Bulk Deals

MAHADEV MANUBHAI MAKVANA
sold 1,603,200 @ Rs. 2.53
Of VEERKRUPA
On 28-08-2023


BSE


MAHADEV MANUBHAI MAKVANA
bought 1,603,200 @ Rs. 2.53
Of VEERKRUPA
On 28-08-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 100,200 @ Rs. 2.53
Of VEERKRUPA
On 28-08-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 2,020,700 @ Rs. 2.53
Of VEERKRUPA
On 28-08-2023


BSE


AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL
sold 1,586,500 @ Rs. 2.53
Of VEERKRUPA
On 28-08-2023


BSE


AJAY SALVI
bought 751,500 @ Rs. 1.79
Of VEERKRUPA
On 02-08-2023


BSE


TIPURANJANDAS
sold 835,000 @ Rs. 1.79
Of VEERKRUPA
On 02-08-2023


BSE


AJAY SALVI
sold 851,700 @ Rs. 2.36
Of VEERKRUPA
On 19-07-2023


BSE


AJAY SALVI
bought 283,900 @ Rs. 2.36
Of VEERKRUPA
On 19-07-2023


BSE


AJAY SALVI
bought 768,200 @ Rs. 2.59
Of VEERKRUPA
On 06-07-2023


BSE


AJAY SALVI
sold 350,700 @ Rs. 2.60
Of VEERKRUPA
On 06-07-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 33,400 @ Rs. 2.63
Of VEERKRUPA
On 06-07-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 818,300 @ Rs. 2.59
Of VEERKRUPA
On 06-07-2023


BSE


MALTI SALVI
bought 1,636,600 @ Rs. 2.98
Of VEERKRUPA
On 16-06-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 1,803,600 @ Rs. 2.99
Of VEERKRUPA
On 16-06-2023


BSE


AJAY SALVI
sold 467,600 @ Rs. 3.20
Of VEERKRUPA
On 14-06-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 501,000 @ Rs. 3.19
Of VEERKRUPA
On 14-06-2023


BSE


AJAY SALVI
sold 1,002,000 @ Rs. 3.12
Of VEERKRUPA
On 13-06-2023


BSE


AJAY SALVI
bought 16,700 @ Rs. 3.26
Of VEERKRUPA
On 13-06-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 16,700 @ Rs. 3.25
Of VEERKRUPA
On 13-06-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 968,600 @ Rs. 3.12
Of VEERKRUPA
On 13-06-2023


BSE


AJAY SALVI
bought 1,235,800 @ Rs. 2.85
Of VEERKRUPA
On 07-06-2023


BSE


BONANZA COMMODITY BROKERS PRIVATE LIMITED
sold 417,500 @ Rs. 2.81
Of VEERKRUPA
On 07-06-2023


BSE


AJAY SALVI
bought 1,670,000 @ Rs. 3.20
Of VEERKRUPA
On 02-06-2023


BSE


APPU FINANCIAL SERVICES LTD
sold 1,202,400 @ Rs. 3.20
Of VEERKRUPA
On 02-06-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 1,419,500 @ Rs. 3.20
Of VEERKRUPA
On 02-06-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 33,400 @ Rs. 3.28
Of VEERKRUPA
On 02-06-2023


BSE


SUDHAKAR REDDY SUNIL KUMAR
sold 417,500 @ Rs. 3.45
Of VEERKRUPA
On 31-05-2023


BSE


SUDHAKAR REDDY SUNIL KUMAR
bought 167,000 @ Rs. 3.20
Of VEERKRUPA
On 31-05-2023


BSE


MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED
sold 634,600 @ Rs. 3.65
Of VEERKRUPA
On 19-05-2023


BSE


ANKIT MAHENDRABHAI PARLESHA
bought 24,000 @ Rs. 58.55
Of VEERKRUPA
On 18-05-2023


BSE


ANKIT MAHENDRABHAI PARLESHA
sold 67,000 @ Rs. 58.49
Of VEERKRUPA
On 18-05-2023


BSE


MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED
bought 65,000 @ Rs. 58.35
Of VEERKRUPA
On 18-05-2023


