeal Aqua
On 06-02-2019


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 54000 @ Rs. 50.66
Of Shree Ganesh Re
On 31-12-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 3000 @ Rs. 53.50
Of Shree Ganesh Re
On 31-12-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 88000 @ Rs. 34.83
Of BCPL Railway In
On 30-11-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 20000 @ Rs. 36.00
Of BCPL Railway In
On 30-11-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 126400 @ Rs. 20.51
Of Radhika Jewel
On 13-11-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 4800 @ Rs. 20.26
Of Radhika Jewel
On 13-11-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 84000 @ Rs. 35.47
Of BCPL Railway In
On 05-11-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 96000 @ Rs. 36.00
Of BCPL Railway In
On 02-11-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 48000 @ Rs. 37.00
Of BCPL Railway In
On 01-11-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 108000 @ Rs. 36.46
Of BCPL Railway In
On 01-11-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 124000 @ Rs. 35.92
Of BCPL Railway In
On 31-10-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 76000 @ Rs. 35.80
Of BCPL Railway In
On 31-10-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 60000 @ Rs. 11.02
Of AKI India
On 29-10-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 60000 @ Rs. 40.75
Of Deep Polymers L
On 24-10-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 150000 @ Rs. 10.95
Of AKI India
On 17-10-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 68000 @ Rs. 25.00
Of Suncare Trader
On 12-10-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 150000 @ Rs. 39.72
Of Deep Polymers L
On 10-10-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 264000 @ Rs. 16.63
Of Radhika Jewel
On 10-10-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 3200 @ Rs. 16.00
Of Radhika Jewel
On 10-10-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 42000 @ Rs. 10.00
Of U. H. Zaveri
On 08-10-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 6000 @ Rs. 9.75
Of U. H. Zaveri
On 08-10-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 234000 @ Rs. 10.75
Of U. H. Zaveri
On 05-10-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 75000 @ Rs. 40.10
Of Deep Polymers L
On 28-09-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 144000 @ Rs. 12.25
Of Kids Medical Sy
On 26-09-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 4000 @ Rs. 11.65
Of Kids Medical Sy
On 26-09-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 90000 @ Rs. 55.00
Of Suncare Trader
On 21-09-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 60000 @ Rs. 9.80
Of Sungold Media &
On 17-09-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 30000 @ Rs. 9.60
Of Sungold Media &
On 17-09-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 30000 @ Rs. 9.60
Of Sungold Media &
On 11-09-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 10000 @ Rs. 9.20
Of Sungold Media &
On 11-09-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 200000 @ Rs. 9.95
Of Sungold Media &
On 10-09-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 30000 @ Rs. 9.05
Of Sungold Media &
On 07-09-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 201000 @ Rs. 40.34
Of Deep Polymers L
On 05-09-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 3000 @ Rs. 40.30
Of Deep Polymers L
On 30-08-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 96000 @ Rs. 40.49
Of Deep Polymers L
On 30-08-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 160000 @ Rs. 9.75
Of Sungold Media &
On 30-08-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 126000 @ Rs. 40.30
Of Deep Polymers L
On 29-08-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 75000 @ Rs. 41.00
Of Deep Polymers L
On 27-08-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 50000 @ Rs. 9.65
Of Sungold Media &
On 27-08-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 40000 @ Rs. 9.59
Of Sungold Media &
On 27-08-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 24000 @ Rs. 26.20
Of Dr Lalchandani
On 03-08-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 63000 @ Rs. 24.12
Of U. H. Zaveri
On 29-06-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 3000 @ Rs. 23.00
Of U. H. Zaveri
On 29-06-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 84000 @ Rs. 27.39
Of U. H. Zaveri
On 20-06-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 188000 @ Rs. 30.01
Of Angel Fibers
On 14-06-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 30000 @ Rs. 60.85
Of Suncare Trader
On 08-06-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 39000 @ Rs. 24.36
Of U. H. Zaveri
On 28-05-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 51000 @ Rs. 23.07
Of U. H. Zaveri
On 28-05-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 207000 @ Rs. 22.21
Of U. H. Zaveri
On 25-05-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 24000 @ Rs. 24.16
Of U. H. Zaveri
On 25-05-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 3000 @ Rs. 23.20
Of U. H. Zaveri
On 24-05-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 198000 @ Rs. 23.20
Of U. H. Zaveri
On 24-05-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 20000 @ Rs. 25.75
Of Dr Lalchandani
On 11-05-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 24000 @ Rs. 25.75
Of Dr Lalchandani
On 11-05-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 96000 @ Rs. 20.05
Of Dhruv Wellness
On 26-03-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 388800 @ Rs. 24.87
Of Radhika Jewel
On 26-03-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 46400 @ Rs. 55.00
Of ANG Lifescience
On 22-03-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 100000 @ Rs. 11.85
Of India Green Rea
On 19-03-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 36000 @ Rs. 51.36
Of Kids Medical Sy
On 16-03-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 150000 @ Rs. 36.63
Of Suncare Trader
On 16-03-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 184000 @ Rs. 49.20
Of Kids Medical Sy
On 15-03-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 40000 @ Rs. 37.00
Of Kids Medical Sy
On 02-01-2018


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 56000 @ Rs. 37.54
Of Kids Medical Sy
On 29-12-2017


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 216000 @ Rs. 37.49
Of Kids Medical Sy
On 29-12-2017


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 54000 @ Rs. 20.00
Of Dhruv Wellness
On 20-12-2017


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 33600 @ Rs. 90.14
Of ANG Lifescience
On 25-09-2017


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 80000 @ Rs. 48.63
Of Aditya Vision
On 25-09-2017


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 32000 @ Rs. 93.53
Of ANG Lifescience
On 21-09-2017


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 36800 @ Rs. 85.95
Of ANG Lifescience
On 19-09-2017


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 14400 @ Rs. 89.14
Of ANG Lifescience
On 19-09-2017


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 35200 @ Rs. 85.19
Of ANG Lifescience
On 13-09-2017


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 68800 @ Rs. 85.21
Of ANG Lifescience
On 13-09-2017


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 137600 @ Rs. 17.84
Of Radhika Jewel
On 03-05-2017


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 9600 @ Rs. 15.03
Of Radhika Jewel
On 23-03-2017


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 201600 @ Rs. 13.13
Of Radhika Jewel
On 23-03-2017


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 40000 @ Rs. 53.50
Of Suncare Trader
On 21-03-2017


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 20000 @ Rs. 49.00
Of Suncare Trader
On 21-03-2017


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 110000 @ Rs. 15.01
Of Karnavati Fin
On 22-02-2017


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 30000 @ Rs. 113.1
Of Crown Lifters Ltd.
On 28-09-2016


NSE


Bulk Deals

Bulk Deals for All Stocks listed on NSE and BSE.
See all the large transactions via Bulk deals made by promoters, mutual funds, financial institutions, insurance companies, banks, venture capitalists and foreign institutional investors.