BSE


ANKIT MAHENDRABHAI PARLESHA
sold 54,000 @ Rs. 70.69
Of VEERKRUPA
On 15-05-2023


BSE


ANKIT MAHENDRABHAI PARLESHA
bought 91,000 @ Rs. 68.64
Of VEERKRUPA
On 15-05-2023


BSE


DIPAK MATHURBHAI SALVI
sold 56,000 @ Rs. 67.62
Of VEERKRUPA
On 15-05-2023


BSE


DIPAK MATHURBHAI SALVI
bought 2,000 @ Rs. 73.80
Of VEERKRUPA
On 15-05-2023


BSE


ANKIT MAHENDRABHAI PARLESHA
sold 70,000 @ Rs. 74.84
Of VEERKRUPA
On 11-05-2023


BSE


MEGHKUMAR MAHENDRAKUMAR SHAH
sold 88,000 @ Rs. 80.00
Of VEERKRUPA
On 10-05-2023


BSE


ANKIT MAHENDRABHAI PARLESHA
sold 191,000 @ Rs. 82.29
Of VEERKRUPA
On 10-05-2023


BSE


ANKIT MAHENDRABHAI PARLESHA
bought 186,000 @ Rs. 78.69
Of VEERKRUPA
On 10-05-2023


BSE


DIPAK MATHURBHAI SALVI
bought 52,000 @ Rs. 80.00
Of VEERKRUPA
On 10-05-2023


BSE


ANKIT MAHENDRABHAI PARLESHA
bought 168,000 @ Rs. 77.14
Of VEERKRUPA
On 09-05-2023


BSE


ANKIT MAHENDRABHAI PARLESHA
sold 72,000 @ Rs. 77.54
Of VEERKRUPA
On 09-05-2023


BSE


CHETAN RASIKLAL SHAH
bought 22,000 @ Rs. 76.96
Of VEERKRUPA
On 09-05-2023


BSE


CHETAN RASIKLAL SHAH
sold 51,000 @ Rs. 78.09
Of VEERKRUPA
On 09-05-2023


BSE


MEGHKUMAR MAHENDRAKUMAR SHAH
sold 80,000 @ Rs. 83.07
Of VEERKRUPA
On 05-05-2023


BSE


ANKIT MAHENDRABHAI PARLESHA
bought 60,000 @ Rs. 83.32
Of VEERKRUPA
On 05-05-2023


BSE


ANKIT MAHENDRABHAI PARLESHA
sold 46,000 @ Rs. 83.68
Of VEERKRUPA
On 05-05-2023


BSE


CHETAN RASIKLAL SHAH
bought 43,000 @ Rs. 83.17
Of VEERKRUPA
On 05-05-2023


BSE


CHETAN RASIKLAL SHAH
sold 17,000 @ Rs. 82.86
Of VEERKRUPA
On 05-05-2023


BSE


ANKIT MAHENDRABHAI PARLESHA
bought 50,000 @ Rs. 86.70
Of VEERKRUPA
On 04-05-2023


BSE


ANKIT MAHENDRABHAI PARLESHA
sold 48,000 @ Rs. 86.83
Of VEERKRUPA
On 04-05-2023


BSE


MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED
sold 50,000 @ Rs. 86.70
Of VEERKRUPA
On 04-05-2023


BSE


MEGHKUMAR MAHENDRAKUMAR SHAH
sold 139,000 @ Rs. 91.25
Of VEERKRUPA
On 03-05-2023


BSE


MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED
bought 100,000 @ Rs. 91.25
Of VEERKRUPA
On 03-05-2023


BSE


BHAVYA DHIMAN
sold 114,000 @ Rs. 103.79
Of VEERKRUPA
On 18-04-2023


BSE


BHAVYA DHIMAN
bought 4,000 @ Rs. 102.38
Of VEERKRUPA
On 18-04-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 2,000 @ Rs. 98.80
Of VEERKRUPA
On 18-04-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 116,000 @ Rs. 103.79
Of VEERKRUPA
On 18-04-2023


BSE


BHAVYA DHIMAN
sold 122,000 @ Rs. 88.47
Of VEERKRUPA
On 29-03-2023


BSE


BHAVYA DHIMAN
bought 80,000 @ Rs. 95.59
Of VEERKRUPA
On 29-03-2023


BSE


APPU FINANCIAL SERVICES LTD
bought 232,000 @ Rs. 87.70
Of VEERKRUPA
On 29-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 8,000 @ Rs. 96.60
Of VEERKRUPA
On 29-03-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
sold 128,000 @ Rs. 87.91
Of VEERKRUPA
On 29-03-2023


BSE


MEGHKUMAR MAHENDRAKUMAR SHAH
sold 60,000 @ Rs. 130.00
Of VEERKRUPA
On 06-03-2023


BSE


AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL
bought 60,000 @ Rs. 130.00
Of VEERKRUPA
On 06-03-2023


BSE


MEGHKUMAR MAHENDRAKUMAR SHAH
sold 50,000 @ Rs. 105.54
Of VEERKRUPA
On 28-02-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 54,000 @ Rs. 107.15
Of VEERKRUPA
On 28-02-2023


BSE


AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL
sold 52,000 @ Rs. 107.20
Of VEERKRUPA
On 28-02-2023


BSE


AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL
bought 46,000 @ Rs. 102.48
Of VEERKRUPA
On 28-02-2023


BSE


BHAVYA DHIMAN
sold 50,000 @ Rs. 143.00
Of VEERKRUPA
On 14-02-2023


BSE


DIPAK MATHURBHAI SALVI
bought 50,000 @ Rs. 143.00
Of VEERKRUPA
On 14-02-2023


BSE


BHAVYA DHIMAN
bought 18,000 @ Rs. 133.48
Of VEERKRUPA
On 10-02-2023


BSE


BHAVYA DHIMAN
sold 42,000 @ Rs. 134.41
Of VEERKRUPA
On 10-02-2023


BSE


BHAVYA DHIMAN
sold 52,000 @ Rs. 111.71
Of VEERKRUPA
On 01-02-2023


BSE


BHAVYA DHIMAN
bought 58,000 @ Rs. 115.63
Of VEERKRUPA
On 01-02-2023


BSE


BHAVYA DHIMAN
bought 116,000 @ Rs. 109.40
Of VEERKRUPA
On 11-01-2023


BSE


BHAVYA DHIMAN
sold 62,000 @ Rs. 109.90
Of VEERKRUPA
On 11-01-2023


BSE


BHAVYA DHIMAN
sold 76,000 @ Rs. 104.70
Of VEERKRUPA
On 10-01-2023


BSE


BHAVYA DHIMAN
bought 2,000 @ Rs. 104.70
Of VEERKRUPA
On 10-01-2023


BSE


NNM SECURITIES PVT LTD
bought 46,000 @ Rs. 104.70
Of VEERKRUPA
On 10-01-2023


BSE


AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL
sold 54,000 @ Rs. 95.00
Of VEERKRUPA
On 06-01-2023


BSE


DIPAK MATHURBHAI SALVI
bought 48,000 @ Rs. 95.00
Of VEERKRUPA
On 06-01-2023


BSE


OPTUME INVESTMENTS
sold 40,000 @ Rs. 81.03
Of VEERKRUPA
On 26-12-2022


BSE


BHAVYA DHIMAN
sold 44,000 @ Rs. 79.12
Of VEERKRUPA
On 22-12-2022


BSE


BHAVYA DHIMAN
bought 62,000 @ Rs. 79.43
Of VEERKRUPA
On 22-12-2022


BSE


BHAVYA DHIMAN
sold 240,000 @ Rs. 79.70
Of VEERKRUPA
On 21-12-2022


BSE


BHAVYA DHIMAN
bought 120,000 @ Rs. 79.55
Of VEERKRUPA
On 21-12-2022


BSE


SWEETY VIKRAM GAJIWALA
bought 100,000 @ Rs. 79.70
Of VEERKRUPA
On 21-12-2022


BSE


OPTUME INVESTMENTS
bought 42,000 @ Rs. 78.74
Of VEERKRUPA
On 21-12-2022


BSE


AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL
sold 102,000 @ Rs. 61.48
Of VEERKRUPA
On 15-12-2022


BSE


AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL
bought 114,000 @ Rs. 62.06
Of VEERKRUPA
On 15-12-2022


BSE


NILESHBHAIMADHUBHAISUKHADIA
bought 92,000 @ Rs. 61.12
Of VEERKRUPA
On 15-12-2022


BSE


AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL
bought 64,000 @ Rs. 79.81
Of VEERKRUPA
On 24-08-2022


BSE


AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL
sold 72,000 @ Rs. 80.30
Of VEERKRUPA
On 24-08-2022