You can search by name or superstar or by a range of dates to find out the relevant bulk deal. You can get all the bulk deals of the past by clicking on the company name.
Date Company Client Trans Quantity Traded Market Type
2024/02/1616-02-2024 Davangere Sugar NNM SECURITIES PVT LTD Sell 944000 100.01 NSE
2023/10/1212-10-2023 AAA NNM SECURITIES PVT LTD Sell 95000 68.24 NSE
2023/10/1212-10-2023 AAA NNM SECURITIES PVT LTD Buy 20000 68.02 NSE
2023/09/1212-09-2023 Maks Energy NNM SECURITIES PVT LTD Buy 30000 64.05 NSE
2023/09/1212-09-2023 Maks Energy NNM SECURITIES PVT LTD Sell 42000 64.03 NSE
2023/09/0707-09-2023 Maks Energy NNM SECURITIES PVT LTD Sell 36000 55.35 NSE
2023/09/0707-09-2023 Maks Energy NNM SECURITIES PVT LTD Buy 6000 55.35 NSE
2023/08/2828-08-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Sell 100,200 2.53 BSE
2023/08/2828-08-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Buy 2,020,700 2.53 BSE
2023/08/2828-08-2023 SYNOPTICS NNM SECURITIES PVT LTD Sell 65400 119.50 NSE
2023/08/2828-08-2023 SYNOPTICS NNM SECURITIES PVT LTD Buy 1200 120.00 NSE
2023/08/1414-08-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 48,000 10.11 BSE
2023/08/1414-08-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 24,000 10.33 BSE
2023/08/0707-08-2023 SYNOPTICS NNM SECURITIES PVT LTD Buy 13200 145.89 NSE
2023/08/0707-08-2023 SYNOPTICS NNM SECURITIES PVT LTD Sell 51600 134.01 NSE
2023/07/1414-07-2023 Cell Point NNM SECURITIES PVT LTD Buy 16800 51.71 NSE
2023/07/1414-07-2023 Cell Point NNM SECURITIES PVT LTD Sell 184800 50.62 NSE
2023/07/0707-07-2023 MAAGHADV NNM SECURITIES PVT LTD Buy 34,000 37.89 BSE
2023/07/0606-07-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Buy 33,400 2.63 BSE
2023/07/0606-07-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Sell 818,300 2.59 BSE
2023/06/2727-06-2023 MAAGHADV NNM SECURITIES PVT LTD Buy 12,000 40.39 BSE
2023/06/2727-06-2023 MAAGHADV NNM SECURITIES PVT LTD Sell 18,000 40.39 BSE
2023/06/2626-06-2023 Maks Energy NNM SECURITIES PVT LTD Buy 54000 32.00 NSE
2023/06/1616-06-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Sell 1,803,600 2.99 BSE
2023/06/1414-06-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Buy 501,000 3.19 BSE
2023/06/1313-06-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Sell 16,700 3.25 BSE
2023/06/1313-06-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Buy 968,600 3.12 BSE
2023/06/0505-06-2023 BCCL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 65,600 51.51 BSE
2023/06/0505-06-2023 BCCL NNM SECURITIES PVT LTD Sell 1,600 52.50 BSE
2023/06/0202-06-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Sell 1,419,500 3.20 BSE
2023/06/0202-06-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Buy 33,400 3.28 BSE
2023/06/0101-06-2023 SHASHIJIT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 75,000 34.00 BSE
2023/05/0909-05-2023 BCCL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 80,000 44.40 BSE
2023/04/2828-04-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 48,000 6.22 BSE
2023/04/2828-04-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 60,000 6.20 BSE
2023/04/2020-04-2023 SHASHIJIT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 156,000 31.92 BSE
2023/04/1818-04-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Sell 2,000 98.80 BSE
2023/04/1818-04-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Buy 116,000 103.79 BSE
2023/04/0505-04-2023 BRANDBUCKT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 20,000 20.43 BSE
2023/04/0505-04-2023 BRANDBUCKT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 18,000 20.76 BSE
2023/03/2929-03-2023 BCCL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 88,000 42.99 BSE
2023/03/2929-03-2023 BCCL NNM SECURITIES PVT LTD Sell 27,200 44.94 BSE
2023/03/2929-03-2023 PATRON NNM SECURITIES PVT LTD Sell 892,000 7.97 BSE
2023/03/2929-03-2023 REETECH NNM SECURITIES PVT LTD Sell 30,000 58.00 BSE
2023/03/2929-03-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Buy 8,000 96.60 BSE
2023/03/2929-03-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Sell 128,000 87.91 BSE
2023/03/2929-03-2023 AAA Technologies Limited NNM SECURITIES PVT LTD BUY 132 42.50 NSE
2023/03/2929-03-2023 AAA Technologies Limited NNM SECURITIES PVT LTD SELL 102218 43.21 NSE
2023/03/2929-03-2023 Maks Energy Sol India Ltd NNM SECURITIES PVT LTD SELL 156000 23.02 NSE
2023/03/2828-03-2023 Maks Energy Sol India Ltd NNM SECURITIES PVT LTD SELL 120000 23.00 NSE
2023/03/2828-03-2023 Nirman Agri Gentics Ltd NNM SECURITIES PVT LTD SELL 104400 96.98 NSE
2023/03/2828-03-2023 BCCL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 107,200 45.50 BSE
2023/03/2828-03-2023 PCL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 30,000 61.00 BSE
2023/03/2828-03-2023 Maks Energy Sol India Ltd NNM SECURITIES PVT LTD BUY 6000 23.00 NSE
2023/03/2828-03-2023 Nirman Agri Gentics Ltd NNM SECURITIES PVT LTD BUY 38400 100.31 NSE
2023/03/2727-03-2023 AAATECH NNM SECURITIES PVT LTD Sell 200,000 45.95 BSE
2023/03/2727-03-2023 DEEP NNM SECURITIES PVT LTD Buy 1,685 95.87 BSE
2023/03/2727-03-2023 DEEP NNM SECURITIES PVT LTD Sell 125,330 95.41 BSE
2023/03/2727-03-2023 OBCL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 646 51.89 BSE