BSE


BHAVYA DHIMAN
bought 64,000 @ Rs. 77.93
Of VEERKRUPA
On 23-08-2022


BSE


BHAVYA DHIMAN
sold 60,000 @ Rs. 76.45
Of VEERKRUPA
On 19-08-2022


BSE


BHAVYA DHIMAN
sold 64,000 @ Rs. 72.85
Of VEERKRUPA
On 18-08-2022


BSE


BHAVYA DHIMAN
bought 16,000 @ Rs. 71.05
Of VEERKRUPA
On 18-08-2022


BSE


BHAVYA DHIMAN
sold 64,000 @ Rs. 57.45
Of VEERKRUPA
On 10-08-2022


BSE


BHAVYA DHIMAN
bought 48,000 @ Rs. 57.35
Of VEERKRUPA
On 10-08-2022


BSE


MEGHKUMAR MAHENDRAKUMAR SHAH
bought 72,000 @ Rs. 35.55
Of VEERKRUPA
On 01-08-2022


BSE


AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL
sold 40,000 @ Rs. 37.65
Of VEERKRUPA
On 28-07-2022


BSE


AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL
sold 44,000 @ Rs. 32.60
Of VEERKRUPA
On 25-07-2022


BSE


AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL
bought 48,000 @ Rs. 32.37
Of VEERKRUPA
On 25-07-2022


BSE


BHAVESH A VORA (HUF)
bought 76,000 @ Rs. 32.52
Of VEERKRUPA
On 25-07-2022


BSE


BEELINE BROKING LIMITED
bought 12,000 @ Rs. 31.05
Of VEERKRUPA
On 22-07-2022


BSE


BEELINE BROKING LIMITED
sold 44,000 @ Rs. 31.05
Of VEERKRUPA
On 22-07-2022


BSE


DIPAK MATHURBHAI SALVI
sold 400,000 @ Rs. 29.92
Of VEERKRUPA
On 22-07-2022


BSE


VITESSE TRADING PRIVATE LIMITED
sold 52,000 @ Rs. 31.05
Of VEERKRUPA
On 22-07-2022


BSE


AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL
bought 12,000 @ Rs. 31.05
Of VEERKRUPA
On 22-07-2022


BSE


AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL
sold 96,000 @ Rs. 31.05
Of VEERKRUPA
On 22-07-2022


BSE


AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL
bought 80,000 @ Rs. 29.58
Of VEERKRUPA
On 21-07-2022


BSE


KAMAL VIJAYKUMAR HUF
sold 52,000 @ Rs. 29.60
Of VEERKRUPA
On 21-07-2022


BSE


VITESSE TRADING PRIVATE LIMITED
bought 52,000 @ Rs. 28.20
Of VEERKRUPA
On 20-07-2022


BSE


MINABEN KIRITBHAI SHAH
bought 52,000 @ Rs. 28.20
Of VEERKRUPA
On 20-07-2022


BSE


MEGHKUMAR MAHENDRAKUMAR SHAH
bought 80,000 @ Rs. 28.00
Of VEERKRUPA
On 20-07-2022


BSE


AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL
bought 104,000 @ Rs. 27.78
Of VEERKRUPA
On 20-07-2022


BSE


AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL
sold 108,000 @ Rs. 28.20
Of VEERKRUPA
On 20-07-2022


BSE


CHAMPALAL NAVALMALJI SHAH
sold 44,000 @ Rs. 27.45
Of VEERKRUPA
On 20-07-2022


BSE


BEELINE BROKING LIMITED
sold 76,000 @ Rs. 28.20
Of VEERKRUPA
On 20-07-2022


BSE


BEELINE BROKING LIMITED
bought 4,000 @ Rs. 28.20
Of VEERKRUPA
On 20-07-2022


BSE


BHAVYA DHIMAN
bought 132,000 @ Rs. 27.00
Of VEERKRUPA
On 18-07-2022


BSE


AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL
bought 144,000 @ Rs. 26.89
Of VEERKRUPA
On 18-07-2022


BSE


KRUNAL CHANDRAKANT SHAH
sold 40,000 @ Rs. 27.00
Of VEERKRUPA
On 18-07-2022


BSE


VIJAYKUMAR NEMICHAND SURANA
sold 40,000 @ Rs. 27.00
Of VEERKRUPA
On 18-07-2022


BSE


VIKRAM CHAMPALAL SHAH
sold 48,000 @ Rs. 27.00
Of VEERKRUPA
On 18-07-2022


BSE


JACKEY CHAMPALAL SHAH
sold 48,000 @ Rs. 27.00
Of VEERKRUPA
On 18-07-2022


BSE


MEHULKUMAR CHANDRAKANT SHAH
sold 52,000 @ Rs. 27.00
Of VEERKRUPA
On 18-07-2022


BSE


VIJAYKUMAR NEMICHAND
sold 52,000 @ Rs. 27.00
Of VEERKRUPA
On 18-07-2022


BSE


SUSHILADEVI VIJAYKUMAR SURANA
sold 52,000 @ Rs. 27.00
Of VEERKRUPA
On 18-07-2022


BSE


SAMATHA KAMAL SURANA
sold 52,000 @ Rs. 27.00
Of VEERKRUPA
On 18-07-2022


BSE


PINKESH MAFATLAL SHAH
sold 116,000 @ Rs. 27.00
Of VEERKRUPA
On 18-07-2022


BSE


DIPAK MATHURBHAI SALVI
bought 400,000 @ Rs. 27.00
Of VEERKRUPA
On 18-07-2022


BSE


Bulk Deals

Bulk Deals for All Stocks listed on NSE and BSE.
See all the large transactions via Bulk deals made by promoters, mutual funds, financial institutions, insurance companies, banks, venture capitalists and foreign institutional investors.