2023/03/2727-03-2023 OBCL NNM SECURITIES PVT LTD Sell 122,973 52.42 BSE
2023/03/2727-03-2023 PCL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 50,000 60.90 BSE
2023/03/2727-03-2023 SAHLIBHFI NNM SECURITIES PVT LTD Sell 35,000 151.00 BSE
2023/03/2424-03-2023 AARSHYAM NNM SECURITIES PVT LTD Sell 231,000 5.41 BSE
2023/03/2222-03-2023 PATRON NNM SECURITIES PVT LTD Sell 184,000 12.15 BSE
2023/03/2222-03-2023 PCL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 32,000 60.95 BSE
2023/03/2121-03-2023 VALENCIA NNM SECURITIES PVT LTD Sell 81,000 21.75 BSE
2023/03/2020-03-2023 VALENCIA NNM SECURITIES PVT LTD Buy 81,000 21.60 BSE
2023/03/1717-03-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 48,000 5.80 BSE
2023/03/1717-03-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 36,000 5.85 BSE
2023/03/1010-03-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 60,000 6.65 BSE
2023/03/1010-03-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 48,000 6.65 BSE
2023/03/0909-03-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 96,000 6.29 BSE
2023/03/0909-03-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 72,000 6.34 BSE
2023/03/0808-03-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 108,000 6.04 BSE
2023/03/0808-03-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 96,000 6.04 BSE
2023/03/0606-03-2023 PATRON NNM SECURITIES PVT LTD Buy 1,080,000 26.98 BSE
2023/02/2828-02-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Buy 54,000 107.15 BSE
2023/02/2828-02-2023 Party Cruisers Limited NNM SECURITIES PVT LTD BUY 22000 119.46 NSE
2023/02/2828-02-2023 Party Cruisers Limited NNM SECURITIES PVT LTD SELL 74000 118.33 NSE
2023/02/1010-02-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 60,000 6.02 BSE
2023/02/1010-02-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 84,000 6.01 BSE
2023/02/0303-02-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 48,000 6.71 BSE
2023/02/0303-02-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 12,000 6.85 BSE
2023/02/0202-02-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 84,000 6.75 BSE
2023/02/0202-02-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 96,000 6.73 BSE
2023/01/3030-01-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 60,000 5.54 BSE
2023/01/3030-01-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 36,000 5.42 BSE
2023/01/2727-01-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 36,000 5.80 BSE
2023/01/2727-01-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 48,000 5.79 BSE
2023/01/2525-01-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 72,000 5.68 BSE
2023/01/2525-01-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 24,000 5.71 BSE
2023/01/1616-01-2023 VELOXIND NNM SECURITIES PVT LTD Buy 52,439 16.20 BSE
2023/01/1313-01-2023 ADISHAKTI NNM SECURITIES PVT LTD Buy 30,000 8.20 BSE
2023/01/1313-01-2023 ADISHAKTI NNM SECURITIES PVT LTD Sell 10,000 8.20 BSE
2023/01/1313-01-2023 MAAGHADV NNM SECURITIES PVT LTD Buy 28,000 28.00 BSE
2023/01/1313-01-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 84,000 5.73 BSE
2023/01/1313-01-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 48,000 5.92 BSE
2023/01/1212-01-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 72,000 5.66 BSE
2023/01/1212-01-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 60,000 5.61 BSE
2023/01/1010-01-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Buy 46,000 104.70 BSE
2023/01/1010-01-2023 DEEP NNM SECURITIES PVT LTD Buy 102,549 148.58 BSE
2023/01/1010-01-2023 DEEP NNM SECURITIES PVT LTD Sell 169,805 149.74 BSE
2023/01/0606-01-2023 MAAGHADV NNM SECURITIES PVT LTD Sell 4,000 27.88 BSE
2023/01/0606-01-2023 MAAGHADV NNM SECURITIES PVT LTD Buy 58,000 28.85 BSE
2023/01/0404-01-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 36,000 4.34 BSE
2023/01/0404-01-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 48,000 4.34 BSE
2023/01/0303-01-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 48,000 4.67 BSE
2023/01/0303-01-2023 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 72,000 4.68 BSE
2023/01/0303-01-2023 TDSL NNM SECURITIES PVT LTD Sell 106,000 13.16 BSE
2023/01/0303-01-2023 TDSL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 50,000 14.26 BSE
2022/12/2828-12-2022 JANUSCORP NNM SECURITIES PVT LTD Buy 108,500 4.09 BSE
2022/12/2828-12-2022 JANUSCORP NNM SECURITIES PVT LTD Sell 98,000 4.12 BSE
2022/12/2727-12-2022 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 24,000 3.79 BSE
2022/12/2727-12-2022 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 48,000 3.76 BSE
2022/12/2121-12-2022 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 24,000 4.52 BSE
2022/12/2121-12-2022 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 48,000 4.47 BSE
2022/12/1919-12-2022 ADISHAKTI NNM SECURITIES PVT LTD Buy 20,000 8.75 BSE
2022/12/1919-12-2022 ADISHAKTI NNM SECURITIES PVT LTD Sell 30,000 8.83 BSE
2022/12/1212-12-2022 ADISHAKTI NNM SECURITIES PVT LTD Sell 40,000 8.84 BSE
2022/12/1212-12-2022 BCCL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 136,000 44.29 BSE
2022/12/0505-12-2022 SHREESEC NNM SECURITIES PVT LTD Buy 499,700 32.40 BSE