You can search by name or superstar or by a range of dates to find out the relevant bulk deal. You can get all the bulk deals of the past by clicking on the company name.
Date Company Client Trans Quantity Traded Market Type
2023/08/2828-08-2023 VEERKRUPA MAHADEV MANUBHAI MAKVANA Sell 1,603,200 2.53 BSE
2023/08/2828-08-2023 VEERKRUPA MAHADEV MANUBHAI MAKVANA Buy 1,603,200 2.53 BSE
2023/08/2828-08-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Sell 100,200 2.53 BSE
2023/08/2828-08-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Buy 2,020,700 2.53 BSE
2023/08/2828-08-2023 VEERKRUPA AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL Sell 1,586,500 2.53 BSE
2023/08/0202-08-2023 VEERKRUPA AJAY SALVI Buy 751,500 1.79 BSE
2023/08/0202-08-2023 VEERKRUPA TIPURANJANDAS Sell 835,000 1.79 BSE
2023/07/1919-07-2023 VEERKRUPA AJAY SALVI Sell 851,700 2.36 BSE
2023/07/1919-07-2023 VEERKRUPA AJAY SALVI Buy 283,900 2.36 BSE
2023/07/0606-07-2023 VEERKRUPA AJAY SALVI Buy 768,200 2.59 BSE
2023/07/0606-07-2023 VEERKRUPA AJAY SALVI Sell 350,700 2.60 BSE
2023/07/0606-07-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Buy 33,400 2.63 BSE
2023/07/0606-07-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Sell 818,300 2.59 BSE
2023/06/1616-06-2023 VEERKRUPA MALTI SALVI Buy 1,636,600 2.98 BSE
2023/06/1616-06-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Sell 1,803,600 2.99 BSE
2023/06/1414-06-2023 VEERKRUPA AJAY SALVI Sell 467,600 3.20 BSE
2023/06/1414-06-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Buy 501,000 3.19 BSE
2023/06/1313-06-2023 VEERKRUPA AJAY SALVI Sell 1,002,000 3.12 BSE
2023/06/1313-06-2023 VEERKRUPA AJAY SALVI Buy 16,700 3.26 BSE
2023/06/1313-06-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Sell 16,700 3.25 BSE
2023/06/1313-06-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Buy 968,600 3.12 BSE
2023/06/0707-06-2023 VEERKRUPA AJAY SALVI Buy 1,235,800 2.85 BSE
2023/06/0707-06-2023 VEERKRUPA BONANZA COMMODITY BROKERS PRIVATE LIMITED Sell 417,500 2.81 BSE
2023/06/0202-06-2023 VEERKRUPA AJAY SALVI Buy 1,670,000 3.20 BSE
2023/06/0202-06-2023 VEERKRUPA APPU FINANCIAL SERVICES LTD Sell 1,202,400 3.20 BSE
2023/06/0202-06-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Sell 1,419,500 3.20 BSE
2023/06/0202-06-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Buy 33,400 3.28 BSE
2023/05/3131-05-2023 VEERKRUPA SUDHAKAR REDDY SUNIL KUMAR Sell 417,500 3.45 BSE
2023/05/3131-05-2023 VEERKRUPA SUDHAKAR REDDY SUNIL KUMAR Buy 167,000 3.20 BSE
2023/05/1919-05-2023 VEERKRUPA MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED Sell 634,600 3.65 BSE
2023/05/1818-05-2023 VEERKRUPA ANKIT MAHENDRABHAI PARLESHA Buy 24,000 58.55 BSE
2023/05/1818-05-2023 VEERKRUPA ANKIT MAHENDRABHAI PARLESHA Sell 67,000 58.49 BSE
2023/05/1818-05-2023 VEERKRUPA MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED Buy 65,000 58.35 BSE
2023/05/1515-05-2023 VEERKRUPA ANKIT MAHENDRABHAI PARLESHA Sell 54,000 70.69 BSE
2023/05/1515-05-2023 VEERKRUPA ANKIT MAHENDRABHAI PARLESHA Buy 91,000 68.64 BSE
2023/05/1515-05-2023 VEERKRUPA DIPAK MATHURBHAI SALVI Sell 56,000 67.62 BSE
2023/05/1515-05-2023 VEERKRUPA DIPAK MATHURBHAI SALVI Buy 2,000 73.80 BSE
2023/05/1111-05-2023 VEERKRUPA ANKIT MAHENDRABHAI PARLESHA Sell 70,000 74.84 BSE
2023/05/1010-05-2023 VEERKRUPA MEGHKUMAR MAHENDRAKUMAR SHAH Sell 88,000 80.00 BSE
2023/05/1010-05-2023 VEERKRUPA ANKIT MAHENDRABHAI PARLESHA Sell 191,000 82.29 BSE
2023/05/1010-05-2023 VEERKRUPA ANKIT MAHENDRABHAI PARLESHA Buy 186,000 78.69 BSE
2023/05/1010-05-2023 VEERKRUPA DIPAK MATHURBHAI SALVI Buy 52,000 80.00 BSE
2023/05/0909-05-2023 VEERKRUPA ANKIT MAHENDRABHAI PARLESHA Buy 168,000 77.14 BSE
2023/05/0909-05-2023 VEERKRUPA ANKIT MAHENDRABHAI PARLESHA Sell 72,000 77.54 BSE