2022/12/0505-12-2022 SHREESEC NNM SECURITIES PVT LTD Sell 474,700 32.45 BSE
2022/12/0202-12-2022 JANUSCORP NNM SECURITIES PVT LTD Sell 42,000 5.53 BSE
2022/12/0202-12-2022 JANUSCORP NNM SECURITIES PVT LTD Buy 42,000 5.40 BSE
2022/12/0101-12-2022 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 24,000 6.55 BSE
2022/12/0101-12-2022 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 24,000 6.55 BSE
2022/11/3030-11-2022 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 36,000 6.90 BSE
2022/11/3030-11-2022 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 36,000 6.85 BSE
2022/11/2929-11-2022 BCCL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 192,000 44.24 BSE
2022/11/2828-11-2022 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 60,000 12.61 BSE
2022/11/2828-11-2022 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 66,000 12.55 BSE
2022/11/2525-11-2022 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 30,000 12.22 BSE
2022/11/2525-11-2022 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 24,000 12.59 BSE
2022/11/2424-11-2022 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 36,000 11.92 BSE
2022/11/2424-11-2022 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 48,000 12.09 BSE
2022/11/2121-11-2022 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 24,000 9.50 BSE
2022/11/2121-11-2022 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 24,000 9.09 BSE
2022/11/1818-11-2022 JANUSCORP NNM SECURITIES PVT LTD Buy 34,500 9.01 BSE
2022/11/1818-11-2022 JANUSCORP NNM SECURITIES PVT LTD Sell 33,000 9.01 BSE
2022/11/1414-11-2022 Maks Energy Sol India Ltd NNM SECURITIES PVT LTD BUY 54000 51.83 NSE
2022/11/1414-11-2022 Maks Energy Sol India Ltd NNM SECURITIES PVT LTD SELL 6000 50.10 NSE
2022/11/0909-11-2022 Maks Energy Sol India Ltd NNM SECURITIES PVT LTD BUY 72000 47.85 NSE
2022/11/0909-11-2022 Maks Energy Sol India Ltd NNM SECURITIES PVT LTD SELL 18000 47.85 NSE
2022/11/0404-11-2022 Salasar Exterior Cont Ltd NNM SECURITIES PVT LTD BUY 20000 359.09 NSE
2022/11/0404-11-2022 Salasar Exterior Cont Ltd NNM SECURITIES PVT LTD SELL 61250 350.48 NSE
2022/11/0101-11-2022 BRANDBUCKT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 14,000 31.14 BSE
2022/11/0101-11-2022 BRANDBUCKT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 18,000 30.66 BSE
2022/10/2828-10-2022 Maks Energy Sol India Ltd NNM SECURITIES PVT LTD BUY 18000 39.43 NSE
2022/10/2828-10-2022 Maks Energy Sol India Ltd NNM SECURITIES PVT LTD SELL 60000 39.08 NSE
2022/10/2828-10-2022 MAAGHADV NNM SECURITIES PVT LTD Sell 20,000 39.87 BSE
2022/10/2828-10-2022 MAAGHADV NNM SECURITIES PVT LTD Buy 2,000 39.50 BSE
2022/10/2121-10-2022 GGPL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 287,421 20.65 BSE
2022/10/2121-10-2022 GGPL NNM SECURITIES PVT LTD Sell 303,417 20.84 BSE
2022/10/1717-10-2022 Maks Energy Sol India Ltd NNM SECURITIES PVT LTD BUY 18000 29.10 NSE
2022/10/1717-10-2022 Maks Energy Sol India Ltd NNM SECURITIES PVT LTD SELL 48000 29.77 NSE
2022/10/1717-10-2022 Salasar Exterior Cont Ltd NNM SECURITIES PVT LTD SELL 66250 419.96 NSE
2022/10/1414-10-2022 REETECH NNM SECURITIES PVT LTD Sell 30,000 80.00 BSE
2022/10/1414-10-2022 Maks Energy Sol India Ltd NNM SECURITIES PVT LTD BUY 12000 26.25 NSE
2022/10/1414-10-2022 Maks Energy Sol India Ltd NNM SECURITIES PVT LTD SELL 54000 24.98 NSE
2022/10/1212-10-2022 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 42,000 12.98 BSE
2022/10/1212-10-2022 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 42,000 12.93 BSE
2022/10/1010-10-2022 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 48,000 10.38 BSE
2022/10/1010-10-2022 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 12,000 10.86 BSE
2022/10/1010-10-2022 REETECH NNM SECURITIES PVT LTD Buy 79,200 82.00 BSE
2022/10/1010-10-2022 Maks Energy Sol India Ltd NNM SECURITIES PVT LTD BUY 48000 20.88 NSE
2022/10/1010-10-2022 Maks Energy Sol India Ltd NNM SECURITIES PVT LTD SELL 18000 21.05 NSE
2022/10/0303-10-2022 Maks Energy Sol India Ltd NNM SECURITIES PVT LTD BUY 60000 23.46 NSE
2022/10/0303-10-2022 Maks Energy Sol India Ltd NNM SECURITIES PVT LTD SELL 30000 23.67 NSE
2022/09/2727-09-2022 ADISHAKTI NNM SECURITIES PVT LTD Sell 30,000 8.57 BSE
2022/09/2727-09-2022 ADISHAKTI NNM SECURITIES PVT LTD Buy 10,000 9.00 BSE
2022/09/2626-09-2022 Salasar Exterior Cont Ltd NNM SECURITIES PVT LTD BUY 51250 340.84 NSE
2022/09/2626-09-2022 Salasar Exterior Cont Ltd NNM SECURITIES PVT LTD SELL 5000 350.05 NSE
2022/09/2222-09-2022 Ishan International Ltd NNM SECURITIES PVT LTD BUY 1600 77.90 NSE
2022/09/2222-09-2022 Ishan International Ltd NNM SECURITIES PVT LTD SELL 120000 78.24 NSE
2022/09/1919-09-2022 BRANDBUCKT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 14,000 24.32 BSE
2022/09/1919-09-2022 BRANDBUCKT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 16,000 24.29 BSE
2022/09/1616-09-2022 BRANDBUCKT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 16,000 25.76 BSE
2022/09/1616-09-2022 BRANDBUCKT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 12,000 25.85 BSE
2022/09/1515-09-2022 Salasar Exterior Cont Ltd NNM SECURITIES PVT LTD SELL 472500 250.00 NSE
2022/09/1313-09-2022 SPRAYKING NNM SECURITIES PVT LTD Sell 18,000 26.00 BSE
2022/09/1212-09-2022 AARSHYAM NNM SECURITIES PVT LTD Buy 346,000 3.52 BSE
2022/09/1212-09-2022 ADISHAKTI NNM SECURITIES PVT LTD Sell 30,000 7.87 BSE
2022/09/1212-09-2022 ADISHAKTI NNM SECURITIES PVT LTD Buy 30,000 7.90 BSE
2022/09/1212-09-2022 BRANDBUCKT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 36,000 28.90 BSE
2022/09/1212-09-2022 BRANDBUCKT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 36,000 28.61 BSE
2022/09/0909-09-2022 ADISHAKTI NNM SECURITIES PVT LTD Buy 30,000 7.50 BSE
2022/09/0909-09-2022 ADISHAKTI NNM SECURITIES PVT LTD Sell 10,000 7.20 BSE
2022/08/3030-08-2022 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 24,000 9.60 BSE
2022/08/3030-08-2022 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 6,000 9.80 BSE
2022/08/2929-08-2022 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 24,000 8.88 BSE
2022/08/2929-08-2022 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 18,000 9.13 BSE
2022/08/2626-08-2022 DAVANGERE NNM SECURITIES PVT LTD Buy 15,499 28.05 BSE
2022/08/2626-08-2022 DAVANGERE NNM SECURITIES PVT LTD Sell 1,053,000 28.05 BSE
2022/08/2626-08-2022 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 30,000 7.44 BSE
2022/08/1717-08-2022 MANOMAY NNM SECURITIES PVT LTD Buy 136,000 65.95 BSE
2022/08/0808-08-2022 AEPL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 19 50.75 BSE
2022/08/0808-08-2022 AEPL NNM SECURITIES PVT LTD Sell 360,000 56.00 BSE
2022/08/0202-08-2022 ADISHAKTI NNM SECURITIES PVT LTD Sell 120,000 6.45 BSE
2022/08/0101-08-2022 ADISHAKTI NNM SECURITIES PVT LTD Sell 80,000 6.41 BSE
2022/06/2727-06-2022 Sona Hi Sona Jewell G Ltd NNM SECURITIES PVT LTD SELL 100000 11.08 NSE
2022/05/1818-05-2022 BHATIA NNM SECURITIES PVT LTD Sell 651,650 24.19 BSE
2022/04/0808-04-2022 BHATIA NNM SECURITIES PVT LTD Sell 840,000 24.41 BSE
2022/04/0707-04-2022 IFINSER NNM SECURITIES PVT LTD Buy 25,000 9.39 BSE
2022/04/0606-04-2022 IFINSER NNM SECURITIES PVT LTD Buy 25,000 8.99 BSE
2022/04/0404-04-2022 BRANDBUCKT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 16,000 19.50 BSE
2022/04/0404-04-2022 BRANDBUCKT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 14,000 19.26 BSE
2022/03/2828-03-2022 LAXMIPATI NNM SECURITIES PVT LTD Sell 54,000 38.00 BSE
2022/03/2525-03-2022 AEPL NNM SECURITIES PVT LTD Sell 440,000 51.09 BSE
2022/03/2525-03-2022 DEEP NNM SECURITIES PVT LTD Buy 87,617 210.24 BSE
2022/03/2525-03-2022 DEEP NNM SECURITIES PVT LTD Sell 149,299 211.91 BSE
2022/03/2424-03-2022 AEPL NNM SECURITIES PVT LTD Sell 300,000 51.44 BSE
2022/03/2424-03-2022 IFINSER NNM SECURITIES PVT LTD Buy 20,885 7.27 BSE
2022/03/2323-03-2022 CHCL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 2,000 19.20 BSE
2022/03/2323-03-2022 CHCL NNM SECURITIES PVT LTD Sell 254,000 17.43 BSE
2022/03/2323-03-2022 IFINSER NNM SECURITIES PVT LTD Sell 90,000 6.93 BSE
2022/03/2323-03-2022 MANOMAY NNM SECURITIES PVT LTD Sell 80,000 63.00 BSE
2022/03/2222-03-2022 AEPL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 200,000 50.65 BSE
2022/03/2121-03-2022 AEPL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 200,000 52.50 BSE
2022/03/1717-03-2022 ADISHAKTI NNM SECURITIES PVT LTD Buy 30,000 7.55 BSE
2022/03/1717-03-2022 ADISHAKTI NNM SECURITIES PVT LTD Sell 20,000 7.68 BSE
2022/03/1717-03-2022 AEPL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 350,000 52.00 BSE
2022/03/1717-03-2022 AGOL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 88 73.55 BSE
2022/03/1717-03-2022 AGOL NNM SECURITIES PVT LTD Sell 164,088 76.79 BSE
2022/03/1717-03-2022 RAWEDGE NNM SECURITIES PVT LTD Buy 43 41.20 BSE
2022/03/1717-03-2022 RAWEDGE NNM SECURITIES PVT LTD Sell 61,000 43.50 BSE
2022/03/1515-03-2022 RAWEDGE NNM SECURITIES PVT LTD Sell 119,000 42.26 BSE
2022/03/1111-03-2022 IFINSER NNM SECURITIES PVT LTD Buy 100,000 9.88 BSE
2022/03/0808-03-2022 RAWEDGE NNM SECURITIES PVT LTD Sell 126,600 43.14 BSE
2022/03/0707-03-2022 7NR NNM SECURITIES PVT LTD Sell 74,000 21.00 BSE
2022/02/2828-02-2022 ELLORATRAD NNM SECURITIES PVT LTD Buy 14,832 22.87 BSE
2022/02/2323-02-2022 DEEP NNM SECURITIES PVT LTD Buy 85,127 564.83 BSE
2022/02/2323-02-2022 DEEP NNM SECURITIES PVT LTD Sell 67,304 561.99 BSE
2022/02/2121-02-2022 ELLORATRAD NNM SECURITIES PVT LTD Buy 15,000 21.05 BSE
2022/02/2121-02-2022 Salasar Exterior Cont Ltd NNM SECURITIES PVT LTD BUY 42000 124.00 NSE
2022/02/2121-02-2022 Salasar Exterior Cont Ltd NNM SECURITIES PVT LTD SELL 3000 135.00 NSE
2022/02/1818-02-2022 RAWEDGE NNM SECURITIES PVT LTD Buy 259,995 38.08 BSE
2022/02/1111-02-2022 AAA Technologies Limited NNM SECURITIES PVT LTD SELL 75000 71.00 NSE
2022/02/1010-02-2022 Precision Metaliks Ltd NNM SECURITIES PVT LTD BUY 8000 53.19 NSE
2022/02/1010-02-2022 Precision Metaliks Ltd NNM SECURITIES PVT LTD SELL 104000 54.67 NSE
2022/02/0909-02-2022 DEEP NNM SECURITIES PVT LTD Buy 69,568 571.89 BSE
2022/02/0909-02-2022 DEEP NNM SECURITIES PVT LTD Sell 46,407 572.40 BSE
2022/02/0808-02-2022 OBCL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 4,000 188.63 BSE
2022/02/0808-02-2022 OBCL NNM SECURITIES PVT LTD Sell 110,000 188.73 BSE
2022/02/0707-02-2022 ADISHAKTI NNM SECURITIES PVT LTD Buy 30,000 8.59 BSE
2022/02/0707-02-2022 ADISHAKTI NNM SECURITIES PVT LTD Sell 20,000 8.59 BSE