2023/05/0909-05-2023 VEERKRUPA CHETAN RASIKLAL SHAH Buy 22,000 76.96 BSE
2023/05/0909-05-2023 VEERKRUPA CHETAN RASIKLAL SHAH Sell 51,000 78.09 BSE
2023/05/0505-05-2023 VEERKRUPA MEGHKUMAR MAHENDRAKUMAR SHAH Sell 80,000 83.07 BSE
2023/05/0505-05-2023 VEERKRUPA ANKIT MAHENDRABHAI PARLESHA Buy 60,000 83.32 BSE
2023/05/0505-05-2023 VEERKRUPA ANKIT MAHENDRABHAI PARLESHA Sell 46,000 83.68 BSE
2023/05/0505-05-2023 VEERKRUPA CHETAN RASIKLAL SHAH Buy 43,000 83.17 BSE
2023/05/0505-05-2023 VEERKRUPA CHETAN RASIKLAL SHAH Sell 17,000 82.86 BSE
2023/05/0404-05-2023 VEERKRUPA ANKIT MAHENDRABHAI PARLESHA Buy 50,000 86.70 BSE
2023/05/0404-05-2023 VEERKRUPA ANKIT MAHENDRABHAI PARLESHA Sell 48,000 86.83 BSE
2023/05/0404-05-2023 VEERKRUPA MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED Sell 50,000 86.70 BSE
2023/05/0303-05-2023 VEERKRUPA MEGHKUMAR MAHENDRAKUMAR SHAH Sell 139,000 91.25 BSE
2023/05/0303-05-2023 VEERKRUPA MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED Buy 100,000 91.25 BSE
2023/04/1818-04-2023 VEERKRUPA BHAVYA DHIMAN Sell 114,000 103.79 BSE
2023/04/1818-04-2023 VEERKRUPA BHAVYA DHIMAN Buy 4,000 102.38 BSE
2023/04/1818-04-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Sell 2,000 98.80 BSE
2023/04/1818-04-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Buy 116,000 103.79 BSE
2023/03/2929-03-2023 VEERKRUPA BHAVYA DHIMAN Sell 122,000 88.47 BSE
2023/03/2929-03-2023 VEERKRUPA BHAVYA DHIMAN Buy 80,000 95.59 BSE
2023/03/2929-03-2023 VEERKRUPA APPU FINANCIAL SERVICES LTD Buy 232,000 87.70 BSE
2023/03/2929-03-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Buy 8,000 96.60 BSE
2023/03/2929-03-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Sell 128,000 87.91 BSE
2023/03/0606-03-2023 VEERKRUPA MEGHKUMAR MAHENDRAKUMAR SHAH Sell 60,000 130.00 BSE
2023/03/0606-03-2023 VEERKRUPA AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL Buy 60,000 130.00 BSE
2023/02/2828-02-2023 VEERKRUPA MEGHKUMAR MAHENDRAKUMAR SHAH Sell 50,000 105.54 BSE
2023/02/2828-02-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Buy 54,000 107.15 BSE
2023/02/2828-02-2023 VEERKRUPA AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL Sell 52,000 107.20 BSE
2023/02/2828-02-2023 VEERKRUPA AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL Buy 46,000 102.48 BSE
2023/02/1414-02-2023 VEERKRUPA BHAVYA DHIMAN Sell 50,000 143.00 BSE
2023/02/1414-02-2023 VEERKRUPA DIPAK MATHURBHAI SALVI Buy 50,000 143.00 BSE
2023/02/1010-02-2023 VEERKRUPA BHAVYA DHIMAN Buy 18,000 133.48 BSE
2023/02/1010-02-2023 VEERKRUPA BHAVYA DHIMAN Sell 42,000 134.41 BSE
2023/02/0101-02-2023 VEERKRUPA BHAVYA DHIMAN Sell 52,000 111.71 BSE
2023/02/0101-02-2023 VEERKRUPA BHAVYA DHIMAN Buy 58,000 115.63 BSE
2023/01/1111-01-2023 VEERKRUPA BHAVYA DHIMAN Buy 116,000 109.40 BSE
2023/01/1111-01-2023 VEERKRUPA BHAVYA DHIMAN Sell 62,000 109.90 BSE
2023/01/1010-01-2023 VEERKRUPA BHAVYA DHIMAN Sell 76,000 104.70 BSE
2023/01/1010-01-2023 VEERKRUPA BHAVYA DHIMAN Buy 2,000 104.70 BSE
2023/01/1010-01-2023 VEERKRUPA NNM SECURITIES PVT LTD Buy 46,000 104.70 BSE
2023/01/0606-01-2023 VEERKRUPA AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL Sell 54,000 95.00 BSE
2023/01/0606-01-2023 VEERKRUPA DIPAK MATHURBHAI SALVI Buy 48,000 95.00 BSE
2022/12/2626-12-2022 VEERKRUPA OPTUME INVESTMENTS Sell 40,000 81.03 BSE
2022/12/2222-12-2022 VEERKRUPA BHAVYA DHIMAN Sell 44,000 79.12 BSE
2022/12/2222-12-2022 VEERKRUPA BHAVYA DHIMAN Buy 62,000 79.43 BSE
2022/12/2121-12-2022 VEERKRUPA BHAVYA DHIMAN Sell 240,000 79.70 BSE
2022/12/2121-12-2022 VEERKRUPA BHAVYA DHIMAN Buy 120,000 79.55 BSE
2022/12/2121-12-2022 VEERKRUPA SWEETY VIKRAM GAJIWALA Buy 100,000 79.70 BSE
2022/12/2121-12-2022 VEERKRUPA OPTUME INVESTMENTS Buy 42,000 78.74 BSE