2022/01/0303-01-2022 BEW Engineering Limited NNM SECURITIES PVT LTD SELL 24000 451.03 NSE
2022/01/0303-01-2022 BEW Engineering Limited NNM SECURITIES PVT LTD BUY 2000 448.85 NSE
2021/11/1515-11-2021 BEW Engineering Limited NNM SECURITIES PVT LTD BUY 22000 318.30 NSE
2021/11/1515-11-2021 BEW Engineering Limited NNM SECURITIES PVT LTD SELL 24000 317.33 NSE
2021/11/0101-11-2021 BEW Engineering Limited NNM SECURITIES PVT LTD SELL 14000 271.80 NSE
2021/11/0101-11-2021 BEW Engineering Limited NNM SECURITIES PVT LTD BUY 4000 271.80 NSE
2021/10/2525-10-2021 Omfurn India Limited NNM SECURITIES PVT LTD BUY 42000 9.00 NSE
2021/10/2121-10-2021 Salasar Exterior Cont Ltd NNM SECURITIES PVT LTD BUY 75000 21.50 NSE
2021/10/2121-10-2021 Salasar Exterior Cont Ltd NNM SECURITIES PVT LTD SELL 3000 21.00 NSE
2021/10/0505-10-2021 Salasar Exterior Cont Ltd NNM SECURITIES PVT LTD BUY 363000 20.00 NSE
2021/10/0505-10-2021 Salasar Exterior Cont Ltd NNM SECURITIES PVT LTD SELL 3000 20.50 NSE
2021/09/2424-09-2021 DEEP NNM SECURITIES PVT LTD Buy 6,831 204.45 BSE
2021/09/2424-09-2021 DEEP NNM SECURITIES PVT LTD Sell 60,946 203.02 BSE
2021/09/0909-09-2021 B&B Triplewall Cont Ltd NNM SECURITIES PVT LTD SELL 324000 89.05 NSE
2021/09/0606-09-2021 AAA Technologies Limited NNM SECURITIES PVT LTD SELL 93000 46.32 NSE
2021/08/2727-08-2021 AAA Technologies Limited NNM SECURITIES PVT LTD SELL 141000 47.00 NSE
2021/08/1616-08-2021 B&B Triplewall Cont Ltd NNM SECURITIES PVT LTD SELL 216000 84.28 NSE
2021/08/1010-08-2021 AAA Technologies Limited NNM SECURITIES PVT LTD BUY 51000 46.01 NSE
2021/07/1414-07-2021 Salasar Exterior Cont Ltd NNM SECURITIES PVT LTD BUY 60000 21.25 NSE
2021/07/1414-07-2021 DEEP NNM SECURITIES PVT LTD Buy 35,593 114.63 BSE
2021/07/1414-07-2021 DEEP NNM SECURITIES PVT LTD Sell 69,187 111.38 BSE
2021/07/1414-07-2021 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 30,000 16.02 BSE
2021/07/1414-07-2021 NAVODAYENT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 36,000 16.22 BSE
2021/06/3030-06-2021 B&B Triplewall Cont Ltd NNM SECURITIES PVT LTD SELL 150000 75.00 NSE
2021/06/2121-06-2021 B&B Triplewall Cont Ltd NNM SECURITIES PVT LTD SELL 153000 75.04 NSE
2021/06/0101-06-2021 LAXMIPATI NNM SECURITIES PVT LTD Buy 99,000 25.00 BSE
2021/05/2828-05-2021 DEEP NNM SECURITIES PVT LTD Buy 6,142 91.78 BSE
2021/05/2828-05-2021 DEEP NNM SECURITIES PVT LTD Sell 69,816 90.85 BSE
2021/05/1414-05-2021 DEEP NNM SECURITIES PVT LTD Buy 32,878 74.18 BSE
2021/05/1414-05-2021 DEEP NNM SECURITIES PVT LTD Sell 94,114 75.98 BSE
2021/04/2626-04-2021 DLCL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 24,000 27.72 BSE
2021/04/2626-04-2021 DLCL NNM SECURITIES PVT LTD Sell 16,000 27.50 BSE
2021/04/2020-04-2021 RAWEDGE NNM SECURITIES PVT LTD Buy 64,000 38.00 BSE
2021/04/2020-04-2021 RAWEDGE NNM SECURITIES PVT LTD Sell 3,200 38.40 BSE
2021/04/2020-04-2021 Sona Hi Sona Jewell G Ltd NNM SECURITIES PVT LTD BUY 150000 12.00 NSE
2021/04/1515-04-2021 DLCL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 28,000 18.68 BSE
2021/04/1515-04-2021 DLCL NNM SECURITIES PVT LTD Sell 24,000 18.42 BSE
2021/04/1313-04-2021 DLCL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 32,000 16.50 BSE
2021/04/1313-04-2021 DLCL NNM SECURITIES PVT LTD Sell 28,000 16.18 BSE
2021/04/1313-04-2021 AAA Technologies Limited NNM SECURITIES PVT LTD BUY 54000 42.47 NSE
2021/03/2525-03-2021 SUNRETAIL NNM SECURITIES PVT LTD Sell 90,000 30.93 BSE
2021/03/2525-03-2021 JINAAM NNM SECURITIES PVT LTD Buy 172,000 3.50 BSE
2021/03/2525-03-2021 OBCL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 2,000 24.00 BSE
2021/03/2525-03-2021 OBCL NNM SECURITIES PVT LTD Sell 202,000 29.82 BSE
2021/03/2424-03-2021 INTEGRAEN NNM SECURITIES PVT LTD Buy 200,000 27.75 BSE
2021/03/2222-03-2021 AAA Technologies Limited NNM SECURITIES PVT LTD BUY 3000 44.50 NSE
2021/03/2222-03-2021 Sona Hi Sona Jewell G Ltd NNM SECURITIES PVT LTD BUY 10000 9.80 NSE
2021/03/2222-03-2021 AAA Technologies Limited NNM SECURITIES PVT LTD SELL 192000 48.87 NSE
2021/03/2222-03-2021 Sona Hi Sona Jewell G Ltd NNM SECURITIES PVT LTD SELL 290000 11.93 NSE
2021/03/1919-03-2021 AGOL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 144,000 53.36 BSE
2021/03/1919-03-2021 AGOL NNM SECURITIES PVT LTD Sell 129,600 53.08 BSE
2021/03/1818-03-2021 OBCL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 154,000 26.49 BSE
2021/03/1818-03-2021 OBCL NNM SECURITIES PVT LTD Sell 154,000 26.50 BSE
2021/03/1818-03-2021 RAWEDGE NNM SECURITIES PVT LTD Buy 89,600 48.90 BSE
2021/03/1818-03-2021 RAWEDGE NNM SECURITIES PVT LTD Sell 91,200 48.90 BSE
2021/03/1717-03-2021 RAWEDGE NNM SECURITIES PVT LTD Sell 48,000 53.83 BSE
2021/03/1010-03-2021 7NR NNM SECURITIES PVT LTD Buy 75,000 6.85 BSE
2021/03/0303-03-2021 7NR NNM SECURITIES PVT LTD Buy 139,706 6.90 BSE
2021/02/0909-02-2021 DEEP NNM SECURITIES PVT LTD Buy 3,000 74.00 BSE
2021/02/0909-02-2021 DEEP NNM SECURITIES PVT LTD Sell 73,500 66.09 BSE
2020/09/2929-09-2020 ADVAIT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 16,000 50.91 BSE
2020/09/2929-09-2020 ADVAIT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 54,000 51.31 BSE