2022/12/1515-12-2022 VEERKRUPA AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL Sell 102,000 61.48 BSE
2022/12/1515-12-2022 VEERKRUPA AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL Buy 114,000 62.06 BSE
2022/12/1515-12-2022 VEERKRUPA NILESHBHAIMADHUBHAISUKHADIA Buy 92,000 61.12 BSE
2022/08/2424-08-2022 VEERKRUPA AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL Buy 64,000 79.81 BSE
2022/08/2424-08-2022 VEERKRUPA AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL Sell 72,000 80.30 BSE
2022/08/2323-08-2022 VEERKRUPA BHAVYA DHIMAN Buy 64,000 77.93 BSE
2022/08/1919-08-2022 VEERKRUPA BHAVYA DHIMAN Sell 60,000 76.45 BSE
2022/08/1818-08-2022 VEERKRUPA BHAVYA DHIMAN Sell 64,000 72.85 BSE
2022/08/1818-08-2022 VEERKRUPA BHAVYA DHIMAN Buy 16,000 71.05 BSE
2022/08/1010-08-2022 VEERKRUPA BHAVYA DHIMAN Sell 64,000 57.45 BSE
2022/08/1010-08-2022 VEERKRUPA BHAVYA DHIMAN Buy 48,000 57.35 BSE
2022/08/0101-08-2022 VEERKRUPA MEGHKUMAR MAHENDRAKUMAR SHAH Buy 72,000 35.55 BSE
2022/07/2828-07-2022 VEERKRUPA AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL Sell 40,000 37.65 BSE
2022/07/2525-07-2022 VEERKRUPA AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL Sell 44,000 32.60 BSE
2022/07/2525-07-2022 VEERKRUPA AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL Buy 48,000 32.37 BSE
2022/07/2525-07-2022 VEERKRUPA BHAVESH A VORA (HUF) Buy 76,000 32.52 BSE
2022/07/2222-07-2022 VEERKRUPA BEELINE BROKING LIMITED Buy 12,000 31.05 BSE
2022/07/2222-07-2022 VEERKRUPA BEELINE BROKING LIMITED Sell 44,000 31.05 BSE
2022/07/2222-07-2022 VEERKRUPA DIPAK MATHURBHAI SALVI Sell 400,000 29.92 BSE
2022/07/2222-07-2022 VEERKRUPA VITESSE TRADING PRIVATE LIMITED Sell 52,000 31.05 BSE
2022/07/2222-07-2022 VEERKRUPA AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL Buy 12,000 31.05 BSE
2022/07/2222-07-2022 VEERKRUPA AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL Sell 96,000 31.05 BSE
2022/07/2121-07-2022 VEERKRUPA AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL Buy 80,000 29.58 BSE
2022/07/2121-07-2022 VEERKRUPA KAMAL VIJAYKUMAR HUF Sell 52,000 29.60 BSE
2022/07/2020-07-2022 VEERKRUPA VITESSE TRADING PRIVATE LIMITED Buy 52,000 28.20 BSE
2022/07/2020-07-2022 VEERKRUPA MINABEN KIRITBHAI SHAH Buy 52,000 28.20 BSE
2022/07/2020-07-2022 VEERKRUPA MEGHKUMAR MAHENDRAKUMAR SHAH Buy 80,000 28.00 BSE
2022/07/2020-07-2022 VEERKRUPA AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL Buy 104,000 27.78 BSE
2022/07/2020-07-2022 VEERKRUPA AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL Sell 108,000 28.20 BSE
2022/07/2020-07-2022 VEERKRUPA CHAMPALAL NAVALMALJI SHAH Sell 44,000 27.45 BSE
2022/07/2020-07-2022 VEERKRUPA BEELINE BROKING LIMITED Sell 76,000 28.20 BSE
2022/07/2020-07-2022 VEERKRUPA BEELINE BROKING LIMITED Buy 4,000 28.20 BSE
2022/07/1818-07-2022 VEERKRUPA BHAVYA DHIMAN Buy 132,000 27.00 BSE
2022/07/1818-07-2022 VEERKRUPA AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL Buy 144,000 26.89 BSE
2022/07/1818-07-2022 VEERKRUPA KRUNAL CHANDRAKANT SHAH Sell 40,000 27.00 BSE
2022/07/1818-07-2022 VEERKRUPA VIJAYKUMAR NEMICHAND SURANA Sell 40,000 27.00 BSE
2022/07/1818-07-2022 VEERKRUPA VIKRAM CHAMPALAL SHAH Sell 48,000 27.00 BSE
2022/07/1818-07-2022 VEERKRUPA JACKEY CHAMPALAL SHAH Sell 48,000 27.00 BSE
2022/07/1818-07-2022 VEERKRUPA MEHULKUMAR CHANDRAKANT SHAH Sell 52,000 27.00 BSE
2022/07/1818-07-2022 VEERKRUPA VIJAYKUMAR NEMICHAND Sell 52,000 27.00 BSE
2022/07/1818-07-2022 VEERKRUPA SUSHILADEVI VIJAYKUMAR SURANA Sell 52,000 27.00 BSE
2022/07/1818-07-2022 VEERKRUPA SAMATHA KAMAL SURANA Sell 52,000 27.00 BSE
2022/07/1818-07-2022 VEERKRUPA PINKESH MAFATLAL SHAH Sell 116,000 27.00 BSE
2022/07/1818-07-2022 VEERKRUPA DIPAK MATHURBHAI SALVI Buy 400,000 27.00 BSE