2020/09/2828-09-2020 ADVAIT NNM SECURITIES PVT LTD Buy 36,000 51.66 BSE
2020/09/2828-09-2020 ADVAIT NNM SECURITIES PVT LTD Sell 10,000 52.25 BSE
2020/09/0101-09-2020 WAA NNM SECURITIES PVT LTD Sell 60,000 24.00 BSE
2020/08/3131-08-2020 Suumaya Lifestyle Limited NNM SECURITIES PVT LTD SELL 208000 29.50 NSE
2020/08/2727-08-2020 WAA NNM SECURITIES PVT LTD Buy 60,000 21.00 BSE
2020/08/2626-08-2020 LPNAVAL NNM SECURITIES PVT LTD Sell 30,000 59.50 BSE
2020/08/2525-08-2020 LPNAVAL NNM SECURITIES PVT LTD Sell 45,000 59.00 BSE
2020/06/3030-06-2020 ZEAL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 120,000 66.39 BSE
2020/03/1313-03-2020 DEEP NNM SECURITIES PVT LTD Sell 66,000 76.64 BSE
2020/01/2323-01-2020 Vaxtex Cotfab Limited NNM SECURITIES PVT LTD BUY 6000 22.90 NSE
2020/01/2323-01-2020 Vaxtex Cotfab Limited NNM SECURITIES PVT LTD SELL 102000 23.78 NSE
2020/01/2222-01-2020 Sona Hi Sona Jewell G Ltd NNM SECURITIES PVT LTD BUY 30000 12.17 NSE
2020/01/2222-01-2020 Sona Hi Sona Jewell G Ltd NNM SECURITIES PVT LTD SELL 90000 10.10 NSE
2020/01/1515-01-2020 Vaxtex Cotfab Limited NNM SECURITIES PVT LTD BUY 48000 23.95 NSE
2020/01/1515-01-2020 Vaxtex Cotfab Limited NNM SECURITIES PVT LTD SELL 24000 24.00 NSE
2019/12/3131-12-2019 RAWEDGE NNM SECURITIES PVT LTD Buy 43,200 59.00 BSE
2019/12/3131-12-2019 RAWEDGE NNM SECURITIES PVT LTD Sell 43,200 59.25 BSE
2019/12/1717-12-2019 RAWEDGE NNM SECURITIES PVT LTD Sell 43,200 69.40 BSE
2019/11/2929-11-2019 RAWEDGE NNM SECURITIES PVT LTD Buy 64,000 69.75 BSE
2019/11/2727-11-2019 LPNAVAL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 48,000 59.50 BSE
2019/11/2525-11-2019 DEEP NNM SECURITIES PVT LTD Sell 84,000 64.50 BSE
2019/11/2222-11-2019 LPNAVAL NNM SECURITIES PVT LTD Sell 51,000 51.29 BSE
2019/11/1515-11-2019 AGOL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 2,000 27.05 BSE
2019/11/1515-11-2019 AGOL NNM SECURITIES PVT LTD Sell 150,000 27.05 BSE
2019/11/0101-11-2019 RAWEDGE NNM SECURITIES PVT LTD Sell 48,000 70.67 BSE
2019/10/3131-10-2019 Sona Hi Sona Jewell G Ltd NNM SECURITIES PVT LTD BUY 50000 10.98 NSE
2019/10/3131-10-2019 Sona Hi Sona Jewell G Ltd NNM SECURITIES PVT LTD SELL 90000 10.97 NSE
2019/10/3030-10-2019 CHCL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 4,000 19.45 BSE
2019/10/3030-10-2019 CHCL NNM SECURITIES PVT LTD Sell 202,000 21.06 BSE
2019/10/3030-10-2019 RAWEDGE NNM SECURITIES PVT LTD Buy 1,600 67.00 BSE
2019/10/3030-10-2019 RAWEDGE NNM SECURITIES PVT LTD Sell 81,600 70.58 BSE
2019/10/1515-10-2019 CHCL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 2,000 17.50 BSE
2019/10/1515-10-2019 CHCL NNM SECURITIES PVT LTD Sell 140,000 19.44 BSE
2019/10/0707-10-2019 SGRL NNM SECURITIES PVT LTD Sell 51,000 68.75 BSE
2019/09/1717-09-2019 BHATIA NNM SECURITIES PVT LTD Sell 64,000 77.75 BSE
2019/06/2121-06-2019 SMGOLD NNM SECURITIES PVT LTD Sell 128,000 23.50 BSE
2019/06/1919-06-2019 UHZAVERI NNM SECURITIES PVT LTD Sell 45,000 11.00 BSE
2019/05/1414-05-2019 ARTEMISELC NNM SECURITIES PVT LTD Buy 728,000 68.26 BSE
2019/05/1313-05-2019 JINAAM NNM SECURITIES PVT LTD Buy 74,000 52.50 BSE
2019/05/1313-05-2019 JINAAM NNM SECURITIES PVT LTD Sell 150,000 52.50 BSE
2019/04/2525-04-2019 JINAAM NNM SECURITIES PVT LTD Buy 194,000 56.94 BSE
2019/04/1010-04-2019 RAWEDGE NNM SECURITIES PVT LTD Buy 56,000 69.77 BSE
2019/04/0101-04-2019 DEEP NNM SECURITIES PVT LTD Sell 78,000 52.21 BSE
2019/03/2727-03-2019 DEEP NNM SECURITIES PVT LTD Buy 153,000 48.24 BSE
2019/03/2727-03-2019 OBCL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 152,000 48.45 BSE
2019/03/2727-03-2019 OBCL NNM SECURITIES PVT LTD Sell 208,000 49.45 BSE
2019/03/2727-03-2019 SGRL NNM SECURITIES PVT LTD Buy 3,000 58.00 BSE
2019/03/2727-03-2019 SGRL NNM SECURITIES PVT LTD Sell 81,000 68.65 BSE
2019/03/2222-03-2019 BHATIA NNM SECURITIES PVT LTD Buy 2,000 76.00 BSE
2019/03/2222-03-2019 BHATIA NNM SECURITIES PVT LTD Sell 128,000 78.50 BSE
2019/02/1313-02-2019 Deep Polymers L NNM SECURITIES PVT LTD Sell 111000 47.13 BSE
2019/02/0606-02-2019 Deep Polymers L NNM SECURITIES PVT LTD Sell 60000 47.44 BSE
2019/02/0606-02-2019 Zeal Aqua NNM SECURITIES PVT LTD Sell 65250 110.10 BSE
2018/12/3131-12-2018 Shree Ganesh Re NNM SECURITIES PVT LTD Buy 54000 50.66 BSE
2018/12/3131-12-2018 Shree Ganesh Re NNM SECURITIES PVT LTD Sell 3000 53.50 BSE
2018/11/3030-11-2018 BCPL Railway In NNM SECURITIES PVT LTD Sell 88000 34.83 BSE
2018/11/3030-11-2018 BCPL Railway In NNM SECURITIES PVT LTD Buy 20000 36.00 BSE
2018/11/1313-11-2018 Radhika Jewel NNM SECURITIES PVT LTD Sell 126400 20.51 BSE
2018/11/1313-11-2018 Radhika Jewel NNM SECURITIES PVT LTD Buy 4800 20.26 BSE
2018/11/0505-11-2018 BCPL Railway In NNM SECURITIES PVT LTD Buy 84000 35.47 BSE
2018/11/0202-11-2018 BCPL Railway In NNM SECURITIES PVT LTD Sell 96000 36.00 BSE
2018/11/0101-11-2018 BCPL Railway In NNM SECURITIES PVT LTD Sell 48000 37.00 BSE
2018/11/0101-11-2018 BCPL Railway In NNM SECURITIES PVT LTD Buy 108000 36.46 BSE
2018/10/3131-10-2018 BCPL Railway In NNM SECURITIES PVT LTD Sell 124000 35.92 BSE
2018/10/3131-10-2018 BCPL Railway In NNM SECURITIES PVT LTD Buy 76000 35.80 BSE
2018/10/2929-10-2018 AKI India NNM SECURITIES PVT LTD Sell 60000 11.02 BSE
2018/10/2424-10-2018 Deep Polymers L NNM SECURITIES PVT LTD Sell 60000 40.75 BSE
2018/10/1717-10-2018 AKI India NNM SECURITIES PVT LTD Buy 150000 10.95 BSE
2018/10/1212-10-2018 Suncare Trader NNM SECURITIES PVT LTD Sell 68000 25.00 BSE
2018/10/1010-10-2018 Deep Polymers L NNM SECURITIES PVT LTD Sell 150000 39.72 BSE
2018/10/1010-10-2018 Radhika Jewel NNM SECURITIES PVT LTD Sell 264000 16.63 BSE
2018/10/1010-10-2018 Radhika Jewel NNM SECURITIES PVT LTD Buy 3200 16.00 BSE
2018/10/0808-10-2018 U. H. Zaveri NNM SECURITIES PVT LTD Sell 42000 10.00 BSE
2018/10/0808-10-2018 U. H. Zaveri NNM SECURITIES PVT LTD Buy 6000 9.75 BSE
2018/10/0505-10-2018 U. H. Zaveri NNM SECURITIES PVT LTD Sell 234000 10.75 BSE
2018/09/2828-09-2018 Deep Polymers L NNM SECURITIES PVT LTD Sell 75000 40.10 BSE
2018/09/2626-09-2018 Kids Medical Sy NNM SECURITIES PVT LTD Sell 144000 12.25 BSE
2018/09/2626-09-2018 Kids Medical Sy NNM SECURITIES PVT LTD Buy 4000 11.65 BSE
2018/09/2121-09-2018 Suncare Trader NNM SECURITIES PVT LTD Sell 90000 55.00 BSE
2018/09/1717-09-2018 Sungold Media & NNM SECURITIES PVT LTD Sell 60000 9.80 BSE
2018/09/1717-09-2018 Sungold Media & NNM SECURITIES PVT LTD Buy 30000 9.60 BSE
2018/09/1111-09-2018 Sungold Media & NNM SECURITIES PVT LTD Sell 30000 9.60 BSE
2018/09/1111-09-2018 Sungold Media & NNM SECURITIES PVT LTD Buy 10000 9.20 BSE
2018/09/1010-09-2018 Sungold Media & NNM SECURITIES PVT LTD Sell 200000 9.95 BSE
2018/09/0707-09-2018 Sungold Media & NNM SECURITIES PVT LTD Buy 30000 9.05 BSE
2018/09/0505-09-2018 Deep Polymers L NNM SECURITIES PVT LTD Sell 201000 40.34 BSE
2018/08/3030-08-2018 Deep Polymers L NNM SECURITIES PVT LTD Sell 3000 40.30 BSE
2018/08/3030-08-2018 Deep Polymers L NNM SECURITIES PVT LTD Buy 96000 40.49 BSE
2018/08/3030-08-2018 Sungold Media & NNM SECURITIES PVT LTD Buy 160000 9.75 BSE
2018/08/2929-08-2018 Deep Polymers L NNM SECURITIES PVT LTD Buy 126000 40.30 BSE
2018/08/2727-08-2018 Deep Polymers L NNM SECURITIES PVT LTD Buy 75000 41.00 BSE
2018/08/2727-08-2018 Sungold Media & NNM SECURITIES PVT LTD Sell 50000 9.65 BSE
2018/08/2727-08-2018 Sungold Media & NNM SECURITIES PVT LTD Buy 40000 9.59 BSE
2018/08/0303-08-2018 Dr Lalchandani NNM SECURITIES PVT LTD Sell 24000 26.20 BSE
2018/06/2929-06-2018 U. H. Zaveri NNM SECURITIES PVT LTD Sell 63000 24.12 BSE
2018/06/2929-06-2018 U. H. Zaveri NNM SECURITIES PVT LTD Buy 3000 23.00 BSE
2018/06/2020-06-2018 U. H. Zaveri NNM SECURITIES PVT LTD Sell 84000 27.39 BSE
2018/06/1414-06-2018 Angel Fibers NNM SECURITIES PVT LTD Sell 188000 30.01 BSE
2018/06/0808-06-2018 Suncare Trader NNM SECURITIES PVT LTD Sell 30000 60.85 BSE
2018/05/2828-05-2018 U. H. Zaveri NNM SECURITIES PVT LTD Sell 39000 24.36 BSE
2018/05/2828-05-2018 U. H. Zaveri NNM SECURITIES PVT LTD Buy 51000 23.07 BSE
2018/05/2525-05-2018 U. H. Zaveri NNM SECURITIES PVT LTD Buy 207000 22.21 BSE
2018/05/2525-05-2018 U. H. Zaveri NNM SECURITIES PVT LTD Sell 24000 24.16 BSE
2018/05/2424-05-2018 U. H. Zaveri NNM SECURITIES PVT LTD Sell 3000 23.20 BSE
2018/05/2424-05-2018 U. H. Zaveri NNM SECURITIES PVT LTD Buy 198000 23.20 BSE
2018/05/1111-05-2018 Dr Lalchandani NNM SECURITIES PVT LTD Sell 20000 25.75 BSE
2018/05/1111-05-2018 Dr Lalchandani NNM SECURITIES PVT LTD Buy 24000 25.75 BSE
2018/03/2626-03-2018 Dhruv Wellness NNM SECURITIES PVT LTD Sell 96000 20.05 BSE
2018/03/2626-03-2018 Radhika Jewel NNM SECURITIES PVT LTD Sell 388800 24.87 BSE
2018/03/2222-03-2018 ANG Lifescience NNM SECURITIES PVT LTD Sell 46400 55.00 BSE
2018/03/1919-03-2018 India Green Rea NNM SECURITIES PVT LTD Sell 100000 11.85 BSE
2018/03/1616-03-2018 Kids Medical Sy NNM SECURITIES PVT LTD Sell 36000 51.36 BSE
2018/03/1616-03-2018 Suncare Trader NNM SECURITIES PVT LTD Sell 150000 36.63 BSE
2018/03/1515-03-2018 Kids Medical Sy NNM SECURITIES PVT LTD Sell 184000 49.20 BSE
2018/01/0202-01-2018 Kids Medical Sy NNM SECURITIES PVT LTD Buy 40000 37.00 BSE
2017/12/2929-12-2017 Kids Medical Sy NNM SECURITIES PVT LTD Sell 56000 37.54 BSE
2017/12/2929-12-2017 Kids Medical Sy NNM SECURITIES PVT LTD Buy 216000 37.49 BSE
2017/12/2020-12-2017 Dhruv Wellness NNM SECURITIES PVT LTD Sell 54000 20.00 BSE
2017/09/2525-09-2017 ANG Lifescience NNM SECURITIES PVT LTD Buy 33600 90.14 BSE
2017/09/2525-09-2017 Aditya Vision NNM SECURITIES PVT LTD Buy 80000 48.63 BSE
2017/09/2121-09-2017 ANG Lifescience NNM SECURITIES PVT LTD Buy 32000 93.53 BSE
2017/09/1919-09-2017 ANG Lifescience NNM SECURITIES PVT LTD Sell 36800 85.95 BSE
2017/09/1919-09-2017 ANG Lifescience NNM SECURITIES PVT LTD Buy 14400 89.14 BSE
2017/09/1313-09-2017 ANG Lifescience NNM SECURITIES PVT LTD Sell 35200 85.19 BSE
2017/09/1313-09-2017 ANG Lifescience NNM SECURITIES PVT LTD Buy 68800 85.21 BSE
2017/05/0303-05-2017 Radhika Jewel NNM SECURITIES PVT LTD Sell 137600 17.84 BSE
2017/03/2323-03-2017 Radhika Jewel NNM SECURITIES PVT LTD Sell 9600 15.03 BSE
2017/03/2323-03-2017 Radhika Jewel NNM SECURITIES PVT LTD Buy 201600 13.13 BSE
2017/03/2121-03-2017 Suncare Trader NNM SECURITIES PVT LTD Sell 40000 53.50 BSE
2017/03/2121-03-2017 Suncare Trader NNM SECURITIES PVT LTD Buy 20000 49.00 BSE
2017/02/2222-02-2017 Karnavati Fin NNM SECURITIES PVT LTD Sell 110000 15.01 BSE
2016/09/2828-09-2016 Crown Lifters Ltd. NNM SECURITIES PVT LTD BUY 30000 113.1 NSE